Uge 45 - 2010

Hiv 2009, 
Aids 2009, 
Hiv og aids: årsopgørelser 2009

Hiv 2009

I 2009 blev der anmeldt 236 tilfælde af nypåvist hiv-infektion, 178 mænd og 58 kvinder. I alt 122 (52 %) var smittet i Danmark og 96 (41 %) i udlandet. For 18 (8 %) var smitteland uoplyst.

Blandt de anmeldte var 133 danskere, 84 indvandrere, 18 turister og én 2. generationsindvandrer. Blandt indvandrerne kom 46 % fra Afrika syd for Sahara, 24 % fra Europa, 18 % fra Asien, 9 % fra Nord- eller Sydamerika og 4 % fra Nordafrika. For 54 indvandrere smittet i udlandet var indrejseår angivet for 52. Af disse var 24 (46 %) indrejst før 2009.

Medianalder for mænd var 39 år (spændvidde 20-76), for kvinder 33 år (spændvidde 22-64). For to personer var alder ikke oplyst.
Der blev ikke anmeldt børn eller unge under 20 år i 2009.

Blandt 228 personer med oplysninger om smittemåde var 212 (93 %) smittet seksuelt, heraf 109 mænd der har sex med mænd (MSM) og 103 heteroseksuelt smittede (HTX). Femten (7 %) var smittet ved i.v. stofbrug (IDU), og én person var smittet ved blodtransfusion i udlandet.
Flertallet af de anmeldte havde bopæl i Region Hovedstaden, se hiv-/aidsopgørelsen 2009 (pdf).

Danske mænd

Blandt 120 danske mænd var 81 (68 %) MSM. I alt 27 var HTX: i 20 tilfælde med en kvinde fra en kendt risikogruppe og i syv tilfælde uden kendt risiko. Ni (8 %) var smittet ved IDU, og i tre tilfælde var smittemåden uoplyst. Blandt HTX var 13 (48 %) smittet i udlandet. Blandt MSM var 12 (15 %) smittet i udlandet.

Danske kvinder

Blandt 13 danske kvinder var 10 (77 %) HTX: i tre tilfælde med en mand fra en kendt risikogruppe og i syv tilfælde uden kendt risiko. To (15 %) var smittet ved IDU. For én var smittemåde og smitteland uoplyst.

Indvandrermænd

Blandt 46 indvandrermænd var 21 (46 %) MSM. I alt 22 var HTX: i 19 tilfælde med en kvinde fra en kendt risikogruppe og i tre tilfælde uden kendt risiko. Én var smittet ved IDU, og for to var smittemåden uoplyst. Blandt MSM var 10 (50 %) smittet i Danmark, dette tal var syv (32 %) for HTX. For seks var smitteland uoplyst.

Indvandrerkvinder

Blandt 39 indvandrerkvinder var 36 (92 %) HTX: i 31 tilfælde med en mand fra en kendt risikogruppe og i fem tilfælde uden kendt risiko. To var smittet ved IDU og én var smittet ved blodtransfusion i udlandet. Blandt heteroseksuelt smittede indvandrerkvinder var fire (11 %) smittet i Danmark.

Turister

Blandt de 18 turister var 12 mænd og seks kvinder. Syv var MSM, otte HTX, én IDU og to havde uoplyst smittevej. Ingen var smittet i Danmark.

CD4-tal og behandlingsstart

Blandt anmeldte med bopæl i Danmark var der for 202 (93 %) oplysninger om CD4-tal på diagnosetidspunktet, tre personer var allerede i behandling, og for 13 kunne CD4-tallet ikke indhentes.

CD4-tallet er markør for hiv-virus’ påvirkning af det cellulære immunforsvar. CD4-tal < 350 celler pr. µl blod er på nuværende tidspunkt indikation for behandlingsstart i Danmark. 
Figur 1 og figur 2 viser fordelingen af CD4-tal ved diagnosen for forskellige grupper af seksuelt smittede.

Aids 2009

I 2009 blev 38 personer anmeldt med aids, 26 (68 %) mænd og 12 (32 %) kvinder. Blandt mænd var 12 (46 %) MSM, 11 (42 %) var HTX og tre ved IDU. Medianalderen var 50 år (spændvidde 33-61). Blandt kvinder var 11 HTX, og for én var smittekilden uoplyst. Medianalder var 41 år (spændvidde 24-64).
19 personer var indvandrere, ti mænd og ni kvinder.

Af de 38 personer, der fik diagnosen aids i 2009, fik 31(82 %) påvist hiv-infektion samme år.
I 2009 døde 15 personer, der tidligere var anmeldt med diagnosen aids.
Se også hiv-/aidsopgørelsen 2009 (pdf).

Kommentar

Blandt personer anmeldt med nypåvist hiv er flertallet MSM, men heteroseksuelt smittede indvandrere udgør en stor andel (ca. 1/3) af de anmeldte.

Cirka halvdelen af de anmeldte havde et CD4-tal under 350 ved diagnosen. Personer, der diagnosticeres med et CD4-tal under denne værdi, er således sent hiv-testede, da de diagnosticeres så sent i forløbet, at de er behandlingskrævende. Danske MSM er den gruppe, hvor den laveste andel er sent testet; 34 % havde CD4-tal <350. Denne andel er uforandret fra 2008 (33 %).
Modsat har heteroseksuelt smittede indvandrere den største andel sent testede; 64 % havde CD4-tal <350.

Kun halvdelen af de hiv-smittede indvandrere er testet samme år, som de er indrejst. Flertallet af de hiv-smittede indvandrere, som ikke blev testet ved indrejsen, blev diagnosticeret sent i forhold til muligheden for optimal behandling.
I Sundhedsstyrelsens retningslinjer for test, EPI-NYT 46/09 (pdf) og EPI-NYT 48/09 (pdf), anbefales hiv-test af alle indvandrere ved ankomst fra højendemiske områder.

Da velbehandlede hiv-positive kun i meget ringe grad kan smitte andre, beror den fortsatte hiv-transmission i Danmark på smitte fra endnu ikke diagnosticerede hiv-positive samt en mindre gruppe diagnosticerede hiv-positive, som endnu ikke er i behandling.
Både personer anmeldt med aids og personer døde med aids er det laveste, der endnu er registreret.
(A.H. Christiansen, S. Cowan, Epidemiologisk afdeling)

Hiv og aids 2009, årsopgørelser

Hiv-/aidsopgørelsen 2009 (pdf). 
(Epidemiologisk afdeling)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

10. november 2010