Uge 44 - 2010

Kighoste 2009, 
Kighoste hos børn under 2 år

Kighoste 2009

Denne opgørelse omfatter samtlige tilfælde af laboratoriepåvist kighoste i Danmark 2009, fundet ved dyrkning og/eller PCR.
Diagnostik ved serologi var ikke tilgængelig i 2009.
Der blev påvist i alt 541 tilfælde af kighoste. Antal tilfælde og incidens pr. landsdel fremgår af tabel 1.
Opgørelsen er baseret på data for kighostetilfælde (antal i parentes) påvist på Statens Serum Institut (188), KMA Herlev Hospital (20), KMA Hvidovre Hospital (13), KMA Odense Universitetshospital (167), KMA Århus Universitetshospital Skejby (76) og KMA Regionshospitalet Viborg (77).

Alder og køn

Alders- og kønsfordeling fremgår af tabel 2.
Den højeste incidens af kighoste sås, i lighed med tidligere år, hos børn under 1 år, samt hos børn i alderen 10-14 år. Incidensen i disse to grupper var hhv. 117 og 43 pr. 100.000.
Unge og voksne i alderen 15 år og derover udgjorde 35 % (194 tilfælde) af det samlede antal påviste tilfælde. Den totale incidens for 2009 var 10 pr. 100.000 og var på niveau med forekomsten i årene 2007 og 2008 (incidenser på hhv. 8 og 9 pr. 100.000).
Som tidligere år var der en overvægt af piger/kvinder i de fleste aldersgrupper, og især blandt voksne.

Sæsonvariation

Forekomsten af kighoste var ujævnt fordelt over året, idet 31 % (167 tilfælde) af det samlede antal blev påvist alene i maj og juni måned.

Lokale ophobninger

Der blev påvist flest kighostetilfælde på Fyn, især i kommunerne Faaborg-Midtfyn (60 tilfælde) og Odense (49).
I Østjylland var der flest tilfælde i kommunerne Silkeborg (45) og Århus (24) og i Sydjylland i Sønderborg kommune (50).

Kommentar

Kighoste er yderst smitsom, og størstedelen af befolkningen er modtagelig, idet både vaccination og overstået kighosteinfektion kun giver 5-10 års beskyttelse. Dette bekræftes af, at der siden indførelse af revaccination i 5-årsalderen i 2003 har været en stigende andel af tilfælde blandt unge og yngre voksne.
Kighoste forekommer typisk i et cyklisk mønster med 3-5 år imellem epidemier. Den seneste epidemi af kighoste i Danmark var i 2002, og undtaget en høj forekomst i 2004 er det således 8 år siden, der sidst har været en kighosteepidemi i Danmark.
(T. Dalby, ABMP)

Kighoste hos børn under 2 år

For børn under 2 år er kighoste individuelt anmeldelsespligtig på formular 1515, når tilfældet er laboratoriepåvist.
I 2009 blev anmeldt i alt 91 børn under 2 år med kighoste, 48 drenge og 43 piger. Der blev rykket for 39% af anmeldelserne.
Forskelle i antal laboratoriepåviste og anmeldte tilfælde under 2 år skyldes forskellig registrering og opgørelse omkring årsskiftet.
Fordelt på alder var 28 (31 %) børn < 2 mdr., 31 (34 %) var 3-4 mdr., 17 (19 %) var 5-11 mdr. og 15 (16 %) var 12-23 måneder. Blandt de 91 anmeldte børn under 2 år var 57 (63 %) uvaccineret, mens syv børn (8 %) havde fået tre kighostevacciner. Andelen af børn under 6 mdr., som blev indlagt pga. kighoste, var 86 %; herudover blev tre (23 %) børn mellem 6 og 11 mdr. og tre (20 %) børn mellem 12 og 23 måneder indlagt, figur 1.

Smitteforhold

Smittekilden var kendt for 51 % af de anmeldte børn. Blandt kendte smittekilder udgjorde søskende 52 %, andre familiemedlemmer 28 %, andre kendte personer 11 %, kighoste i omgivelserne 4 %, smitte på hospital 1 % og smitte i institution 1 %. Antibiotikaprofylakse til eksponerede børn er beskrevet i EPI-NYT 45/02 (pdf).

Kommentar

Forekomsten af kighoste hos børn under 2 år var i 2009 lidt lavere end i 2008 (106), men på niveau med 2007 (94). Der er først betydende beskyttelse mod kighoste efter to vaccinationer, hvorfor det er vigtigt at holde de planlagte vaccinationstidspunkter ved 3 og 5 måneder. Kighostevaccinen er ikke 100 pct. effektiv, og det er forventeligt at se kighoste blandt fuldt vaccinerede børn under to år.
(A.H. Christiansen, P.H. Andersen, Epidemiologisk afdeling)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

3. november 2010