Uge 18 - 2010

MRSA 2009
Stigning i Clostridium difficile

MRSA 2009

I 2009 blev der til Epidemiologisk afdeling anmeldt i alt 722 tilfælde med MRSA hos 712 personer.

Stafylokoklaboratoriet modtog i samme periode i alt 811 isolater, hvorfor der fortsat mangler 89 (11 %) anmeldelser. Der vil blive rykket for de manglende lovpligtige anmeldelser.

I forhold til 2008 faldt antallet af MRSA-isolater fra 854 til 811. Det er fortsat infektioner erhvervet i samfundet, der er dominerende, og disse udviser en fortsat stigning, figur 1.
Medianalderen var 43 år (spændvidde 0-100), og 372 (52 %) var mænd.

I 436 (60 %) tilfælde var indikationen for prøvetagning klinisk infektion, 199 (28 %) var asymptomatiske bærere fundet ved screening, og for 87 (12 %) var indikationen enten anført som "anden" eller ikke anført.

Blandt tilfælde med klinisk infektion blev MRSA hyppigst påvist fra hud og sår, i alt 319 tilfælde (44 %).
I 23 tilfælde blev MRSA isoleret fra blod, heraf fra seks personer som havde MRSA kendt fra tidligere år.

Der blev i 208 tilfælde oplyst om disponerende faktorer, heraf var de hyppigste sår (125), fremmedlegemer, fx dræn, urinvejs- eller intravenøse katetre (37) og kroniske hudlidelser (30).

Udbrud

I 2009 var der otte udbrud omfattende i alt 34 tilfælde, heraf to udbrud på neonatalafdelinger på Hvidovre Hospital (12) og Rigshospitalet (4).

Epidemiologisk klassifikation

Tilfældene er klassificeret mht. formodet smittemåde på baggrund af epidemiologiske og mikrobiologiske oplysninger, tabel 1.

Størstedelen af MRSA-tilfældene var erhvervet i Danmark; udlandssmitte var oplyst for 140 tilfælde (19 %).

Samfundserhvervede tilfælde udgjorde i alt 450 (55 %), heraf havde 164 kendt eksposition, hos 80 % i form af husstandssmitte eller smitte fra nære kontakter.

I 26 tilfælde (16 %) var der mistanke om smitte ved kontakt med grise. Hertil kommer yderligere 13 tilfælde, som ikke er klinisk anmeldt, men som tilhørte CC398, hvilket er den type, der er associeret til kontakt til grise.

Typning og resistens

De 811 isolater tilhørte 140 forskellige spa-typer, der overordnet var grupperet i 16 forskellige klonale komplekser (CC-grupper).

De to største, CC8 (N=206) og CC5 (N=144) udgjorde godt 43 % af isolaterne og bestod af hhv. 22 og 21 forskellige spa-typer.
De ti hyppigste spa-typer udgjorde 55 % af isolaterne, heraf var t008 (N=90; CC8) og t002 (N=87; CC5) de to hyppigste.

Blandt de importerede isolater udgjorde CC8 og CC30 44 % af tilfældene. CC22 og CC5 udgjorde 61 % af de hospitalserhvervede isolater. CC22 sås ifm. udbrud på neonatal-afdelinger.

Resistensmønsteret var tæt forbundet med MRSA spa-typen. I alt 15 (1,8 %) MRSA-isolater var resistente for mupirocin.

Kommentar

I 2009 var der igen en hel del anmeldelser om MRSA, som ikke blev modtaget. Det skal erindres, at enhver læge, der modtager anmeldelse fra KMA om fund af MRSA, har pligt til at indsende anmeldelsen påført kliniske oplysninger.

Med forbehold for de manglende anmeldelser ses, at antallet af infektioner erhvervet på sygehus eller i relation til sundhedsvæsenet er stagnerende/faldende, hvilket var formålet med MRSA-vejledningen fra Sundhedsstyrelsen, EPI-NYT 44/06 (pdf).

Udviklingen bekræfter således trenden fra sidste år, at MRSA for størstedelen forekommer i primærsektoren, EPI-NYT 34/09 (pdf).

Typning viser, at MRSA-populationen fortsat er meget heterogen, med mange forskellige spa-typer. Da resistensmønstret følger spa-typerne og hermed epidemiologien (sygehus- versus samfundserhvervede tilfælde), skifter frekvensen af resistens over for de enkelte antibiotika fra år til år.

Både epidemiologien og heterogeniteten i MRSA-populationen indikerer, at MRSA i stigende grad indføres via kontakt til udlandet. Dette gælder også tilfælde, der er klassificeret som "samfundserhvervede, ikke eksponerede".
Klonen CC398 ses fortsat primært hos personer med direkte kontakt til grise.
(M. Malling, K. Mølbak, Epidemiologisk afd., A. Petersen, M. Sørum, R. Skov, Stafylokoklaboratoriet)

Stigning i Clostridium difficile

Der er gennem den laboratoriebaserede overvågning konstateret en stigning i Clostridium difficile PCR ribotype 027.

I de tre første måneder af 2010 er påvist 238 tilfælde, mod 134 tilfælde i de tre første måneder af 2009 og 596 for hele 2009. Tilfældene findes især i hovedstadsregionen, i alt 204 af 238 tilfælde, se www.ssi.dk.

C. difficile, og specielt PCR ribotype 027, udgør et tiltagende problem på flere af Region Hovedstadens hospitaler, der betjenes af klinisk mikrobiologisk afdeling på Hillerød, Herlev og Hvidovre.
Som noget nyt er flere lungemedicinske afdelinger også berørt.

Indsatsen er fokuseret på lægernes opmærksomhed på diagnostik og behandling af C. difficile, samt en rationel anvendelse af antibiotika.

Der er desuden iværksat en regional overvågning af C. difficile 027.

Herudover har infektionshygiejnen koncentreret sig om forholdsregler i form af isolation og desinficerende rengøring, EPI-NYT 13/09 (pdf).
(K.E.P. Olsen, AMOF, I. Panum, Hillerød Hosp., J.O. Jarløv, Herlev Hosp., B. Lundgren, Hvidovre Hosp.) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme, udvalgte laboratoriepåviste infektioner og sentinelovervågning af influenza

5. maj 2010