Danske børn bliver i høj grad vaccineret

Ny rapport viser, at tilslutningen til det danske børnevaccinationsprogram fortsat er høj og stabil, men der er stadig lidt at hente, før vi lever helt op til målsætningerne for alle vacciner. HPV-vaccinen har den laveste tilslutning blandt børnevaccinerne.

Barn vaccineres

Siden 2014 har Sundhedsstyrelsen (SST), Lægemiddelstyrelsen og Statens Serum Institut (SSI) udsendt en årlig rapport om det danske børnevaccinationsprogram. Den seneste årsrapport er netop udgivet, og viser igen i år en høj tilslutning til de danske børnevacciner.

97 % af alle danske børn vaccineres i deres første leveår mod difteri, stivkrampe, kighoste, polio og infektioner forårsaget af Hib-bakterien og pneumokokker. Ligesom 94 % af danske børn vaccineres mod mæslinger, fåresyge og røde hunde, når de er 15 måneder gamle.

”Den høje tilslutning skyldes mange ting, men forældrene har generelt høj tillid til vaccinationsprogrammet og anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne, og hertil kommer, at vi har mange indsatser for at bevare og øge tilslutningen og mindske uligheden.”
Peter Henrik Andersen, leder af Afsnit for Børnevaccinationsprogrammet på SSI.

HPV-vaccinen har lavest tilslutning

Generelt er der en meget høj tilslutning til børnevaccinationsprogrammet i Danmark, herunder også til HPV-vaccination sammenlignet med andre lande. Men HPV-vaccination har den laveste tilslutning blandt vaccinerne i børnevaccinationsprogrammet, særligt blandt drenge. I 2023 var tilslutningen til første HPV-vaccination 88 %, og tilslutningen til den anden HPV-vaccination var 76 % for de drenge og piger, der fyldte 12 år i 2022.

I den seneste årsrapport for børnevaccinationsprogrammet fra år 2022 var der indikationer på et mindre fald i tilslutningen til HPV-vaccination. Desuden blev der identificeret en ulighed i vaccinationstilslutningen, hvor bl.a. børn med etnisk minoritetsbaggrund i lavere grad blev HPV-vaccineret.

For bedre at kunne målrette HPV-vaccinationsindsatsen undersøgte Statens Serum Institut i 2023, hvilke faktorer, der var associeret med lav vaccinationsstilslutning til HPV-vaccination blandt piger.

”Undersøgelsen viste bl.a., at der var store kommunale forskelle i tilslutningen, med lavest tilslutning i København samt på visse øer. Den viste også, at sandsynligheden for ikke at være vaccineret var størst blandt piger, hvis forældre havde kort uddannelse og lav indkomst, piger der ikke boede sammen med begge deres forældre, og piger der gik i specialskole samt piger med udenlandsk herkomst.”
Peter Henrik Andersen,SSI

Sundhedsstyrelsen har også i 2023 iværksat en række initiativer for at styrke opbakningen og tilslutningen til HPV-vaccination og reducere den ulighed, der ses i tilslutningen. Initiativerne involverede blandt efteruddannelse af sundhedsplejersker og et samarbejde med organisationen Mino, der er en interesseorganisation for minoritetsetniske danskere. Københavns kommune har derudover tilbudt HPV-vaccination på alle kommunens folkeskoler i perioden 2021-2024.

Ændringer i vaccinationsprogrammet i 2024

I 2024 vil der ses et par justeringer i børnevaccinationsprogrammet. Kighostevaccination var i 2023 et midlertidigt gratis tilbud til gravide i 2. og 3. trimester i perioden fra 1. januar til 31. marts og igen fra 1. august til 31. december. I den første periode på tre måneder blev ca. 6.200 gravide vaccineret mod kighoste og i den anden periode på fem måneder – hvor der var kighosteepidemi – var tallet ca. 16.600. Pr. 1. januar 2024 blev vaccinationstilbuddet gjort permanent.

Tilbuddet om influenzavaccination til raske børn på 2-6 år fortsætter derimod ikke i sæson 2024. Sårbare børn er dog fortsat omfattet af programmet og opfordres til at tage imod tilbuddet om influenza-vaccination.

Her kan du finde hele årsrapporten om børnevaccinationsprogrammet og ugens EPI-NYT, der også omtaler rapporten.

Sådan så tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet ud i 2023

  • Tilslutning til vaccination mod DiTeKiPol/Hib, pneumokokker (PCV) og DiTeKiPol-revaccination
    I barnets første leveår tilbydes vaccination mod difteri, stivkrampe, kighoste, polio og infektioner forårsaget af Hib-bakterien (DiTeKiPol/Hib 1) samt infektioner forårsaget af pneumokokker (PCV). Tilslutningen til disse vaccinationer er meget høj og ligger på 96-97 % for vaccinationerne i første leveår og 92 % for revaccination, når barnet fylder 5 år (”booster”).I Danmark ligger tilslutningen til vaccinationerne i det første leveår dermed over WHO’s og Sundhedsstyrelsens målsætning på 95 %. Der har i en årrække været en lidt lavere tilslutning til revaccinationen ved 5 år end til vaccinationerne ved 3, 5, og 12 måneder, men tilslutningen er steget over de seneste 10 år, formentlig takket være de påmindelsessystemer, som er blevet implementeret.
  • Tilslutning til vaccination mod mæslinger, fåresyge og røde hunde
    Vaccination mod mæslinger, fåresyge og røde hunde (MFR) anbefales til børn på 15 måneder og 4 år. Tilslutningen for 2023 var 94 % til den første MFR-vaccination og 93 % til den anden, hvilket er på niveau med sidste års tilslutning. WHO anbefaler en tilslutning til de to MFR-vaccinationer på 95 %. WHO har som mål, at mæslinger skal være elimineret i Europa-regionen i 2030, hvilket på grund af mæslingers høje smitsomhed netop kræver en tilslutning på mindst 95 % til begge vaccinationer. Den danske tilslutning for de pågældende årgange ligger altså på opgørelsestidspunktet lige under denne målsætning. Danmark opnåede dog såkaldt eliminationsstatus for mæslinger i 2017 og for røde hunde i 2020, da vi kunne dokumentere, at der var den nødvendige overvågning og kontrol med sygdommene til at forhindre større og længerevarende udbrud.

  • Tilslutning til HPV-vaccination
    I 2023 var tilslutningen til første HPV-vaccination 88 %, og tilslutningen til den anden HPV-vaccination var 76 % for de drenge og piger, der fyldte 12 år i 2022. Samme tendens sås sidste år, hvor der også var markant højere tilslutning til den første af de to HPV-vaccinationer. Tilslutningen ligger således fortsat lavere end den anbefalede tilslutning på hhv. 90 % til den første og 80 % til den anden HPV-vaccination. Der ses fortsat en lidt højere tilslutning blandt pigerne end blandt drenge.
Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI