Rabiesvaccine

Inaktiveret vaccine mod hundegalskab
Til injektion

Produktresumé
Rabipur
Verorab - Yderligere information om produktet kan fås via ordre@ssi.dk

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder inaktiveret rabiesvirus.

Målgruppen for vaccination

Rejsende til lande, hvor der er høj risiko for smitte med rabiesvirus ved kontakt til lokale dyr.

Personer med arbejde, der indebærer særlig høj smitterisiko, f.eks. dyrlæger og biologer med tæt kontakt til dyr, som kan være rabiessmittede, herunder flagermus

Vaccinen anvendes både forebyggende og ved mistanke om mulig rabiessmitte.

For information angående anti-rabiesbehandling henvises til Rabies-postekspositions-profylakse.

Vaccinationsdosis

Før man har været udsat for mulig rabiessmitte:

Der gives i alt to vaccinationer intramuskulært: én dosis på henholdsvis dag 0 og dag 7.
Immunsupprimerede personer skal dog have i alt tre vaccinationer: (intramuskulært) dag 0, dag 7 og mellem dag 21 og dag 28.

De foretrukne injektionssteder er den anterolaterale region af låret hos små børn og deltoidaregionen hos større børn, unge og voksne, se Injektionsteknik

Efter man har været udsat for mulig rabiessmitte tilbydes vaccinen desuden som post-exposure profylakse. Udlevering af vaccinen sker efter kontakt til og konferering med vagthavende på Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse (telefon 3268 3038) eller udenfor almindelig arbejdstid, kontakt til vagthavende epidemiolog på telefon 4131 7404. Se rabiesprofylakse efter udsættelse for smitterisiko.

Både vaccinationsprogrammet før og efter udsættelse for smitterisiko er anderledes end beskrevet i produktresumé. Dette skyldes, at WHO har 1. december 2017 i en rapport fra Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, SAGE, udgivet nye retningslinier på baggrund af ny evidens om brugen af rabiesvacciner og humant rabies-immunglobulin (HRIG). Disse retningslinier er lagt til grund for de danske anbefalinger.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut, behandlingskrævende sygdom og høj feber bør vaccination udskydes.
Personer, som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne. Ved allergi overfor æg bør Verorab anvendes i stedet for Rabipur. For mere information, se Allergi og vaccination.
Ved mistanke om mulig rabiessmitte bør vaccination altid foretages på trods af ovennævnte forhold. I tilfælde af allergiske reaktioner eller alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination, bør vaccination foretages på hospitalsafdeling under anafylaksi-beredskab.

I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Vaccinen kan anvendes under graviditet og amning, når de forventede fordele for moderen opvejer de mulige risici for barnet.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Efter grundvaccination med to doser anbefales revaccination kun til personer med risiko for arbejdsrelateret eksposition for rabies, se dog under Vaccinationsdosis. Disse personer revaccineres efter antistofmåling for at sikre kontinuerlig beskyttelse, se rabies-risikovurdering og anbefalinger.