Pneumokokvaccine 20-valent (Apexxnar)

Inaktiveret vaccine mod alvorlige pneumokokinfektioner

Produktresumé
Apexxnar

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder konjugeret kapselpolysaccharid fra 20 forskellige pneumokok-serotyper.

Målgruppen for vaccination

Personer i alderen 18 år og ældre som har en øget risiko for hyppige eller alvorlige pneumokokinfektioner.

Vaccinen anvendes til forebyggelse af sygdomme forårsaget af infektion med pneumokokbakterier herunder lungebetændelse, blodforgiftning og meningitis. For yderligere anbefalinger af vaccination af voksne, se Personer med særlig øget risiko for invasiv pneumokoksygdom.

Vaccinationsdosis

Apexxnar skal administreres som en enkelt dosis til personer i alderen 18 år og derover.
For vejledning vedr. valg af pneumokokvaccine, se Risikogrupper og vaccinationsmuligheder
Vaccinen kan gives samtidig med andre vacciner herunder influenzavacciner, men i separate sprøjter og på forskellige injektionssteder. 
Vaccinen gives intramuskulært i overarmen (m. deltoideus). Se Injektionsteknik
Når vaccinen skal gives, skal den rystes kraftigt, indtil indholdet i injektionssprøjten er en homogen, hvid suspension.
Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C). Fyldte injektionssprøjter skal opbevares vandret i køleskab for at minimere genopslæmningstiden.
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes.
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne, fx Polysorbat 80 eller difteritoksoid.
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Vaccinen bør ikke anvendes under graviditet og amning medmindre det er klart nødvendigt, da erfaring savnes. Der henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, træthed, led- og muskelsmerter og feber.

For yderligere detaljer, henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Behovet for revaccination med en efterfølgende dosis Apexxnar er ikke fastlagt.