Influenzavaccine 4-valent (InfluvacTetra)

Produktresumé
InfluvacTetra

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder inaktiverede overfladeproteiner fra 4 forskellige influenzavirus. I sæsonen 2019-2020 er sammensætningen af vaccinen: 

A/ Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09-lignende virus
A/ Kansas/14/2017, NYMC X-327 (H3N2)-lignende virus
B/Colorado/06/2017-lignende virus (Victoria-linjen)
B/Phuket/3073/2013-lignende virus (Yamagata-linjen)

Målgruppen for vaccination

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination af personer over 65 år, kronisk syge, gravide og visse andre persongrupper.

For mere information, se Influenzavaccination af risikogrupper.
Influvactetra kan anvendes til vaccination af voksne, inklusive gravide og børn fra 3 år. For yderligere information se Influenzavaccination.

Vaccinationsdosis

Vaccinen gives sædvanligvis ved influenzasæsonens begyndelse. Fra 2019 påbegyndes vaccination mod influenza pr. 1. november.

Børn og voksne skal have samme dosis på 0,5 ml

Børn i alderen 3 år  til og med 8 år, som ikke tidligere er influenzavaccineret, bør have to vaccinationer med mindst fire ugers interval. 

For yderligere information henvises til produktresuméet

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom eller høj feber, bør vaccination udskydes.
Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Personer med alvorlig allergi overfor et eller flere af indholdsstofferne (fx neomycin, gentamicin eller æg).
I tilfælde af førnævnte allergier, vil det i visse tilfælde være muligt at anvende et andet produkt. I disse tilfælde kontaktes ordremodtagelsen på SSI telefonisk. Se Bivirkninger og allergi
Børn under 3 år.

I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Gravide og ammende kan vaccineres. Sundhedsstyrelsen anbefaler influenzavaccination af alle gravide i 2. eller 3. trimester. Gravide i 1. trimester vaccineres, hvis de i øvrigt tilhører en risikogruppe. 
Der henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber. For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Anmeldelse af bivirkninger - skærpet indberetningspligt

Da vaccinen ikke tidligere har været anvendt i Danmark, har Lægemiddelstyrelsen besluttet, at InfluvacTetra underlægges skærpet indberetningspligt, som indebærer, at læger har pligt til at indberette alle formodede bivirkninger hos personer, som de har i behandling.

Alvorlige bivirkninger skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen senest 15 dage efter, at lægen har fået formodning herom, og kan anmeldes via www.meldenbivirkning.dk 

Beskyttelsesvarighed

Beskyttelse opnås i løbet af 2-3 uger efter vaccination og holder sædvanligvis i 6-12 måneder. Hos yngre, raske personer forebygger vaccination med den 3-valente influenzavaccine i gennemsnit 60% af influenzatilfældene. Beskyttelsen afhænger især af overensstemmelsen mellem cirkulerende virus og virusstammerne i vaccinen. 
Beskyttelse med den 4-valente vaccine der dækker to A- og B-influenzavirus kan i nogle sæsoner være lidt højere.
Hos ældre personer er beskyttelsen mod almindelig influenzasygdom noget lavere, men influenzavaccination kan beskytte mod alvorlige komplikationer, hospitalsindlæggelser og dødsfald.