Influenzavaccine 4-valent (InfluvacTetra)

Inaktiveret vaccine mod influenza

Produktresumé
InfluvacTetra

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder inaktiverede overfladeproteiner fra 4 forskellige influenzavirus. I sæsonen 2023-2024 er sammensætningen af vaccinen: 

A/Victoria/4897/2022(H1N1)pdm09-lignende stamme
A/Darwin/9/2021 (H3N2)-lignende stamme
B/Austria/1359417/2021-lignende stamme
B/Phuket/3073/2013-lignende stamme
 

Målgruppen for vaccination

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination af personer på 65 år og derover. Desuden anbefales vaccination til børn i alderen 2 til og med 6 år, til personer med kronisk sygdom, gravide, førtidspensionister og visse andre persongrupper, se Sundhedsstyrelsens anbefaling.

InfluvacTetra kan anvendes til vaccination af voksne, inklusive gravide og børn fra 6 måneder. For yderligere information se Influenzavaccination. Til børn fra 2 til og med 6 år anvendes primært en nasal vaccine.

Vaccinationsdosis

Vaccinen gives sædvanligvis ved influenzasæsonens begyndelse. I 2023 påbegyndes vaccination mod influenza i det offentlige program 1. oktober.

Børn og voksne skal have samme dosis på 0,5 ml.

Børn i alderen 6 mdr. til og med 8 år, som ikke tidligere er influenzavaccineret, bør have to vaccinationer med mindst fire ugers interval. 
Børn i alderen 6 mdr. til og med 8 år, som tidligere har modtaget mindst én influenzavaccine, uanset type, skal kun have én vaccine i denne sæson.
Børn på 9 år og ældre, skal kun have én vaccine.

Vaccinen gives som en intramuskulær eller subkutan injektion. De foretrukne injektionssteder er den anterolaterale region af låret hos små børn og deltoideregionen hos større børn, unge og voksne.

For yderligere information henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom eller feber over 380C,  bør vaccination udskydes.
Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Personer med alvorlig allergi overfor et eller flere af indholdsstofferne (fx formaldehyd, neomycin og gentamicin).
I tilfælde af allergi mod gentamicin eller neomycin, vil der eventuelt være mulighed for at anvende et andet produkt, se Supemtek Quadrivalent. Se Bivirkninger og allergi

InfluvacTetra fremstilles ved opformering af virus i embryonerede æg og kan indeholde spormængder af ægproteiner, såsom ovalbumin.
Personer med en historie med ægallergi, som kun har oplevet nældefeber efter eksponering for æg, kan modtage enhver godkendt, anbefalet influenzavaccine, der ellers er passende for modtagerens alder og helbredsstatus.
Personer, der rapporterer at have haft reaktioner på æg, der involverer andre symptomer end nældefeber (fx angioødem eller hævelse, åndedrætsbesvær, svimmelhed eller tilbagevendende opkastninger eller som havde behov for adrenalin eller anden akut medicinsk intervention umiddelbart efter vaccination), kan evt. tilbydes en recombinant inaktiveret 4-valent influenzavaccine, Supemtek, se Supemtek Quadrivalent. Se desuden Bivirkninger og allergi
Børn under 6 mdr.

I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Gravide og ammende kan vaccineres. Sundhedsstyrelsen anbefaler influenzavaccination af alle gravide i 2. eller 3. trimester, se Influenzavaccination. Gravide, som har øvrige sygdomme eller tilstande, der øger risikoen for et alvorligt forløb med influenza, bør vaccineres i 1. trimester. 
Der henvises i øvrigt til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber. For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Anmeldelse af bivirkninger - skærpet indberetningspligt

Da vaccinen stadig er anført på Lægemiddelstyrelsens liste over produkter med skærpet indberetningspligt, er InfluvacTetra derfor stadig underlagt skærpet indberetningspligt, som indebærer, at læger har pligt til at indberette alle formodede bivirkninger hos personer, som de har i behandling.

Alvorlige bivirkninger skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen senest 15 dage efter, at lægen har fået formodning herom, og kan anmeldes via www.meldenbivirkning.dk 

Beskyttelsesvarighed

Beskyttelse opnås i løbet af 2-3 uger efter vaccination og holder sædvanligvis i 6-12 måneder.  Beskyttelsen afhænger især af overensstemmelsen mellem cirkulerende virus og virusstammerne i vaccinen. 

Hos ældre personer er beskyttelsen mod almindelig influenzasygdom generelt lavere end hos yngre, men influenzavaccination kan beskytte mod alvorlige komplikationer, hospitalsindlæggelser og dødsfald.