Influenzavaccine 4-valent (InfluvacTetra)

Inaktiveret vaccine mod influenza

Produktresumé
InfluvacTetra

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder inaktiverede overfladeproteiner fra 4 forskellige influenzavirus. I sæsonen 2021-2022 er sammensætningen af vaccinen: 

A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09-lignende virus
A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)-lignende virus
B/Washington/02/2019-lignende virus (Victoria  linjen)
B/Phuket/3073/2013-lignende virus (Yamagata linjen)
 

Målgruppen for vaccination

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination af personer på 65 år og derover. Desuden anbefales vaccination til børn i alderen 2 til og med 6 år, til personer med kronisk sygdom, gravide og personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere med risiko for et alvorligt forløb med influenza.

For mere information, se Personer med særlig risiko i forbindelse med influenzasmitte.

InfluvacTetra kan anvendes til vaccination af voksne, inklusive gravide og børn fra 6 måneder. For yderligere information se Influenzavaccination. Til børn fra 2 til og med 6 år anvendes primært en nasal vaccine.

 

Vaccinationsdosis

Vaccinen gives sædvanligvis ved influenzasæsonens begyndelse. I 2021 påbegyndes vaccination mod influenza pr. 1. oktober.

Børn og voksne skal have samme dosis på 0,5 ml.

Børn i alderen 6 mdr. til og med 8 år, som ikke tidligere er influenzavaccineret, bør have to vaccinationer med mindst fire ugers interval. 

Vaccinen gives som en intramuskulær eller subkutan injektion. De foretrukne injektionssteder er den anterolaterale region af låret hos små børn og deltoideregionen hos større børn, unge og voksne.

For yderligere information henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom eller feber over 380C,  bør vaccination udskydes.
Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Personer med alvorlig allergi overfor et eller flere af indholdsstofferne (fx formaldehyd, neomycin, gentamicin eller æg).
I tilfælde af allergi mod gentamicin eller neomycin, vil der eventuelt være mulighed for at anvende et andet produkt, se Fluzone High Dose Quadrivalent. Se Bivirkninger og allergi
Børn under 6 mdr.

I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Gravide og ammende kan vaccineres. Sundhedsstyrelsen anbefaler influenzavaccination af alle gravide i 2. eller 3. trimester, se Influenzavaccination. Gravide i 1. trimester vaccineres, hvis de i øvrigt tilhører en risikogruppe. 
Der henvises i øvrigt til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber. For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Anmeldelse af bivirkninger - skærpet indberetningspligt

Da vaccinen stadig er anført på Lægemiddelstyrelsens liste over produkter med skærpet indberetningspligt, er InfluvacTetra derfor stadig underlagt skærpet indberetningspligt, som indebærer, at læger har pligt til at indberette alle formodede bivirkninger hos personer, som de har i behandling.

Alvorlige bivirkninger skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen senest 15 dage efter, at lægen har fået formodning herom, og kan anmeldes via www.meldenbivirkning.dk 

Beskyttelsesvarighed

Beskyttelse opnås i løbet af 2-3 uger efter vaccination og holder sædvanligvis i 6-12 måneder.  Beskyttelsen afhænger især af overensstemmelsen mellem cirkulerende virus og virusstammerne i vaccinen. 

Hos ældre personer er beskyttelsen mod almindelig influenzasygdom generelt lavere end hos yngre, men influenzavaccination kan beskytte mod alvorlige komplikationer, hospitalsindlæggelser og dødsfald. I sæsonen 2021-2022 anbefales en særlig højdosis influenzavaccine til personer, der er fyldt 82 år inden den 15. januar 2022, og personer over 65 år, der bor på plejehjem, i plejebolig eller i friplejebolig og tilsvarende. Vaccinen kan også anvendes til personer, der ikke tåler de andre tilgængelige vacciner, såfremt de er fyldt 65 år.