Influenzavaccine 4-valent højdosis (Fluzone High Dose Quadrivalent)

Inaktiveret højdosis-vaccine mod influenza
Produktresumé
Fluzone High Dose Quadrivalent
Produktresumé i engelsk sprog kan rekvireres via ordre@ssi.dk
Kundebrev §30

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder inaktiverede overfladeproteiner fra 4 forskellige influenzavirus. I sæsonen 2023-2024 er sammensætningen af vaccinen: 

A/Victoria/4897/2022(H1N1)pdm09-lignende stamme
A/Darwin/9/2021 (H3N2)-lignende stamme
B/Austria/1359417/2021-lignende stamme
B/Phuket/3073/2013-lignende stamme

Målgruppen for vaccination

Fluzone High Dose Quadrivalent (Fluzone HD) er ikke et tilbud i det gratis tilbud om influenzavaccination i Danmark i sæsonen 2023-2024. Den anvendes udelukkende i et randomiseret studie, og udbydes til et antal borgere i målgruppen for vaccination.

Fluzone High Dose Quadrivalent (Fluzone HD) er en højdosis influenzavaccine og godkendt til anvendelse hos personer 65 år og derover. Da ældre personer kan have vanskeligt ved at danne tilstrækkelig beskyttelse ved de gængse influenzavacciner, vil man undersøge om man ved brug af denne vaccine kan opnå en højere beskyttelse i denne målgruppe.
For yderligere information se Influenzavaccination.

Vaccinationsdosis

Vaccinen gives sædvanligvis ved influenzasæsonens begyndelse. I 2023 tilbydes vaccinen fra 1. oktober til personer der indgår i studiet. Vaccinedosis er 0,7 ml, som skal gives intramuskulært.
For yderligere information henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom eller høj feber, bør vaccination udskydes.
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne (fx formaldehyd eller æg). Se Bivirkninger og allergi.
Personer 64 år eller yngre.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed lokalt på injektionsstedet, desuden hovedpine, utilpashed, generel muskelømhed og feber.
For yderligere detaljer, henvises til produktresuméet.

Anmeldelse af bivirkninger - skærpet indberetningspligt
Idet vaccinen ikke har været anvendt tidligere i Danmark har Lægemiddelstyrelsen besluttet, at Fluzone HD underlægges skærpet indberetningspligt. Dette indebærer, at læger har pligt til at indberette alle formodede bivirkninger hos personer, som de har i behandling. Alvorlige bivirkninger skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen senest 15 dage efter, at lægen har fået formodning herom, og kan anmeldes via www.meldenbivirkning.dk

Beskyttelsesvarighed

Beskyttelse opnås i løbet af 2-3 uger efter vaccination og holder sædvanligvis i 6-12 måneder. Beskyttelsen afhænger især af overensstemmelsen mellem cirkulerende virus og virusstammerne i vaccinen. 
Hos ældre personer er vaccinens beskyttelse mod almindelig influenzasygdom generelt lavere end hos yngre, men influenzavaccination kan beskytte mod alvorlige komplikationer, hospitalsindlæggelser og dødsfald.