Gul feber-vaccine

Levende, svækket vaccine mod gul feber
Til injektion

Produktresumé
Stamaril

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder levende, svækket gul feber virus.

Målgruppen for vaccination

Børn over 9 mdr. og voksne som rejser til lande, hvor der er risiko for gul feber, eller som rejser til et land, som kræver et internationalt vaccinationscertifikat med gul feber vaccination for at tillade indrejse, bør vaccineres. Man skal være opmærksom på, at ophold i lande, hvor gul feber kan forekomme (gul feber transmissionszone) kan medføre vaccinationskrav senere på rejsen, herunder også kortvarige transitophold. Ophold på under 12 timer vil typisk ikke medføre krav om vaccination.

Ifølge produktresumeet bør man desuden udvise forsigtighed ved vaccination af personer over 60 år, fordi der i denne aldersgruppe ses en noget højere forekomst af visse alvorlige bivirkninger, se også Udvalgte insektoverførte virusinfektioner.

Vaccination kan kun foretages af læger med særlig tilladelse fra Sundhedsstyrelsen, for nærmere information se Vejledning om internationale vaccinationsattester.

Vaccinationsdosis

Der gives én vaccination. For yderligere oplysninger henvises der til produktresuméet.
Det foretrækkes, at vaccinen indgives ved subkutan injektion, kan dog også gives intramuskulært. Ved intramuskulær brug er de anbefalede injektionssteder den anterolaterale side af låret hos børn under 12 måneder, den anterolaterale side af låret (eller deltoidmusklen, hvis muskelmassen er tilstrækkelig) hos børn i alderen fra 12 måneder til 35 måneder eller deltoidmusklen hos børn i alderen fra 36 måneder, unge og voksne.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes.
Personer med overfølsomhedsreaktion over for et eller flere af indholdsstofferne.
Ved allergi overfor æg bør vaccinen ikke gives medmindre risikoen for gul feber vurderes større end risikoen for alvorlig allergisk reaktion. For mere information, se Allergi og vaccination
Vaccination med levende svækket vaccine bør ikke anvendes til personer med nedsat immunforsvar (enten medfødt, pga. sygdom eller immunsvækkende behandling).
Personer med kendt thymus-dysfunktion.
Børn under 9 måneder. (Ved særlige situationer fx. ved større udbrud, kan vaccinen gives fra 6 måneder).
I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Vaccinen bør kun bruges til gravide, hvis der er et klart behov og kun efter grundig vurdering af potentielle risici og fordele. I ammeperioden bør vaccinen kun anvendes på tvingende indikation. Vedrørende vaccination af gravide og ammende, se Vaccination af gravide.
Der henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed, og opkastning.
I yderst sjældne tilfælde kan alvorlige bivirkninger indtræffe. For yderligere informationer henvises til lægen.
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Vaccinen beskytter fra ca. 10 dage efter vaccinationen og derefter livslangt. WHO har tidligere udmeldt, at den anser vaccination mod gul feber som livsvarigt beskyttende og fra 11. juli 2016, kan intet land længere kræve revaccination mod gul feber for personer der tidligere er vaccineret mod sygdommen. Se information fra WHO.