Covid-19 vaccine Pfizer-BioNTech Variantopdateret (Comirnaty® Omicron XBB.1.5)

Inaktiveret vaccine; Comirnaty® Omicron XBB.1.5

Vaccinens indhold

Vaccinen består af messenger-RNA (mRNA), i form af oprenset messenger-RNA produceret via cellefri in vitro transskription fra de tilsvarende DNA-skabeloner, som koder for spikeproteinet i SARS-CoV-2 (Omicron XBB.1.5).

En fyldestgørende liste over hjælpestoffer ses i produktresuméet.

Målgruppen for vaccination

Vaccinen er godkendt til personer fra 6 måneder.

I sæsonen 2023-2024 anbefales vaccination af alle over 65 år, og voksne under 65 år i risiko for et alvorligt forløb samt til personer i samme husstand som personer med immundefekt. For yderligere information se Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Børn og unge, der er i særligt øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, vil også kunne vaccineres efter en konkret, individuel vurdering af en speciallæge i pædiatri.

Vaccinationsdosis

Vaccinen findes i forskellige formuleringer og doseringer:

Til voksne og unge over 12 år: En dosis (0,3 ml) indeholder 30 mikrogram raxtozinameran COVID-19 mRNA-vaccine. (Grå hætte)

Til børn fra 5 år til og med 11 år: En dosis (0,3 ml) indeholder 10 mikrogram raxtozinameran COVID-19 mRNA-vaccine. (Blå hætte)

Til børn 6 måneder til og med 4 år: En dosis (0,2 ml) indeholder 3 mikrogram raxtozinameran COVID-19 mRNA-vaccine. (Rødbrun hætte)

Booster-vaccination med Comirnaty Omicron XBB.1.5® kan tidligst ske 3 måneder fra sidst givne dosis covidvaccine.

Vaccinen injiceres intramuskulært i deltamusklen (m. deltoideus).

Hvem bør ikke vaccineres?

Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.

I tilfælde af akut sygdom eller feber over 380C bør vaccinationen udskydes.

Som for andre intramuskulære injektioner, skal vaccinen gives med forsigtighed til personer, som får antikoagulerende behandling eller som har trombocytopeni eller en koagulationsforstyrrelse (såsom hæmofili), da der kan opstå blødning eller blå mærker efter en intramuskulær injektion hos disse personer.

Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen, bør kontakte en læge for vurdering før vaccination.

Personer, der tidligere har oplevet anafylaktisk straksreaktion efter vaccination eller efter injektion af et lægemiddel, bør vurderes af en læge, før de vaccineres med Comirnaty Omicron XBB.1.5®, da de er i øget risiko for en allergisk reaktion. Vurdering kan ske hos en læge før vaccination, som, hvis relevant, kan konferere med et specialiseret allergicenter.

Se spørgsmål og svar om covidvaccination.

I tvivlstilfælde henvises til lægelig vurdering

Graviditet og amning

Comirnaty Omicron XBB.1.5® kan anvendes under graviditet og i ammeperioden.

Gravide anbefales som udgangspunkt at blive vaccineret i 2. eller 3. trimester. Hvis den gravide ikke er tidligere covidvaccineret eller har øvrige risikofaktorer for et alvorligt forløb med covid-19, anbefales vaccination i 1. trimester.

Ammende er ikke i målgruppen for gratis vaccination i sæsonen 2023/24.

For yderligere information henvises til læge, sundhedsplejerske eller jordemoder.

Hyppigste bivirkninger

Smerte og hævelse på injektionsstedet, hovedpine, muskelsmerter, ledsmerter, diarré og feber er meget almindelige bivirkninger. Det er også almindeligt, at der kan opstå rødme ved injektionsstedet, hævelse af lymfeknuder samt kvalme og opkast. Der er observeret meget sjældne tilfælde af myokarditis og perikarditis efter vaccination med Comirnaty. Sundhedspersoner skal være opmærksomme på tegn og symptomer såsom (akutte og vedvarende) brystsmerter, åndenød eller hjertebanken.

Anmeldelse af bivirkninger - skærpet indberetningspligt:
Idet vaccinen ikke tidligere har været anvendt, har Lægemiddelstyrelsen besluttet, at alle Covid-19-vacciner underlægges skærpet indberetningspligt, som indebærer, at læger har pligt til at indberette alle formodede bivirkninger hos personer, som er blevet vaccineret. Den skærpede indberetningspligt varer 2 år efter introduktion.

Formodede bivirkninger skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen senest 15 dage efter, at lægen har fået formodning herom, og kan anmeldes via meldenbivirkning.dk.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Varigheden af beskyttelse er ukendt.