Screening af databehandleraftaler i igangværende forskningsprojekter på Statens Serum Institut

Sundheds- og Ældreministeriet igangsatte i december 2019 en undersøgelse af Statens Serum Institut, der gennemføres af Kammeradvokaten. Kammeradvokaten skal bl.a. vurdere, om kravene i databeskyttelseslovgivningen er opfyldt i en række af Instituttets forskningsprojekter.

I undersøgelsen – der stadig pågår – har Kammeradvokaten nu screenet Instituttets syv igangværende forskningsprojekter med såkaldte 3. lande, der bl.a. omfatter USA. Det er i den forbindelse konstateret, at Instituttet har haft en mangelfuld praksis, når der er indgået aftaler med samarbejdspartnerne. Instituttet har indgået såkaldte EU-kommissionsaftaler. Disse er dog ikke tilstrækkeligt dækkende ift. de databeskyttelsesmæssige juridiske krav.

Dette er beklageligt, og der er igangsat initiativer til at rette op på manglerne.

Det bemærkes, at Statens Serum Institut allerede før undersøgelsen har initieret en styrket indsats på det dataretlige område, hvilket dog er et stort og komplekst arbejde. Med undersøgelsen og Kammeradvokatens inddragelse accelereres processen mhp. at udarbejde de retningslinjer og tiltag, der skal til for at udbedre de mangler, der findes.

Konkret har Statens Serum Institut - bistået af Kammeradvokaten – i forhold til ovenstående syv projekter igangsat arbejdet med at indgå de fornødne databehandleraftaler hurtigst muligt, under hensyntagen til, at der bl.a. skal ske forhandling med samarbejdspartnerne om aftalerne. Indtil aftalerne er indgået, vil Instituttet ikke overføre nye oplysninger til forskningsprojekterne.

Statens Serum Institut har på nuværende tidspunkt ikke yderligere bemærkninger.

Ole Jensen

Kontakt

Ole Jensen, Vicedirektør, Direktionssekretariatet / Strategi, Styring & Organisation
T. 32683187 @. olj@ssi.dk Se profil