Opgørelse over blodforgiftning med MRSA 2. kvartal 2019

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens på Statens Serum Institut opgør hvert kvartal antallet af blodforgiftninger forårsaget af MRSA samt dødsfald som følge af disse.

Blod 01

Opgørelserne er baseret på anmeldelsespligtige indberetninger fra landets hospitaler af MRSA tilfælde samt af frivillig indberetninger af S. aureus blodforgiftninger. Disse indberetninger sammenholdes med oplysninger om 30 dages mortalitet ud fra cpr-registret og typebestemmelserne foretaget på Statens Serum Institut.

Tallene opgøres hvert kvartal og er et øjebliksbillede svarende til opgørelsesdatoen. Indrapportering af nedenstående tal foregår løbende og der kan derfor forekomme justeringer.

I andet kvartal af 2019 blev der konstateret 15 nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA. To af tilfældene skyldtes husdyr-MRSA CC398. Der var tre dødsfald blandt tilfældene. Ingen af disse tilfælde var forårsaget af husdyr-MRSA CC398. 

MRSA tilfælde og dødsfald 1. halvår 2019

Nye MRSA tilfælde og dødsfald, januar-juni 2019 (foreløbige tal)

  MRSA (total) Heraf husdyr-MRSA (CC398)
Smitte med MRSA 1773 545
Blodforgiftning 27 5
Dødsfald (inden 30 dage) 5 1

 

Typefordeling af MRSA i tilfælde med dødsfald, januar-juni 2019 (foreløbige tal)

MRSA type Antal dødsfald
t030/CC8 1
t189/CC1 2
t390/CC45
t18784/CC398 1

Hvis du vil læse mere om overvågningen af stafylokok bakteriæmier, kan du finde årsrapporterne her

De seneste opdaterede tal for antallet af MRSA tilfælde fremgår af ”Overvågning i tal, grafer og kort”

Anders Rhod Larsen

Kontakt

Anders Rhod Larsen, Sektionsleder, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32688674 @. arl@ssi.dk Se profil