Mycoplasmatales

Statens Serum Institut tilbyder undersøgelse af cellekulturer og lignende for tilstedeværelse af mycoplasma. Vi tilbyder en screeningstest ved PCR og en udvidet undersøgelse med PCR suppleret med dyrkning, som også bestemmer den inficerende mycoplasma art, hvilket kan være af betydning for at finde kilden til infektionen.

Mycoplasma infektion i cellekulturer er oftest usynlig, da disse bakterier ikke har nogen cellevæg, men infektionen kan påvirke stort set enhver egenskab hos cellerne.

Den hyppigste kilde til smitte er andre inficerede cellelinjer, enten egne eller nyligt introducerede i laboratoriet. Det er derfor vigtig at holde alle nye cellelinjer i karantæne indtil de er undersøgt for mycoplasma.

Ved nedfrysning af cellebanker anbefales det at anvende den udvidede metode med såvel dyrkning som PCR og denne metode kan også være et krav i nogle processer.

Kontinuerte cellelinjer bør undersøges ca. hver 3. måned for mycoplasma infektion og her er PCR metoden velegnet. PCR metoden kan også anvendes til at screene celler i frysemedium inden de dyrkes op i laboratoriet. Der er dog en let nedsat følsomhed ved denne fremgangsmåde, hvorfor det anbefales at genteste cellerne efter et par passager.

Mycoplasmatales i cellekulturer, substrater, vacciner m.m., dyrkning og PCR

Bestilling

R-nr. 018

Undersøgelsen udføres kun efter aftale.

Synonym

Mycoplasmer i cellekulturer m.m., dyrkning

Indikation

Formodning om forekomst af mycoplasmer i cellekulturer, substrater, vacciner m.m.

Undersøgelsens princip

Påvisning ved dyrkning på og i specialsubstrater. Der anvendes et bredt udvalg af vækstmedier således, at de fleste mycoplasmaarter påvises. Dyrkning gentages efter dyrkning på VERO celler. Desuden foretages DNA påvisning ved PCR (se detaljer for denne del af analysen ved R-nr. 019).

Artsbestemmelse udføres blandt andet ved væksthæmning med specifikke antisera.

Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Prøve

Vejledning i prøvebehandling, emballering og forsendelse tilsendes efter aftale.

Besvarelse

Positivt PCR resultat udtelefoneres. Skriftligt svar om positivt dyrkningsresultat afsendes 1-4 uger efter prøvens modtagelse, afhængigt af den isolerede arts væksthastighed. Negativt dyrkningssvar afsendes 3 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning

Rådgivning om resultaternes betydning kan fås ved telefonisk henvendelse til laboratoriet.

Læs mere om analysen.

Mycoplasmatales i cellekulturer, substrater, vacciner m.m., DNA

Bestilling

Artikelnr. 019

Synonym   

Mycoplasmer i cellekulturer m.m., PCR 

Indikation

Formodning om forekomst af mycoplasmer i cellekulturer og lignende. Metoden er specielt velegnet i forbindelse med regelmæssig screening og til undersøgelse af cellekulturer, som ikke ønskes anvendt i laboratoriet før de er konstateret mycoplasmafri.

Ved kraftig vækst af andre bakterier end mycoplasmer kan falsk positive resultater forekomme, hvorfor analysen ikke anbefales i disse situationer.

Undersøgelsens princip

DNA i prøven påvises ved sekvensspecifik genforstærkning, PCR. Det amplificerede gen koder for 16S ribosomalt RNA, og primere er valgt så alle Mycoplasma spp., Ureaplasma spp. og Acholeplasma spp. påvises. Metodens detektionsgrænse er <50 genomkopier for alle undersøgte arter. Validiteten af et negativt resultat sikres ved samtidig amplifikation af en intern kontrol.

Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Prøve

Efter aftale udsendes vejledning i behandling, emballering og forsendelse af materialet. Det er ikke nødvendigt at dyrke cellelinjen uden antibiotika inden test.

Besvarelse

Analysen udføres mindst 1 gang ugentlig og skriftligt svar afsendes den følgende dag.

Tolkning

Da metoden påviser både levende og døde bakterier, er svagt positive resultater set i forbindelse med celler dyrket i en bestemt batch medium uden at det har været muligt at påvise levende mycoplasmer ved dyrkning. I sådanne tilfælde tilrådes fornyet undersøgelse efter skift af medium.

Bemærkning

Til dokumentation i forbindelse med publikation af videnskabelige arbejder og før nedfrysning af stock-kulturer tilrådes undersøgelse ved dyrkningsmetode.

Læs mere om analysen.

Mikrobiologi &amp; Infektionskontrol
Mycoplasmaafsnittet

T. 3268 3636 eller 3268 3635
@ afdMI@ssi.dk
Mikrobiologi & Infektionskontrol
Mycoplasmaafsnittet

T. 3268 3636 eller 3268 3635
@ afdMI@ssi.dk

Temaer