Danmark og Sverige får et referencelaboratorium for antibiotikaresistens i EU

Danmark og Sverige skal i samarbejde skabe et EU-referencelaboratorium for antibiotikaresistens, som skal bidrage med videnskabelig og uafhængig ekspertviden inden for diagnostik og beredskab.

MRSA

Antibiotikaresistens er en stor sundhedsudfordring, der påvirker mennesker, dyr og miljø. Resistens betyder, at fx infektioner bliver sværere at behandle og fører til øget dødelighed, forlængede hospitalsbehandlinger og stigende sundhedsudgifter.

EU har derfor udpeget en række referencelaboratorier i unionen (EURL’er), som i samarbejde med European Centre for Disease, Prevention and Control (ECDC) blandt andet skal understøtte og rådgive medlemsstaterne og EU-kommissionen i diagnostik, overvågning og afrapportering af sygdomme og antibiotikaresistens.

Den nye funktion som referencelaboratorium er udnævnt af EU-Kommissionen og skal drives af et konsortium, som består af Statens Serum Institut (SSI), DTU Fødevareinstitut og Klinisk Mikrobiologi Region Kronoberg/EUCAST Development Laboratory (EDL) i Sverige. Udnævnelsen løber over en syvårig periode.

”Det er en stor anerkendelse, at vi er blevet udnævnt til europæisk referencelaboratorium for antibiotikaresistens i humane infektioner, hvilket understreger styrken af vores komplementære kompetencer i konsortiet.”
Anders Rhod Larsen (SSI), leder af konsortiet

Strukturen med referencelaboratorier er en del af EU’s varslingssystemer om grænseoverskridende sundhedstrusler. Referencelaboratorierne er også en del af den såkaldte One Health-tilgang, som anerkender, at mennesker, dyrs og miljøets sundhed er uløseligt forbundet. Det gælder ikke mindst inden for antibiotikaresistens, hvor resistens kan overføres mellem dyr og mennesker via direkte kontakt, fødevarer og miljø.

Stærkt samarbejde

Opgaverne som EU-referencelaboratorium omfatter bl.a. at rådgive EU-Kommissionen i forbindelse med organisering, implementering og evaluering af overvågningssystemer for antibiotikaresistens. Referencelaboratorierne skal også træne andre nationale og europæiske laboratorier for at sikre at fx følsomhedstests af forskellige bakterier lever op til kvalitetskrav og regler og at metoder og data er sammenlignelige på tværs af landegrænser.

Her kommer de tre samarbejdspartnere i konsortiet til at komplimentere hinanden godt. EDL er internationalt førende indenfor udvikling af standardiserede metoder til kvantitativ måling af antibiotikaresistens i bakterier. Disse metoder er nu implementeret i næsten alle europæiske laboratorier og i et stigende antal laboratorier også langt udenfor Europa. Udviklingen af metoder koordineres af EUCAST.

DTU har stor erfaring fra internationale projekter for kapacitetsudvikling med implementering af antibiotikaresistens overvågning, mens SSI har stor erfaring med epidemiologi, overvågning og udbrudsopsporing af humane bakterier ved hjælp af helgenom-sekventering.

De seneste fire år er samarbejdet mellem SSI og DTU Fødevareinstitut blevet udvidet igennem ledelse af flere EU-projekter, der alle har til formål at opbygge infektionsberedskabet overfor antibiotikaresistente bakterier på tværs af Europa inden for diagnostik og brug af helgenom-sekventering til overvågning og opsporing af udbrud.

SSI og DTU har desuden siden 1995 udgivet DANMAP-rapporten, som samler nationale overvågningsdata på human og veterinær antibiotikaresistens, og var dermed blandt de første i verden til at anerkende, at antibiotikaresistens skal forstås i en bredere sammenhæng – nu betegnet som ”One Health”.

Læs hele nyheden fra EU-kommissionen.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI