Dødeligheden på grund af covid-19 i Danmark stiger ikke svarende til smittetallene

Efter udbredelsen af omikron-varianten i Danmark bliver flere smittede med covid-19, men dør ikke i samme grad som tidligere af sygdommen. Det viser data fra Dødsårsagsregisteret.

Statens Serum Institut overvåger løbende dødsfald relateret til covid-19 ved hjælp af daglige tal for registrerede dødsfald fra CPR-registeret kombineret med covid-19 testresultater.

Per definition tælles alle de dødsfald, hvor der foreligger en positiv covid-19 PCR-test indenfor 30 dage før dødsdatoen, som et covid-19-dødsfald. Samme metode anvendes til overvågning af andre luftvejsinfektioner, fx influenza og pneumokokker. Den løbende overvågning er siden epidemiens start indgået som et vigtigt værktøj til at vurdere epidemiens omfang og alvorlighed ved siden af antallet af covid-19-smittede og -indlagte.

"De daglige overvågningstal fra SSI supplerer registreringen af covid-19-dødsfald i Dødsårsagsregisteret. Ofte vil der dog være flere medvirkende årsager til et dødsfald, særligt hvis den pågældende i forvejen lider af en eller flere underliggende sygdomme, sådan som det ses, når vi bliver ældre. Derfor vil angivelsen af den primære og de medvirkende dødsårsager ofte bero på en vis grad af skøn hos lægen, som udfylder dødsattesten," siger Henrik Ullum, direktør i Statens Serum Institut.

De udfyldte dødsattester fremsendes til Sundhedsdatastyrelsen (SDS), som foretager en validering, hvorefter dødsfaldet registreres i Dødsårsagsregisteret. Denne proces tager typisk et par uger, men i visse tilfælde længere tid. Tallene for covid-19-dødsfald fra SDS vil typisk være mere retvisende end de automatiserede udtræk af registerdata, som til gengæld ikke er præget af forsinkelse, og derved er ved hånden her og nu. Af hensyn til den løbende overvågning og vurdering af epidemiens udvikling, har 30-dags-covid-19-dødsfaldene været anvendt som et vigtigt dagligt tal.

Omikron-varianten har medført en stigende andel dødsfald ”med” covid-19 i forhold til dødsfald, der er sket ”på grund af” covid-19

Med udbredelsen af omikron-varianten og fremskyndelse af revaccinationsindsatsen i Danmark siden slutningen af 2021, har smittespredningen og sygeligheden af covid-19 ændret karakter. Med flere smittetilfælde i befolkningen vil der være en stigende andel af dødsfald med en positiv PCR-test. De vil forkert blive regnet med som død ”på grund af” covid-19. Dermed er det daglige tal for 30-dages-covid-19-dødsfal blevet mindre retvisende end hidtil.

SSI har i samarbejde med SDS foretaget en opgørelse af covid-19-dødsfaldene registreret i Dødsårsagsregisteret, baseret på dødsattester med angivelse af en række covid-19-relaterede diagnosekoder.

Opgørelsen bekræfter billedet af, at flere nu dør ”med” covid-19 end ”på grund af” covid-19 i takt med den høje smitte med omikron-varianten. Som det ses i figur 1, har andelen af alle 30-dages-covid-19-dødsfald, som vurderes døde ”med” covid-19, været stigende siden starten af 2022, hvorimod antallet af døde ”på grund af” covid-19 har været nogenlunde stabilt. Der er dog usikkerhed for de sidste uger, hvor en betydelig andel af dødsattester endnu mangler.

Figur 1. Dødsfald ”på grund af” og ”med” covid-19-baseret på dødsattester, marts 2020 til februar 2022, sammenlignet med 30-dages-covid-19-dødsfald (rød linje). Opgørelser fra Dødsårsagsregisteret (DAR), Sundhedsdatastyrelsen og SSI.

Dødsfald ”af” og ”med” covid-19 marts 2020 til februar 2022

Figuren viser desuden, at overensstemmelsen imellem 30-dages-covid-19-dødsfaldene og dødsfaldene registeret i Dødsårsagsregisteret generelt har været god indtil udbredelsen af omikron-varianten.

I takt med at smittespredningen og sygeligheden af covid-19 har ændret karakter efter udbredelsen af omikron-varianten og øget vaccine-immunitet i Danmark siden slutningen af 2021, er det altså blevet vigtig, udover 30-dages-covid-19-dødsfalene, at se på opgørelserne fra Dødsårsagsregisteret, da man her har mulighed for at vurdere mere nøjagtigt, hvor mange dødsfald der rent faktisk skyldes covid-19.

SSI vil fortsætte med at overvåge dødeligheden relateret til covid-19-epidemien i Danmark ved hjælp af begge systemer.

Læs et mere detaljeret notat om SSI’s overvågning af dødelighed under covid-19 epidemien i Danmark.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI