5. maj er global håndhygiejnedag

Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI) sætter fokus på reduktion af plastmaterialer i sundhedsvæsnet.

WHO logo

WHO's oplæg til dette års håndhygiejnedag har fokus på håndhygiejne som en del af sundhedsvæsenets kultur.

I CEI har vi valgt at tage dette tema lidt videre og fokusere på bæredygtighed som en del af kulturen i sundhedsvæsenet. En opfordring i klimadebatten om bæredygtighed er, at man i alle sammenhænge stræber efter at reduce, reuse, recycle for at mindske CO2-aftrykket.

CEI sætter således 5. maj 2022 fokus på brugen – og ikke mindst overforbruget- af medicinske engangshandsker, som et led i bestræbelserne på at reducere brugen af plastik i sundhedsvæsenet. Kun at bruge medicinske engangshandsker, hvor det er infektionshygiejnisk nødvendigt, er af betydning både for miljøet og for forebyggelse af spredning af mikroorganismer.

Opmærksomhed på plastik

Verden er i stadig stigende grad blevet opmærksom på plastikproblemet. I sundhedsvæsenet såvel internationalt som nationalt er man også bevidste om sin del af ansvaret for at mindske CO2-aftryk og dermed bidrage til at bremse forandringerne i klimaet.

Fokus er på at bruge plastik mere bæredygtigt. Dette indebærer, at der i Danmark, regionalt og kommunalt, ses på bæredygtighed og dermed også på forbruget, sorteringen og genbrugen af plastprodukter.

Inden for det infektionshygiejniske felt er medicinske engangshandsker et plastprodukt, hvor korrekt anvendelse kan bidrage til en reduktion af forbruget. Brugen af handsker er steget dramatisk siden fremkomsten af hiv/aids tilbage i midt-1980'erne og er blevet et centralt værnemiddel i generelle infektionshygiejniske retningslinjer. Grundprincipperne er at der i enhver situation skal ske en planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, så kontaktsmitte forebygges.

Handsker er at betragte som såvel medicinsk udstyr, der beskytter patienten mod overførsel af mikroorganismer fra sundhedspersonalets hænder til patienten, og som et værnemiddel, der beskytter sundhedspersonalets hænder mod overførsel af mikroorganismer fra patienten.

Handsker ses dog anvendt i mange andre situationer, hvor de ikke er påkrævet. Fx viste et mindre engelsk studie, at der i 68,6% (24/35) af de observerede plejesituationer, hvor der blev anvendt handsker, ikke var risiko for kontakt med organisk materiale.

Klima, smittespredning og hudproblemer

Overforbrug og misbrug af handsker påvirker ikke kun klimaet, men får også konsekvens for den der bærer handskerne og for forebyggelsen af smittespredning. Hyppig brug af handsker kan give hudproblemer lige såvel som at brug af handsker påvirker efterlevelsen af retningslinjen for håndhygiejne.

Hvis ikke handsker skiftes mellem urene og rene opgaver og der ikke udføres håndhygiejne efter brug af handsker kan handsker indirekte bidrage til smittespredning.

Et studie viste fx, at kun 7,9% af sundhedspersonalet skiftede handsker mere end en gang, selvom de havde kontakt med flere forskellige områder på patientens krop. Videre kan det se ud som om at håndhygiejne udføres i mindre grad efter brug af handsker.

Hjælp klimaet, forebyg spredning af smitte og pas på dine hænder – brug handsker, når det er nødvendigt!

Link til Interaktivt undervisningsmateriale om hygiejne.
Materialet er udarbejdet for at understøtte bestræbelserne på at forebygge smitsomme sygdomme og reducere antallet af sundhedssektorerhvervede infektioner.
Link til Interaktivt undervisningsmateriale om hygiejne.
Materialet er udarbejdet for at understøtte bestræbelserne på at forebygge smitsomme sygdomme og reducere antallet af sundhedssektorerhvervede infektioner.