WHO 5. maj - Håndhygiejne

WHO's fokus i år er på bakteriæmi og sepsis. Sepsis forlænger liggetiden for patienten, øger morbiditet og mortalitet samt omkostningerne for hospitalet.

Ofte bruges betegnelserne bakteriæmi og sepsis i flæng, men reelt er bakteriæmi kun ensbetydende med forekomst af bakterier i blodet (og tilsvarende betegnelser for de andre mikroorganismer er viræmi, fungæmi og parasitæmi). Sepsis er et klinisk syndrom, som kan udvikle sig til livstruende kredsløbs- og organsvigt. Sepsis optræder som følge af en infektion, der har spredt sig fra et enkelt fokus til en generaliseret infektion.  Oftest er årsagen bakterier, men sepsis kan også skyldes virus, svampe eller parasitter.

Bakteriæmi overvåges på nationalt plan i dag via HAIBA og nogle steder på lokalt plan via lokale overvågningssystemer.

Konsekvenser

Sepsis forlænger liggetiden for patienten, øger morbiditet og mortalitet samt omkostningerne for hospitalet.

Ca. 7 ud af hver 1000 indlagte patienter (8,9 pr. 10.000 sengedage) i Danmark får en bakteriæmi, og ca. 1/3 af disse er relateret til et intravaskulært kateter.

Anvendelse af intravaskulære katetre indebærer en risiko for lokale infektioner i huden ved indstiksstedet og generaliserede infektioner i form af bakteriæmi og septikæmi ved spredning af mikroorganismer fra kateteret til blodbanen. 

Bakteriæmi relateret til intravaskulære katetre er således blandt de mest alvorlige sundhedssektorerhvervede infektioner. 

Forebyggelse

Infektioner relateret til intravaskulære katetre kan forebygges ved:

 • At intravaskulære katetre kun anlægges og forbliver anlagt, når der er klinisk indikation 
 • At man vælger det mest hensigtsmæssige sted at anlægge kateteret
 • At der udføres håndhygiejne i form af hånddesinfektion før anlæggelsen
 • At der anvendes aseptisk teknik ved anlæggelse og håndtering af kateteret
  • ved indgift af medicin
  • ved indgift af væsker eller 
  • ved skift af infusionsslanger
 • At huden desinficeres med egnet desinfektionsmiddel 
 • At kateteret fikseres og tilses  
 • At forbinding skiftes ved tegn på gennemsivning, forurening eller når den er blevet løs 
 • At kateteret fjernes ved tegn på infektion 

Læs mere om forebyggelse af bakteriæmi og sepsis i Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for brug af intravaskulære katetre eller kontakt din lokale hygiejneorganisation for viden om hvordan du og dine kolleger kan forebygge kateterrelaterede infektioner.

Og! vær opmærksom på at ifølge de generelle infektionshygiejniske retningslinjer skal der anvendes handsker ved anlæggelse af katetre, hvor der er risiko for kontakt med organisk materiale.  

Sæt fokus på hvornår håndhygiejne skal udføres – find inspiration i SSI´s håndhygiejneprogram Værd at vide om håndhygiejne. Gammel viden – stadig højaktuel og nu i nyt design!

Urinvejsinfektioner kan også føre til urosepsis.

Læs mere om, hvordan en hygiejnisk indsats førte til en pris i Rom.
Hygiejnesygeplejerske Charlotte Andersen reducerede antallet af urinvejsinfektioner markant hos ældre – ved at sætte fokus på håndhygiejne.

Se kampagne på WHOs hjemmeside

Se kampagne på WHOs hjemmeside

Seneste 5 års WHO 5. maj kampagner


Prøv vores interaktive undervisningsmateriale "Værd at vide om håndhygiejne"

Prøv vores interaktive undervisningsmateriale "Værd at vide om håndhygiejne"