Sporadiske tilfælde af malaria i Sydeuropa

I løbet af sommeren 2017 er der i flere sydeuropæiske lande rapporteret om sporadiske tilfælde af lokalt erhvervet malaria, som antages at være introduceret til lokalområderne af tilrejsende.

Grækenland

I Grækenland er pr. 17 august 2017 rapporteret om fem lokalt erhvervede tilfælde af vivax-malaria, fire i Ditiki Ellada-regionen og ét i Stella Ellada-regionen.

Herudover er der rapporteret om et lokalt erhvervet tilfælde af falciparum-malaria i Ipeiros-regionen. Personen havde ikke rejst i malariaområder, men havde været indlagt samtidig med en patient, der blev behandlet for falciparum-malaria. Smittemåden er vurderet til at være enten via lokale myg eller eventuelt hospitalserhvervet i forbindelse med ikke-steril invasiv procedure. Der har dog ikke kunne konstateres et konkret brist i hospitalshygiejnen.

Italien

I Italien er en fireårig pige død af lokalt erhvervet falciparum-malaria. Pigen blev indlagt den 13. august 2017 på Trento-hospitalet i Veneto-regionen og diagnosticeret med sukkersyge. Den 2. september 2017 blev pigen genindlagt og diagnosticeret med falciparum-malaria og døde den 4. september 2017. Pigen havde ikke været i kendte malariaområder i sin levetid.

Epidemiologisk undersøgelse viste, at to børn med importeret falciparum-malaria var indlagt på samme afdeling under pigens ophold på Trento-hospitalet. Undersøgelsen kunne dog ikke identificere nogen brud på de medicinske procedurer, som kunne have resulteret i smitte.

Entomologisk undersøgelse i Trento-området og i Bibione nord for Venedig, hvor pigen havde tilbragt sin ferie, har ikke kunnet påvise forekomst af Anopheles-myg. Ved meget lav forekomst af malariamyg kan det dog være meget vanskeligt at påvise disse.

Molekylær genotypning af Plasmodium falciparum-parasitten påvist hos pigen og de to andre børn, som var indlagt på hospitalet, er endnu ikke afsluttet.

Frankrig

Sundhedsmyndighederne i Frankrig har den 7. september 2017 rapporteret om to lokalt erhvervede tilfælde af malaria i departementet Allier i Auvergne-Rhône-Alpes-regionen i det centrale Frankrig. Begge personer deltog i en bryllupsfest fra 11.-16. august 2017 i Moulins i departementet Allier. Begge fik symptomer den 26. august og blev diagnosticeret med falciparum-malaria henholdsvis den 30. august og 1. september 2017.

Undersøgelse har vist, at ingen af bryllupsgæsterne nyligt havde rejst til et malaria-område eller havde symptomer på malaria.

Der blev imidlertid verificeret et importeret tilfælde af falciparum-malaria hos en person fra Burkina Faso, som havde opholdt sig i Moulins og omgivelser i flere dage inden for to uger før brylluppet. Entomologisk undersøgelse kunne ikke påvise forekomst af de Anopheles-myg, som kan overføre malaria.

Der vil blive foretaget molekylær genotyping af de påviste Plasmodium falciparum–parasitter for at kunne vurdere en evt. forbindelse mellem det importerede og de to lokalt erhvervede tilfælde.

Cypern

Den 8. september 2017 rapporterede sundhedsmyndighederne i England om tre importerede tilfælde af vivax-malaria blandt rejsende fra Esentepe i den nordlige (tyrkiske) del af Cypern.

To 12-årige søskende samt en tredje person havde alle opholdt sig i den nordlige del af Cypern i 2-3 uger i august 2017. Alle tre udviklede symptomer den 29. august 2017, og infektion med vivax-malaria blev bekræftet i England efter hjemkomst. Der foreligger ikke oplysninger om etnicitet eller tidligere rejse til malariaendemiske områder, ligesom øvrige forhold om smittemåde er ukendt, men der er både malariamyg og klimatiske forhold på Cypern, som muliggør lokal transmission.

Kommentar

Ifølge det europæiske overvågningssystem for smitsomme sygdomme (TESSy) blev der i EU i 2016 rapporteret om 12 tilfælde af lokalt erhvervet malaria: Otte tilfælde i Grækenland, to i Frankrig, ét i Spanien og ét i Litauen. Alle tilfælde blev klassificeret som sporadiske tilfælde af introduceret malaria fra personer med forudgående ophold i malariaområde, eller eventuelt såkaldt lufthavnserhvervet malaria, hvor malaria-inficerede Anopheles-myg introduceres i et begrænset område omkring en lufthavn efter ankomst af et fly fra et malariaendemisk område. Der blev ikke rapporteret om vedvarende cirkulation af malaria inden for EU/EEA i 2016, og risikoen for spredning af malaria i EU i forbindelse med de aktuelle tilfælde vurderes som meget lav.

For rejsende til områder med rapporter om lokalt introduceret malaria er risikoen for smitte også meget lav, men da der også er påvist andre myggeoverførte sygdomme i det sydlige Europa (chikungunya- og vestnilvirus-feber), anbefales det generelt, at rejsende i Sydeuropa beskytter sig mod myggestik.

Der har været lokalt erhvervede malariatilfælde i Grækenland siden 2009 med det højeste antal tilfælde i 2011, EPI-NYT 48/11, og siden 2012 har der været begrænset lokal malariasmitte. Smitten har været introduceret fra tilrejsende, og udbruddene har været lokaliseret forskellige steder i Grækenland, hvorfor landets (og WHO’s Europaregion) status som malariafrit område ikke har været truet.

Hospitalserhvervet smitte med falciparum-malaria er tidligere beskrevet i EU, men er meget sjælden og udgør ikke noget betydende folkesundhedsproblem. Hospitalserhvervet smitte er hyppigst beskrevet i forbindelse med blodtransfusion samt genbrug og forkert håndtering af sprøjter og intravenøse katetre, men er sjældne i lande med højt udviklede sundhedssystemer. Sundhedspersonale bør dog altid være opmærksomme på risikoen for hospitalserhvervet smitte, og på at alle relevante procedurer overholdes, når en patient med malaria er indlagt, således at blodbåren smitte undgås.

Der er ikke kendskab til forekomst af hospitalserhvervet malariasmitte i Danmark, ligesom Anopheles-myg kun findes i landet i meget begrænset mængde. Derfor ses malariatransmission i praksis ikke i Danmark.