Besøg i en svinestald giver kortvarig MRSA-forurening af næsen

Besøgende i MRSA-smittede svinebesætninger bliver meget ofte forurenet af MRSA i næsen, men forureningen ophører typisk inden for få timer til nogle få dage. Det viser resultater fra en undersøgelse af risikoen for at blive ’forurenet’ med MRSA efter 1 times besøg i en svinestald.

Man skal ikke opholde sig ret længe blandt svin smittet med MRSA (methicilinresistente stafylokok-bakterier) for selv at medbringe MRSA i næsen, når man forlader stalden. Man er blevet ’forurenet’ med MRSA.

Til gengæld går der for langt de fleste kun kort tid, før bakterierne er væk igen. Det viser resultaterne fra en ny undersøgelse fra Statens Serum Institut (SSI) og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Allerede efter 2 timer var niveauet af MRSA-bakterier i 95 procent af forsøgspersonernes næser så lavt, at det ikke længere kunne måles direkte.

Smitteveje undersøgt

MRSA er en stafylokok-bakterie, der er resistent over for de almindelige former for antibiotika, så det kan være vanskeligt at behandle en infektion med MRSA. Det er derfor vigtigt at forhindre denne bakterie i at sprede sig.

Det er ikke helt klart, hvordan MRSA bliver overført fra svin til mennesker, men flere mulige smitteveje er i spil - fx hvor udbredt smitten er hos svinene, og i hvor høj grad man har fysisk kontakt med dem. Derudover tyder det på, at støvpartikler kan være en kilde til smitte med MRSA.

Derfor har forskere fra Statens Serum Institut (SSI) og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) undersøgt risikoen for at blive forurenet med MRSA i løbet af 1 times besøg i en smittet svinebesætning samt graden af denne forurening.

Konkret har de i fire forsøgsrunder målt koncentrationen af MRSA i næsen og svælget på 34 forsøgspersoner flere gange efter, at de har opholdt sig 1 time i en svinestald med smittede svin. I nogle tilfælde skulle forsøgsdeltagerne udføre arbejde – i andre skulle de blot være til stede. Derudover brugte forskerne støv-samplere monteret på hver enkelt forsøgsperson til at indsamle prøver af luften, som efterfølgende blev analyseret for indholdet af MRSA.

"Det kan måske virke lidt mærkeligt at udføre denne slags forsøg med mennesker, men de fleste danske svinebesætninger er smittede med MRSA, så det er en del af hverdagen for tusindvis af personer med kontakt til landbruget. De fleste af forsøgspersonerne var veterinær- og agronomstuderende, og de fleste af dem vil blive udsat for MRSA-smitte i deres fremtidige arbejdsliv", siger dyrlæge og forsker Øystein Angen, Statens Serum Institut.

Forurenet af MRSA efter 1 time

94 procent af forsøgspersonerne var blevet forurenet af MRSA efter at have opholdt sig i stalden i 1 time. Graden af forurening afhang af mængden af MRSA i staldluften, og det varierede alt efter, om de udførte arbejde eller blot opholdt sig i stalden. Direkte fysisk kontakt med svinene havde ingen betydning for forureningen.

"Den højere forurening med MRSA blandt dem, der arbejdede i stalden, skyldes sandsynligvis, at de hvirvler mere MRSA op og trækker vejret hyppigere end personer, der blot ser passivt til. Man vil derfor sandsynligvis kunne mindske forureningen med MRSA hos besøgende og arbejdere i svinestalde ved at mindske støvmængden i staldene", siger Anne Mette Madsen, seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA

MRSA-fri efter kort tid

Selvom man hurtigt blev forurenet med MRSA, så viser resultaterne, at bakterierne også forsvinder hurtigt igen fra næsen.

1 time efter besøget i stalden var halvdelen af forsøgspersonerne ikke længere forurenede med MRSA.

2 timer efter var 23 procent af forsøgspersonerne fortsat forurenede. 95 procent af dem havde dog så små mængder af bakterier i næsen, at bakterierne ikke kunne måles direkte men skulle opformeres for at kunne registreres.

"Vi vurderer derfor, at der formodentlig er en lille risiko for at sprede disse bakterier videre til andre udenfor staldmiljøet, efter kort tids besøg i  svinestald", siger Anders Rhod Larsen, afsnitsleder på Statens Serum Institut.

2 dage efter havde 94 procent af forsøgspersonerne ikke længere MRSA-bakterier i næsen.

Tabel over udviklingen af forureningen med MRSA efter 1 times besøg i en smittet svinebesætning

Tid efter
besøget 

0 timer

1 time

2 timer

1 dag

2 dage

7 dage

MRSA-
positive

94%

53%

23%

11%

6%

1%

(Tabel rettet 05.10.2017)

Risiko for kortvarig forurening

Resultaterne fra denne undersøgelse viser, at kortvarig udsættelse for luftbåren MRSA udgør en betydelig risiko for, at besøgende i MRSA-smittede svinebesætninger bliver forurenede af MRSA i næsen, men forureningen ophører typisk inden for få timer til nogle få dage.

Samarbejde

Undersøgelsen er finansieret gennem en bevilling fra Fødevarestyrelsen og er gennemført i samarbejde mellem forskere fra Statens Serum Institut (SSI) og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Læs den videnskabelige artikel i Applied and Environmental Microbiology:
Angen Ø, Feld L, Larsen J, Rostgaard K, Skov R, Madsen AM & Larsen AR. Transmission of MRSA to human volunteers visiting a swine farm.