Ny dansk handlingsplan skal bremse antibiotikaresistens

For første gang lancerer Danmark en national antibiotikahandlingsplan med helt konkrete mål. Planen skal være med til at bremse udviklingen af resistente bakterier hos mennesker.

Sundheds- og Ældreministeriet udgiver i dag en national handlingsplan for antibiotika til mennesker. Planen opstiller tre konkrete mål, som skal medvirke til at nedsætte det danske antibiotikaforbrug til mennesker – og dermed resistensudviklingen – frem mod 2020. Statens Serum Institut har deltaget i udarbejdelsen af handlingsplanen, og vil understøtte den blandt andet gennem vores overvågning af resistente bakterier.

I dag bruges antibiotika og andre midler rettet mod mikroorganismer af næsten alle læger. For en lang række sygdomme er antibiotika helt afgørende i behandlingen og for patientens overlevelse. Antibiotika er eksempelvis nødvendige at have i baghånden, når patienter behandles for kræft, idet kræftbehandling ofte gør patienterne mere sårbare for infektioner. Ofte gives antibiotika desuden forebyggende før store operationer. Og det kan blive vanskeligt, måske endda umuligt, at redde mange for tidligt fødte børn, såfremt der ikke er effektive antibiotika i medicinskabet på børneafdelingen. Dette er eksempler på, hvordan brug af antibiotika spiller en nøglerolle i det moderne sundhedsvæsen.

Antibiotika og antimikrobielle stoffer har gennem tiden reddet millioner af menneskeliv. Men antibiotika bliver ikke ved med at virke, hvis de bruges for meget. Resistens over for antibiotika medfører, at antibiotika bliver virkningsløse. Hver gang vi bruger antibiotika, bliver mikroorganismer mere resistente. Det kan i sidste ende medføre, at en infektion ikke kan behandles.

Det er på den baggrund at Sundheds- og Ældreministeriet lancerer en antibiotikahandlingsplan med helt konkrete mål.

Målbare mål

Det er første gang, vi i Danmark formulerer målbare mål for antibiotika til mennesker. De første to mål retter sig mod forbruget af antibiotika i den såkaldte primærsektor – det vil sige ude hos de alment praktiserende læger, de privatpraktiserende speciallæger, tandlægerne og vagtlæger. Det tredje mål er rettet mod sygehusene.

Det er i primærsektoren, at langt den overvejende del af antibiotikaen bliver udskrevet. Det ene mål er, at få lægerne til at udskrive færre recepter. De fleste infektioner går over af sig selv, og ofte er gevinsten ved at behandle mindre end de gener og bivirkninger, der kan være ved antibiotikabehandlingen. Det andet mål fokuserer på, at lægerne - når det er nødvendigt - så vidt muligt ordinerer smalspektret antibiotika (dvs. almindeligt penicillin). Især ved luftvejsinfektioner er almindeligt smalspekteret penicillin et rigtig godt valg, og der er ingen grund til at anvende et antibiotikum der rammer mere bredt.

Det tredje mål retter sig først og fremmest mod sygehusene. Det skal sikre, at de antibiotika, som er kritisk vigtige for behandlingen af alvorlige infektioner hos patienter, beskyttes og kun bruges i særlige tilfælde. Heri ligger selvfølgelig også en målsætning om, at forbruget af de kritisk vigtige antibiotika bliver bragt ned.

Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet handlingsplanen med input fra Det Nationale Antibiotikaråd.

One health strategi mod antibiotikaresistens

Samtidig med handlingsplanen for antibiotika til mennesker lancerer Sundheds- og Ældreministeriet sammen med Miljø- og Fødevareministeriet en fælles strategi på antibiotikaområdet. One Health-samarbejdet ser problemstillingen om antimikrobiel resistens i et helhedsorienteret perspektiv, og skal være med til at forebygge, at resistente mikroorganismer spredes fra dyr, miljø og fødevarer til mennesker. Strategien indeholder fem målsætninger, som tilsammen skal sætte rammen for fremtidige indsatser mod antibiotikaresistens i Danmark, herunder nationale handlingsplaner.

Et ansvarligt antibiotikaforbrug  - både til dyr og mennesker – er en forudsætning for at reducere resistensudviklingen. Samtidig skal der gøres en større indsats i forhold til forebyggelse af infektioner. Der er behov for mere viden for at styrke målrettede indsatser. Information og rådgivning om resistens og smitteveje skal styrkes. Endeligt er der brug for et stærkt internationalt samarbejde om at begrænse udviklingen af antibiotikaresistens.

De fem målsætninger vil sætte retningen for udarbejdelsen af de nationale handlingsplaner, som skal følge op på strategiens overordnede målsætninger. I arbejdet med målsætningerne skal der så vidt muligt anvendes en helhedsorienteret tilgang til fremtidige indsatser.

Læs videre

National handlingsplan for antibiotika til mennesker. Tre målbare mål for en reduktion af antibiotika-forbruget frem mod 2020 
One health strategi mod antibiotikaresistens
Nyhed på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside