Grise opdrættet uden antibiotika

Med 12,5 millioner kroner i ryggen fra Miljø- og Fødevareministeriets støtteordning GUDP (Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram) bliver der nu skabt et videnbaseret grundlag for at øge produktionen af danske slagtesvin opdrættet uden brug af antibiotika, ”OUA-opdræt”. Projektet drives af Danish Crown i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet – Veterinærinstituttet (DTU), Københavns Universitet (KU), Statens Serum Institut (SSI) og SEGES Svineproduktion.

Der er en trend blandt specielt mere velstillede forbrugere, der efterspørger fødevarer produceret uden brug af uønskede stoffer/teknologier. Endvidere er forekomsten af antibiotika-resistente humane bakterier stigende. Der er derfor et behov for at have fokus på forbruget af antibiotika til både dyr og mennesker. Dette er forudsætningen for også i fremtiden at kunne behandle både dyr og mennesker mod potentielt livstruende infektioner og derved sikre god dyresundhed og -velfærd samt god human sundhed. Projektet skal også ses i lyset af, at anvendelsen af medicinsk zink udfases inden for en kort årrække.

Der ses aktuelt et spirende marked for animalske fødevarer, herunder svinekød, der er produceret helt uden brug af antibiotika – altså et forbruger- og markedsdrevet ønske, snarere end et politisk krav. Udfordringerne for svineproduktionen er imidlertid store mht. at sikre, at grisene kan produceres fra fødsel til slagtning uden brug af antibiotika. Det er disse udfordringer, dette projekt adresserer fra flere vinkler, således at der kan skabes et fagligt grundlag for en optimal og effektiv OUA-produktion. Effekten af projektet vil være en værditilvækst i den danske slagtesvineproduktion, samtidig med at antibiotikaforbruget sænkes.

Projektet gennemføres og koordineres gennem fem arbejdspakker. Danish Crown har stor fokus på en koncept-manual til brug på besætningsniveau, og som gennem projektet ajourføres med ny viden fra bl.a. universiteterne. KU og SEGES gennemfører interventionsstudier med fokus på bl.a. risikogrise, sundhedsstyring, diarresygdomme og fodring. DTU har bl.a. fokus på udvikling af en målrettet diagnostikpakke til OUA-besætninger, så der iværksættes forebyggende tiltag og justeres på vaccinationsprogrammer. DTU og SSI gennemfører mikrobiom- og resistensundersøgelser med henblik på at vurdere interventionernes betydning for sammensætningen af grisens mikrobielle flora samt udvikling og opformering af resistente bakterier.

GUDP uddeler hvert år ca. 200 mio. kr. og understøtter projekter, som søger bæredygtige løsninger på udfordringer i fødevaresektoren, samtidig med at det skaber vækst og beskæftigelse i Danmark.

Projektet løber til juni 2021, hvor Danish Crown forventer, at der bliver produceret ca. 1,5 mio. svin uden brug af antibiotika. Der produceres i dag 17 mio. slagtesvin pr. år i Danmark.

Kontaktinfo:
Danish Crown: Senior Project Manager Niels-Peder Nielsen, npnie@danishcrown.dk, Tlf.: 4015 3793
DTU: Professor Karl Pedersen, kape@vet.dtu.dk, Tlf.: 3588 6201
KU: Professor, Sektionsleder Jens Peter Nielsen, jpni@sund@ku.dk, Tlf.: 2125 5926
SSI: Afsnitsleder Anders Rhod Larsen, arl@ssi.dk, Tlf.: 3268 8674
SEGES: Chefkonsulent Poul Bækbo, pb@seges.dk, Tlf.: 2463 1680