Repræsentanter fra 19 europæiske lande mødes på Statens Serum Institut for at diskutere overvågning af dødelighed i Europa

Influenza er hvert år årsag til en betydelig sygdomsbyrde og undertiden overdødelighed i Danmark og i resten af verden. Da systematisk overvågning er en forudsætning for målrettet kontrol og forebyggelse af influenza, gennemfører alle lande hvert år en omfattende overvågningsindsats i løbet af influenzasæsonen, baseret på  bl.a. indberetninger om mistænkte og påviste influenzatilfælde fra praktiserende læger, vagtlæger og hospitaler.

Derudover kan alvorligheden af influenza overvåges indirekte igennem løbende monitorering af dødelighed i befolkningen. I tempererede lande udviser dødeligheden en udtalt sæsonvariation med flest dødsfald i vintermånederne og færrest om sommeren, hvilket kan hænge sammen med bl.a. infektioner og indtræden af kuldeperioder. Det forventede antal dødsfald kan bestemmes på baggrund af de historisk observerede antal dødsfald per uge, hvorved overdødeligheden kan beregnes som afvigelsen fra det forventede niveau i perioden.

SSI har siden 2009 koordineret et program, som overvåger dødeligheden i Europa, EuroMOMO (www.euromomo.eu). Programmet indsamler hver uge information om observeret og forventet dødelighed fra ca. tyve europæiske lande og analyserer disse ved hjælp af statistiske modeller. Sammenholdt med data om den aktuelle influenzaforekomst og de cirkulerende virustyper i landene, kan disse dødelighedstal anvendes til at vurdere alvorligheden af den aktuelle influenzasituation og indgå i den løbende nationale og regionale risikovurdering, herunder varsle om en muligt truende influenzaepidemi eller -pandemi. De ugentlige rapporter fra EuroMOMO-netværket kommunikeres globalt via WHO og Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC) i ugebrevet Flu News Europe.

EuroMOMO-netværkets overvågningsarbejde finansieres bl.a. af ECDC og WHO. SSI modtog tidligere i år fra ECDC en større 4-årig bevilling til at understøtte, videreudvikle og udvide EuroMOMO-netværkets arbejde.

I dagene 18.-20. september 2017 er SSI derfor vært for et møde for nationale repræsentanter fra EuroMOMO-netværkets medlemslande for at planlægge og udvikle det fremtidige samarbejde. Følgende lande er repræsenteret ved mødet på SSI: Belgien, Danmark, England, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Norge, Portugal, Schweiz, Skotland, Spanien, Sverige, Tyskland og Ungarn. Som nye medlemmer af netværket deltager desuden Tjekkiet og Østrig. Derudover deltager samarbejdspartnere fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA og fra WHO’s Europakontor i København.