Importeret malaria i Danmark ligger på et stabilt niveau

I 2016 blev i alt 101 tilfælde af importeret malaria anmeldt fra danske laboratorier til Statens Serum Institut.

Antallet af anmeldte malariatilfælde importeret til Danmark lå i 2016 på samme niveau som i seneste par år, se figuren nedenfor:

Udviklingen i antallet af importerede malariatilfælde til Danmark siden 1998, fordelt på smittested

Af de tilfælde, hvor det formodede smitteland var oplyst (96 tilfælde), var 86 % erhvervet under ophold i Afrika, mens 14 % var erhvervet i Asien. I 2016 var der ingen importerede tilfælde fra henholdsvis Mellem- og Sydamerika eller Oceanien.

Ligesom i 2014 og 2015 var der i 2016 mange tilfælde af vivax-malaria blandt flygtninge fra Eritrea. Men hvor der i 2014 og 2015 særligt var tale om malaria hos yngre mandlige voksne, sås i 2016 også en høj forekomst af børn fra Eritrea med vivax-malaria. Der er derfor hos relevante sundhedspersoner behov for særlig opmærksomhed på flygtninge fra Eritrea, som bør sikres relevant og hurtig laboratorieundersøgelse for malaria ved mindste kliniske mistanke.

Samlet set var tilfældene af den alvorlige falciparum-malaria næsten udelukkende importeret fra Afrika, 96 %. Af tilfældene fra Afrika var 66 % forårsaget af falciparum-malaria, mens 28 % af tilfældene skyldtes vivax-malaria, som alle sås blandt rejsende fra Eritrea og/eller Etiopien.

De importerede malariatilfælde fra Asien var alle forårsaget af vivax-malaria, erhvervet under ophold i enten Afghanistan, Pakistan eller Indien. Der var ingen tilfælde af vivax-malaria fra Sydøstasien.

For almindelige rejsende er risikoen langt overvejende at pådrage sig alvorlig falciparum-malaria i Afrika, mens risikoen for malaria uden for Afrika kun er ganske lav og hovedsagelig skyldes vivax-malaria. Indvandrere og deres børn på besøg i oprindelseslandet udgør generelt den største risikogruppe, eftersom disse typisk rejser på længerevarende familiebesøg, undertiden til områder med betydelig lokal malariarisiko. Fra Asien importeres således fortsat relativt mange malariatilfælde fra særligt tre lande: Indien, Afghanistan og Pakistan. Derimod ses kun ganske få malariatilfælde blandt hjemvendte fra det øvrige Asien, inklusive størstedelen af Sydøstasien, dette på trods af det store antal danske turistrejsende til flere af disse lande. Ligeledes ses kun ganske få tilfælde af malaria hos rejsende hjemvendt fra Mellem- og Sydamerika, hvor risikoen for at pådrage sig malaria som rejsende i dag derfor må anses som meget lav.

Læs mere i EPI-NYT 26/17, som også omtaler et tilfælde af svær falciparum-malaria importeret fra Limpopo-provinsen i Sydafrika.