Overvågningsdata for dybe infektioner efter total knæalloplastik (TKA) er nu tilgængelige online

Det nationale overvågningssystem for sygehuserhvervede infektioner, HAIBA (Hospital Acquired Infections Database), giver nu et nationalt overblik over dybe infektioner efter total knæalloplastik (TKA). Data er tilgængelige på eSundhed.

Dybe infektioner efter TKA er sjældent forekommende, men meget alvorlige komplikationer. De kan forårsages af bakterier erhvervet ved operationen og i mere sjældne tilfælde senere i forbindelse med blodforgiftning.

Denne nye overvågning i HAIBA er blevet udviklet i samarbejde med ortopædkirurger med særlig interesse for dybe infektioner efter TKA. Dansk Selskab for Knæ og Hoftealloplastik (DSHK) har godkendt case-definitionen.

HAIBA overvåger dybe infektioner efter TKA ved hjælp af eksisterende datakilder og kræver ikke aktiv indberetning fra kirurgerne. Tallene fra HAIBA viser, at omkring 48 patienter om året får en dyb infektion efter TKA i Danmark.

Opgørelser fra HAIBA kan bruges som en indikator til at vurdere tendens inden for et hospital. Derimod kan tallene ikke bruges til at bestemme eller sammenligne sygdomsbyrde mellem hospitaler, da der er metodemæssige forskelle i diagnostik og i anvendelse af grunddata på de forskellige hospitaler.

Forhåbentlig kan formidling af data gennem HAIBA åbne diskussioner om mulige forklaringer på tendenser og igangsætte nye initiativer med henblik på at styrke forebyggelsen af infektioner på hospitaler. I samarbejde med Dansk Ortopædkirurgisk Selskab er der igangsat en proces, hvor ortopædkirurgiske afdelinger og klinisk mikrobiologiske afdelinger undersøger, hvilke værktøjer og visningsformer der bedst vil understøtte den lokale overvågning og infektionskontrol.