Influenzavaccine rekombinant 4-valent (Supemtek)

Inaktiveret rekombinant vaccine mod influenza

Produktresumé
Supemtek
Produktresumé i engelsk sprog kan rekvireres via ordre@ssi.dk
Kundebrev §30

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder inaktiverede overfladeproteiner fra 4 forskellige influenzavira. I sæson 2023-2024 er sammensætningen af vaccinen:

A/Wisconsin/67/2022(H1N1)pdm09-lignende stamme
A/Darwin/6/2021 (H3N2)-lignende stamme
B/Austria/1359417/2021-lignende stamme
B/Phuket/3073/2013-lignende stamme

Målgruppen for vaccination

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination af personer på 65 år og derover. Desuden anbefales vaccination til børn i alderen 2 til og med 6 år, til personer med kronisk sygdom, gravide, førtidspensionister og visse andre persongrupper, se Sundhedsstyrelsens vejledning.

For mere information, se Personer med særlig risiko i forbindelse med influenzasmitte

Da denne vaccine er fremstillet ved rekombinant teknologi og derfor ikke indeholder restmængder af æggeprotein, kan vaccinen anvendes til personer fra 18 år med kendt alvorlig allergi overfor æg, alvorlig allergi i form af fx angioødem eller hævelse, åndedrætsbesvær, svimmelhed eller tilbagevendende opkastninger, eller som havde behov for adrenalin eller anden akut medicinsk intervention umiddelbart efter vaccination.

Da vaccinen heller ikke indeholder neomycin eller gentamicin, vil personer, som er allergiske over for disse stoffer, også kunne tilbydes Supemtek.

Vaccinen Supemtek er en del af det gratis tilbud om influenzavaccination i målgruppen for vaccination og anvendes hvor der er alvorlig allergi over for indholdsstofferne i de øvrige inaktiverede influenzavacciner.

Hvis en borger grundet svær allergi overfor æg, ordineres Supemtek influenzavaccine, skal borger kontakte den regionale hotline mhp. tidsbestilling. Den regionale hotline hjælper med at borger bliver henvist til et center/apotek, som får besked om at bestille vaccinen hjem.

For mere information, se Personer med særlig risiko i forbindelse med influenzasmitte

Vaccinationsdosis

Vaccinen gives sædvanligvis ved influenzasæsonens begyndelse. i 2023 tilbydes vaccination fra 1. oktober.

Vaccinationsdosis er 0,5 ml. som skal gives intramuskulært.

For yderligere information henvises til produktresumeet

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom eller høj feber, bør vaccination udskydes.

Personer med alvorlig allergi overfor et eller flere af indholdsstofferne (fx octylphenol, ethoxylate eller Polysorbate 20)

Se Bivirkninger og allergi

I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Der er begrænsede data om brugen af vaccinen til gravide. Dyrestudier har ikke vist øget risiko for skadelig påvirkning af den gravide eller fosteret. Gravide og ammende kan derfor vaccineres. Sundhedsstyrelsen anbefaler influenzavaccination af alle gravide i 2. eller 3. trimester, se Influenzavaccination. Gravide i 1. trimester vaccineres, hvis de i øvrigt tilhører en risikogruppe.

Der henvises i øvrigt til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed lokalt på injektionsstedet, desuden hovedpine, utilpashed, generel muskelømhed og feber.

For yderligere detaljer, henvises til produktresumeet.

Anmeldelse af bivirkninger - skærpet indberetningspligt.
Idet vaccinen ikke har været anvendt tidligere i Danmark, har Lægemiddelstyrelsen besluttet, at Supemtek underlægges skærpet indberetningspligt. Dette indebærer, at læger har pligt til at indberette alle formodede bivirkninger hos personer, som de har i behandling. Alvorlige bivirkninger skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen senest 15 dage efter at lægen har fået formodning herom, og kan anmeldes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, se Meld en bivirkning

Beskyttelsesvarighed

Beskyttelse opnås i løbet af 2-3 uger efter vaccination og holder sædvanligvis i 6-12 måneder. Beskyttelsen afhænger især af overensstemmelsen mellem cirkulerende virus og virusstammerne i vaccinen.
Hos ældre personer er vaccinens beskyttelse mod almindelig influenzasygdom generelt lavere end hos yngre, men influenzavaccination kan beskytte mod alvorlige komplikationer, hospitalsindlæggelse og dødsfald.