Influenzavaccine 3-valent højdosis (Fluzone)

Inaktiveret højdosis -vaccine mod influenza
Produktresumé
Fluzone
Produktresumé i engelsk sprog kan rekvireres via ordre@ssi.dk
Kundebrev §30

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder inaktiverede overfladeproteiner fra 3 forskellige influenzavirus.
I sæson 2020-2021 er sammensætningen af vaccinen:


A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09 - lignende virus
Hong Kong/2671/2019 (H3N2) – lignende virus
B/Washington/02/2019 – lignende virus

Målgruppen for vaccination

Fluzone er en højdosis influenzavaccine. Da ældre personer kan have vanskeligt ved at danne tilstrækkelig beskyttelse på de gængse influenzavacciner, vil de opnå en højere beskyttelse ved brug af denne vaccine. Fluzone er godkendt til anvendelse fra 65 år og ældre. I sæsonen 2020-2021 vil vaccinen i Danmark blive tilbudt personer på 85 år og ældre. For yderligere information se Influenzavaccination

Da der ikke er antibiotikarester i Fluzone vil den kunne anvendes til personer fyldt 65 år, hvis disse er allergisk over for enten neomycin eller gentamicin, som de 4-valente vacciner kan indeholde  spor af. For mere information se Personer med særlig risiko i forbindelse med influenzasmitte
 

Vaccinationsdosis

Vaccinen gives sædvanligvis ved influenzasæsonens begyndelse. I 2020 tilbydes vaccinen fra 1. oktober. Vaccinedosis er 0,5 ml, som skal gives intramuskulært. Vaccinen må ikke gives subkutant.
For yderligere information henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom eller høj feber, bør vaccination udskydes.
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne (fx formaldehyd eller æg) Se Bivirkninger og allergi
Personer 84 år eller yngre.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed lokalt på injektionsstedet, desuden hovedpine, utilpashed, generel muskelømhed og feber.
For yderligere detaljer, henvises til produktresuméet.

Anmeldelse af bivirkninger - skærpet indberetningspligt
Idet vaccinen ikke har været anvendt tidligere i Danmark har Lægemiddelstyrelsen besluttet, at Fluzone underlægges skærpet indberetningspligt. Dette indebærer, at læger har pligt til at indberette alle formodede bivirkninger hos personer, som de har i behandling. Alvorlige bivirkninger skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen senest 15 dage efter, at lægen har fået formodning herom, og kan anmeldes via www.meldenbivirkning.dk

Beskyttelsesvarighed

Beskyttelse opnås i løbet af 2-3 uger efter vaccination og holder sædvanligvis i 6-12 måneder. Beskyttelsen afhænger især af overensstemmelsen mellem cirkulerende virus og virusstammerne i vaccinen. 
Hos ældre personer er vaccinens beskyttelse mod almindelig influenzasygdom generelt lavere end hos yngre. I sæsonen 2020/21 anbefales en særlig højdosis influenzavaccine til ældre borgere på 85 år og derover.