Hepatitis A vaccine (Vaqta)

Inaktiveret vaccine mod smitsom leverbetændelse (type A)
Til injektion

Produktresumé
Vaqta

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder oprenset, inaktiveret hepatitis A-virus.

Målgruppen for vaccination

Vaccinen kan gives fra 1-års-alderen til personer, der er i risiko for smitte med smitsom leverbetændelse forårsaget af hepatitis A-virus. Dette inkluderer personer, for hvem hepatitis A er en arbejdsbetinget risiko, eller hvor der er en forøget risiko for overførsel. Smitsom leverbetændelse er udbredt i hele verden, men forekommer mindre hyppigt i Nordeuropa og Nordamerika, samt i Japan, Australien og på New Zealand.

Vaccinationsdosis

Der gives en grundvaccination bestående af 2 doser med mindst 6 måneders interval. Børn i alderen 1 år til og med 17 år skal have børnedosis på 0,5 ml pædiatrisk vaccine (sv. til 25 IU), voksne fra 18 år og opefter skal have 1 ml voksen vaccine (sv. til 50 IU)

De foretrukne injektionssteder er den anterolaterale region af låret hos små børn og deltoidearegionen hos større børn, unge og voksne, se Injektionsteknik.

Vaqta® kan gives som 2. dosis, selv om en anden hepatitis A-vaccine er givet som 1. dosis

For raske og immunkompetente rejsende, som anbefales hepatitis A-vaccine, gælder, at såfremt der allerede er givet to hepatitis A-vacciner, og minimumsintervallerne er overholdt, skal der ikke gives yderligere, også selvom det anbefalede interval mellem vaccinationerne er overskredet. Man skal således aldrig starte forfra med vaccinationsserien.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes.
Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne (fx neomoycin og formaldehyd).
I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Vaccinen bør kun bruges til gravide, hvis der er høj risiko for hepatitis A-infektion. Dette gælder fx hvis den gravide skal rejse til et område med øget risiko for smitte. I ammeperioden bør vaccinen anvendes med forsigtighed på grund af den sparsomme data.
Vedrørende vaccination af gravide og ammende, se Vaccination af gravide.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, træthed, utilpashed og feber. 
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Efter første vaccination sikres næsten 100% beskyttelse i fem år. Efter 2. vaccination opnås langvarig beskyttelse, mindst 25 år for mindst 99 % af fuldt vaccinerede personer med et normalt fungerende immunforsvar. Indtil videre anbefales ikke revaccination.
Ved udlandsrejse kan første vaccination gives frem til afrejsedagen.