Covid-19 vaccine Pfizer-BioNTech (Comirnaty®) (orange hætte)

Inaktiveret Covid-19 mRNA Vaccine BNT162b2 koncentrat til opløsning til injektion

Produktresumé
Comirnaty® se side 50

Se også covid19.ssi.dk, hvor der kan downloades informationsmateriale om covid-19-vaccinen fra Pfizer-BioNTech.


Vaccinens indhold

Vaccinen består af messenger RNA (mRNA), i form af oprenset messenger RNA produceret via celle-fri in vitro transskription fra de tilsvarende DNA-skabeloner, som koder for spike-proteinet i SARS-CoV-2.
En fyldestgørende liste over hjælpestoffer ses i produktresumeet.

 

Målgruppen for vaccination

Personer fra 5 til og med 11 år som aktiv immunisering mod SARS-CoV-2 infektion. Fra medio december 2021 har denne vaccine været anvendt i det offentlige vaccinationstilbud sideløbende med Comirnaty®(lilla hætte) som anvendes off-label til primærvaccination af børn i samme aldersgruppe. For mere information om dette, læs her.
Sundhedsstyrelsen anbefaler for nuværende generelt ikke primær- eller boostervaccination af personer under 18 år. Børn og unge, der er i særligt øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, vil fortsat have mulighed for både primær- og boostervaccination efter en konkret, individuel vurdering af en speciallæge i pædiatri. Dansk Pædiatrisk Selskab har udarbejdet en vurdering af hvilke børn anses for værende i øget risiko.

Vaccinationsdosis

Vær opmærksom på at Comirnaty® er et multidosis hætteglas og skal fortyndes før brug. Et hætteglas (1,3 ml) indeholder mindst 10 doser á 0,2 ml efter fortynding med 1,3 mL saltvand. Én dosis (0,2 ml) indeholder 10 mikrogram Comirnaty® (indkapslet i lipid-nanopartikler). For praktisk anvendelse og klargøring af vaccinen, se nedenfor.
Til personer på 5-11 år gives to doser (10 mikrogram, 0,2 mL hver) fortyndet vaccine med mindst 21 dages mellemrum. Der tillades dog en såkaldt grace-period på to dage, dvs. der skal gå minimum 19 dage mellem de to vaccinationer, for at de begge kan gælde. Vaccinen injiceres intramuskulært i deltamusklen.
En ekstra dosis kan gives til svært immunsupprimerede minimum 28 dage efter færdiggørelse af primærvaccinationsserien. 

Startes vaccinationsserien med Comirnaty®, bør den afsluttes med samme type vaccine (dvs. med samme eller undtagelsesvist med anden mRNA-type vaccine), da der mangler erfaring ift. udskifteligheden af vacciner mod covid-19.
 

Hvem bør ikke vaccineres?

Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.

Børn under 5 år bør vaccineres med Comirnaty® (rødbrun hætte).

I tilfælde af akut sygdom eller feber over 38°C bør vaccinationen udskydes.

Vaccination bør gives med forsigtighed til personer med trombocytopeni og koagulationsforstyrrelser, og der bør anvendes særlige kanyler (fx størrelse 25-27 G), eftersom der kan opstå blødning efter intramuskulær injektion hos denne gruppe. Bløderpatienter med svær eller moderat hæmofili A eller B eller svær von Willebrands sygdom kan vaccineres intramuskulært, hvis de har modtaget forebyggende behandling med faktorpræparat få timer før vaccination. Bløderpatienter med mildere blødersygdom skal kontakte deres hæmofilicenter mhp. om de bør behandles forebyggende med blødermedicin inden vaccination. Almindelig AK-behandling kontraindicerer ikke under normale omstændigheder intramuskulær injektion, og dermed er almindelig AK-behandling heller ikke kontraindikation mod vaccination.

Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen, bør kontakte egen læge for vurdering efter vaccination.
Personer, der tidligere har oplevet anafylaktisk straksreaktion efter vaccination eller efter injektion af et lægemiddel, bør vurderes af en læge, før de vaccineres med Comirnaty®, da de er i øget risiko for en allergisk reaktion. Vurdering kan ske hos egen læge før vaccination, som, hvis relevant, kan konferere med et specialiseret allergicenter.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Ikke relevant for denne aldersgruppe.

Hyppigste bivirkninger

Smerte på injektionsstedet, hovedpine, muskelsmerter, ledsmerter og feber der forsvinder igen efter få dage. Der kan også opstå rødme og hævelse på injektionsstedet samt kvalme. Efter ibrugtagning af Cominarty® er der observeret meget sjældne tilfælde af myokarditis og perikarditis i alderen fra 12-40 år efter vaccination med Comirnaty®. Risikoen for mindre børn er ukendt men skønnes ikke højere end for ældre børn. Sundhedspersoner skal være opmærksomme på tegn og symptomer såsom (akutte og vedvarende) brystsmerter, åndenød eller hjertebanken.

Anmeldelse af bivirkninger - skærpet indberetningspligt
Idet vaccinen ikke tidligere har været anvendt, har Lægemiddelstyrelsen besluttet, at alle Covid-19 vacciner underlægges skærpet indberetningspligt, som indebærer, at læger har pligt til at indberette alle formodede bivirkninger hos personer, som er blevet vaccineret. 
Formodede bivirkninger skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen senest 15 dage efter, at lægen har fået formodning herom, og kan anmeldes via www.meldenbivirkning.dk
For yderligere detaljer henvises til produktresumeet.

Beskyttelsesvarighed

Vaccinerede personer kan være ubeskyttede indtil mindst syv dage efter anden dosis. Varigheden af beskyttelsen mod infektion topper efter ca. 2 måneder og falder derefter betydeligt frem mod 6 måneder efter vaccination. Beskyttelsen mod alvorlig infektion/indlæggelse er fortsat høj efter 6 måneder.
Beskyttelsens varighed efter revaccination er ukendt.

Opbevaring, holdbarhed og klargøring

Produktresumé
Comirnaty® se side 50

Se også covid19.ssi.dk, hvor der kan downloades informationsmateriale om covid-19-vaccinen fra Pfizer-BioNTech.