Covid-19 vaccine Moderna Variantopdateret (Spikevax XBB.1.5)

Inaktiveret vaccine; Spikevax 50 mikrogram dispersion til injektion.

Produktresume

Spikevax XBB1.5. side 79

Vaccinens indhold

Vaccinen består af messenger-RNA (mRNA), i form af oprenset messenger-RNA produceret via cellefri in vitro transskription fra de tilsvarende DNA-skabeloner, som koder for spikeproteinet i SARS-CoV-2 (Omicron XBB.1.5).

En fyldestgørende liste over hjælpestoffer ses i produktresuméet.

Målgruppen for vaccination

Spikevax XBB.1.5 er godkendt til personer på 6 mdr. og derover. I sæsonen 2023-2024 anbefales vaccination af alle over 65 år, og voksne under 65 år i risiko for et alvorligt forløb samt til personer i samme husstand som personer med immundefekt. For yderligere information se Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Spikevax XBB.1.5 anvendes ikke i det generelle gratis vaccinationsprogram, men borgere som deltager i et randomiseret studie om højdosis influenzavaccine, vil få Spikevax XBB.1.5 tilbudt samtidig.

Vaccinationsdosis

Boosterdosis med Spikevax XBB.1.5 er 0,5 mL

Boostervaccination kan tidligst ske 3 måneder fra sidst givne dosis covid-vaccine. Vaccinen injiceres intramuskulært i deltamusklen (m. deltoideus).

Hvem bør ikke vaccineres?

Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.
I tilfælde af akut sygdom eller feber over 380C bør vaccinationen udskydes.
Som for andre intramuskulære injektioner, skal vaccinen gives med forsigtighed til personer, som får antikoagulerende behandling eller som har trombocytopeni eller en koagulationsforstyrrelse (såsom hæmofili), da der kan opstå blødning eller blå mærker efter en intramuskulær injektion hos disse personer.

Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen, bør kontakte en læge for vurdering før vaccination.
Personer, der tidligere har oplevet anafylaktisk straksreaktion efter vaccination eller efter injektion af et lægemiddel, bør vurderes af en læge, før de vaccineres med Spikevax XBB.1.5®, da de er i øget risiko for en allergisk reaktion. Vurdering kan ske hos en læge før vaccination, som, hvis relevant, kan konferere med et specialiseret allergicenter.
Se spørgsmål og svar om covid-vaccination.

I tvivlstilfælde henvises til lægelig vurdering.

Graviditet og amning

Spikevax XBB.1.5® kan anvendes under graviditet og i ammeperioden.

Gravide anbefales som udgangspunkt at blive vaccineret i 2. eller 3. trimester. Hvis den gravide ikke er tidligere covidvaccineret eller har øvrige risikofaktorer for et alvorligt forløb med covid-19, anbefales vaccination i 1. trimester.

Ammende er ikke i målgruppen for gratis vaccination i sæsonen 2023/24.

For yderligere information henvises til læge, sundhedsplejerske eller jordemoder.

Hyppigste bivirkninger

Smerte på injektionsstedet, hævede lymfeknuder under den arm, hvor der er vaccineret, træthed, hovedpine, muskelsmerter, ledsmerter og feber der forsvinder igen efter få dage. Der kan også opstå rødme og hævelse på injektionsstedet samt kvalme.

Anmeldelse af bivirkninger - skærpet indberetningspligt.

Der er skærpet indberetningspligt på vaccinen, det indebærer, at læger har pligt til at indberette alle formodede bivirkninger hos personer, som er blevet vaccineret. Den skærpede indberetningspligt varer i første omgang 2 år efter introduktion/markedsføring.

Formodede bivirkninger skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen senest 15 dage efter, at lægen har fået formodning herom, og kan anmeldes via www.meldenbivirkning.dk. Den vaccinerede og dennes pårørende kan også indberette.

For yderligere detaljer henvises til produktresumeet.

Beskyttelsesvarighed

Varigheden af beskyttelsen er ukendt.