Covid-19 vaccine Moderna (Spikevax®)

Covid-19 mRNA-1273 dispersion til injektion

Produktresume
Spikevax®
Se også covid19.ssi.dk, hvor der kan downloades informationsmateriale om covid-19-vaccinen fra Moderna

Vaccinens indhold

Vaccinen består af messenger RNA.1273, der koder for spikeproteinet i SARS-CoV-2.

En fyldestgørende liste over hjælpestoffer kan ses i produktresumeet.

Målgruppen for vaccination

Vaccinen er godkendt til brug fra 6 år og derover som aktiv immunisering mod SARS-CoV-2-infektion. Sundhedsstyrelsen har dog - grundet risikoen for myocarditis og pericarditis - ud fra et forsigtighedsprincip vurderet, at Comirnaty® skal være førstevalg af børn og unge under 18 år.

Vaccinationsdosis

 Til personer på 6 år og derover der skal primærvaccineres med to doser (100 mikrogram, 0,5mL hver) fortyndet vaccine med mindst 28 dages interval. Vaccinen injiceres intramuskulært i deltamusklen (m. deltoideus). Dog anbefales det i Danmark at anvende Comirnaty 10 mikrogram/dosis (børneformulering) til boostervaccination af børn i alderen 5-11 år. For mere information on denne, se vaccineleksikon for Covid-19 vaccine Pfizer-BioNTech (Comirnaty) (orange hætte)

En ekstra fuld dosis kan gives til svært immunsupprimerede minimum 28 dage efter færdiggørelse af primærvaccination.

Hvis vaccinationsserin startes med  Spikevax® , bør man afsluttes med samme type vaccine, dog er mRNA-vaccinerne Spikevax® og Comirnaty® substituerbare, og personer anses også som færdigvaccineret, hvis der er givet to forskellige mRNA-vacciner.

Hvem bør ikke vaccineres?

Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.

Børn under 6 år pga. manglende erfaring ift. sikkerhed og effektivitet.

I tilfælde af akut sygdom eller feber over 38 °C bør vaccinationen udskydes.

Vaccination bør gives med forsigtighed til personer med trombocytopeni og koagulationsforstyrrelser, og der bør anvendes særlige kanyler (fx størrelse 25-27 G), eftersom der kan opstå blødning efter intramuskulær injektion hos denne gruppe. Bløderpatienter med svær eller moderat hæmofili A eller B eller svær von Willebrands sygdom kan vaccineres intramuskulært, hvis de har modtaget forebyggende behandling med faktorpræparat få timer før vaccination. Bløderpatienter med mildere blødersygdom skal kontakte deres hæmofilicenter mhp. om de bør behandles forebyggende med blødermedicin inden vaccination. Almindelig AK-behandling kontraindicerer ikke under normale omstændigheder intramuskulær injektion, og dermed er almindelig AK-behandling heller ikke kontraindikation mod vaccination.

Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen bør kontakte egen læge for vurdering inden vaccination.

Personer, der tidligere har oplevet anafylaktisk straksreaktion efter vaccination eller efter injektion af et lægemiddel, bør vurderes af en læge, før de vaccineres med Spikevax®, da de er i øget risiko for allergisk reaktion. Vurdering kan ske hos egen læge før vaccination, som, hvis relevant, kan konferere med et specialiseret allergicenter.

I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Spikevax® kan anvendes under graviditeten og i ammeperioden.

Gravide anbefales at blive både primær og boostervaccineret. Gravide anbefales at blive vaccineret så tidligt i graviditeten som muligt, for at den gravide opnår beskyttelse tidligt i graviditeten og fuld beskyttelse inden 3. trimester.

For yderligere information henvises til egen læge, sundhedsplejerske eller jordmoder.

Hyppigste bivirkninger

Smerte på injektionsstedet, hævede lymfeknuder under den arm, hvor der er vaccineret, træthed, hovedpine, muskelsmerter, ledsmerter og feber der forsvinder igen efter få dage. Der kan også opstå rødme og hævelse på injektionsstedet samt kvalme.

Anmeldelse af bivirkninger - skærpet indberetningspligt
Der er skærpet indberetningspligt på vaccinen, som indebærer, at læger har pligt til at indberette alle formodede bivirkninger hos personer, som er blevet vaccineret. Den skærpede indberetningspligt varer 2 år efter introduktion/markedsføring. 

Formodede bivirkninger skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen senest 15 dage efter, at lægen har fået formodning herom, og kan anmeldes via www.meldenbivirkning.dk. Den vaccinerede og dennes pårørende kan også indberette.

For yderligere detaljer henvises til produktresumeet.

Beskyttelsesvarighed

Vaccinerede personer kan være ubeskyttede indtil mindst 14 dage efter anden dosis. Varigheden af beskyttelsen er ukendt.

Opbevaring, holdbarhed og klargøring

Temaer