Vaccination af voksne

Siden den 30. april 2022 har det været muligt at vaccinere voksne flygtninge fra Ukraine gratis mod difteri, polio og mæslinger, EPI-NYT 24/2022. Den midlertidige bekendtgørelse der hjemler vaccinationstilbuddet (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/524) blev ophævet den 31. oktober 2022. Indtil der kan tages stilling til en evt. forlængelse af tilbuddet, er det derfor ikke muligt at tilbyde gratis vaccination mod de nævnte sygdomme til voksne flygtninge fra Ukraine.
 

 

MFR-vaccination

Vaccination bør tilbydes til alle voksne kvinder i fødedygtig alder, som ikke tidligere er MFR-vaccineret eller har haft røde hunde, og ikke er gravide. MFR-vaccinen kan anvendes, også selvom kvinden tidligere har haft mæslinger eller fåresyge. Der vaccineres primært for at forebygge rubella i graviditeten og kongenit rubellasyndrom.

Vaccination bør desuden tilbydes til alle voksne, som ikke tidligere er MFR-vaccineret eller har haft mæslinger, og ikke er gravide. Der måles ikke antistoffer forud for vaccination.

I begge ovennævnte tilfælde gives én MFR-vaccine.

Poliovaccination – eventuel revaccination med IPV-holdig vaccine

For lande hvor der aktuelt vurderes at være risiko eller dokumentation for spredning af cirkulerende poliovirus af type 2 (cVDPV2) anbefales (re)vaccination mod polio ved udrejse fra det pågældende land for personer der har opholdt sig i mindst 4 uger i landet, og hvor seneste poliovaccination er givet for mere end 1 år siden. Dette omfatter aktuelt Ukraine, men vaccination før udrejse er næppe sandsynlig i den aktuelle situation. Derfor bør evt. revaccination mod polio tilbydes alle voksne fra Ukraine, som rejser ind i Danmark, hvis seneste poliovaccine er givet for mere end 1 år siden. Til vaccination kan anvendes IPV-monovaccine (Imovax). Ved behov for samtidig vaccination/boosting mod difteri kan dog med fordel benyttes diTeKiPol-vaccinen Repevax, se nedenfor.

Difteri – evt. revaccination med diTe-vaccine eller diTekiPol-vaccine

På grund af suboptimal beskyttelse mod difteri i Ukraine bør alle voksne tilbydes en revaccination mod difteri (diTe-vaccine), med mindre de kan dokumentere beskyttelse ved vaccination (mod difteri) inden for de seneste 5 år. Hvis der også skal revaccineres mod polio, kan der anvendes en særlig vaccine til diTekiPol-revaccination (Repavax), som er godkendt til revaccination af voksne, og som SSI har hjemtaget til brug i denne situation. Der er tilvejebragt økonomisk dækning for vederlagsfri vaccination med Repevax i disse tilfælde. Repevax er ikke registreret til primærvaccination, men SSI vurderer, at den kan anvendes hertil. Alternativt kan anvendes diTeBooster, evt. kombineret med IPV monovaccine (Imovax polio).

Tetanusvaccination ved sårskade

Der gives tetanusvaccination efter sårskade efter retningslinjer beskrevet på SSI’s hjemmeside: Anbefalinger for tetanusprofylakse ved sårskade.

Denne vaccination anbefales givet som en kombineret difteri-tetanusvaccine, hvilket også er praksis på danske skadestuer og hos praktiserende læger. Det kan være nødvendigt at undersøge, om personen er grundvaccineret tidligere i livet.

Influenza- og pneumokokvaccination

SSI kender ikke til aldersfordelingen af flygtninge fra Ukraine eller andelen af flygtninge, der tilhører influenza- og pneumokokrisikogrupper. Man må formode, at andelen af flygtninge, der er over 65 år og svært kronisk syge, aktuelt er relativt lille. Men der vil være personer, der er gravide eller har kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdom, sukkersyge og lignende.

SST anbefaler, at der tilbydes gratis influenzavaccination og pneumokokvaccination til de ukrainske flygtninge på lige fod med gældende anbefalinger for vaccination af personer med bopæl i Danmark. For nærmere afgrænsning af persongruppe, se: Influenzavaccination.

Personer med særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom.

En forudsætning for at kunne gennemføre et influenzavaccinationsprogram blandt flygtninge/asylansøgere er, at der rutinemæssigt indhentes oplysninger om graviditet og kronisk sygdom hos disse. Oplysningerne bør journaliseres, så det er muligt inden influenzasæsonen 2022/23 går i gang at identificere personer i risiko for alvorligt forløb af influenza.

Ydelseskoder i forbindelse med vaccination

Der er oprettet fire ydelseskoder, som skal benyttes i forbindelse med vaccination af de ukrainske flygtninge. Disse ydelseskoder er beskrevet på PLO’s hjemmeside.

Covid-19-vaccination

Vaccination mod covid-19 til personer på 12 år og derover tilbydes efter de gældende retningslinjer.