Vaccination af børn

Siden den 30. april 2022 har det været muligt at vaccinere voksne flygtninge fra Ukraine gratis mod difteri, polio og mæslinger, EPI-NYT 24/2022. Den midlertidige bekendtgørelse der hjemler vaccinationstilbuddet (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/524) blev ophævet den 31. oktober 2022. Indtil der kan tages stilling til en evt. forlængelse af tilbuddet, er det derfor ikke muligt at tilbyde gratis vaccination mod de nævnte sygdomme til voksne flygtninge fra Ukraine.
 

 

Der har i længere perioder været udfordringer med tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet i Ukraine, hvorfor mange børn kan mangle en eller flere børnevacciner. De lave tilslutninger kan forklares med forsyningsproblemer samt en generel vaccineskepsis. Dette har ført til meget store mæslingeudbrud i perioden 2017-2019 med over 50.000 tilfælde pr år. Der har senest været tilfælde af difteri i 2019, hvor 23 tilfælde blev påvist. I efteråret 2021 er der desuden påvist flere tilfælde af vaccinederiveret poliovirus type 2. Voksne kan også være ubeskyttede mod mæslinger og muligvis også mod difteri og polio.

Samlet set vurderes de sygdomme som der er størst risiko for kan give anledning til udbrud – både i Ukraine og blandt grupper af flygtninge herfra – at være mæslinger, influenza og covid-19, men der vurderes også at være en øget risiko for tilfælde af difteri og polio.

Børnevaccinationsprogrammet i Ukraine

Ukraine har følgende nationale børnevaccinationsprogram samt anbefalinger for influenza- og Td-vaccination til voksne, tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over børne- og voksenvaccinationsprogrammet i Ukraine

Som det fremgår, tilbydes vaccination mod tuberkulose og hepatitis B, men ikke mod pneumokoksygdom eller human papillomavirus (HPV). Desuden anvendes en kombination af inaktiveret og levende svækket poliovaccine og en kighoste helcellevaccine som en del af DiTeKi-vaccine til grundvaccination.

SSI har lavet en oversættelse af et ukrainsk vaccinationskort (kyrilliske bogstaver), som kan anvendes ved vurdering af vaccinationsstatus hos det enkelte barn.

Tilpasning til det danske børnevaccinationsprogram for personer under 18 år

SSI anbefaler, at disse som vanligt tilpasses det danske børnevaccinationsprogram som beskrevet på SSI’s hjemmeside: Tilpasning til det danske børnevaccinationsprogram
Ved planlægning af det enkelte barns vaccinationsprogram anbefales det kun at medregne vaccinationer, for hvilke der foreligger tilfredsstillende skriftlig eller mundtlig dokumentation. SSI har udarbejdet en skematisk vejledning til brug for tilpasning af vaccinationsprogrammet til børn fra Ukraine.

Ved vurdering af behov for tilpasning skelnes mellem usikker og sikker vaccinationsstatus.

Ved usikker vaccinationsstatus anbefales følgende:

Børn under 5 år:
Ved usikre oplysninger om tidligere vaccinationer begyndes forfra med samme interval som i det danske børnevaccinationsprogram, dvs. med DiTeKiPol/Hib (Pentavac) og PCV13 med to måneder mellem 1. og 2. vaccination og syv måneder (mindst seks måneder) mellem 2. og 3. vaccination. Ved kraftige lokalreaktioner anbefales det at måle antistoffer mod difteri og tetanus én måned efter vaccination.

Børn på 5-17 år:
For at undersøge om barnet er tilstrækkeligt primærvaccineret, gives en Di-Te-Ki-Pol-(Hib)-primærvaccine (Tetravac/Pentavac afhængig af behovet for Hib), og efter én måned måles antistoffer mod difteri og tetanus. Hvis barnet har antistoffer over 0,1 kIU/L mod difteri og over 0,2 kIU/L mod tetanus, vurderes det at være primærvaccineret med DTwP-holdige vacciner (wP = helcelle kighoste). For øvrige udfald henvises til yderligere vejledning her.

Ved sikker vaccinationsstatus anbefales følgende:

Som det fremgår af tabel 1 gives der i Ukraine vaccinerne mod Di-Te-Ki-Pol (som DTwP og IPV/OPV) ved 2 måneder, 4 måneder, 6 måneder og 18 måneder, mens Hib gives ved 2 måneder, 4 måneder og 12 måneder.

Dette betyder, at de børn som kommer til Danmark, i forhold til deres alder skal have fået vacciner svarende til dette, ellers må de tilbydes de manglende vacciner i form af Pentavac/Tetravac, se tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Opfølgende vaccinationer og minimumsintervaller for børn med kendt vaccinationsstatus

Hvis barnet har fået sine 4 DiTeKiPol–holdige vacciner, og er mellem 1 og 6 år, skal der tilbydes én enkelt Act-Hib vaccine.

Hvis barnet har fået sine 4 DiTeKi-holdige vacciner, men mangler én eller flere poliovacciner, skal disse gives som IPV. IPV som monovaccine er ikke registreret til brug i børnevaccinationsprogrammet, men der er givet mulighed for at anvende vaccinen (Imovax) gratis til dette formål.

Særligt gælder, at hvis barnet er fuldt grundvaccineret, og seneste poliovaccine er givet for mere end 1 år siden, bør barnet tilbydes en revaccination mod polio. Afhængig af barnets alder og evt. samtidigt behov for boosting mod andre sygdomme kan denne enten gives som IPV monovaccine eller som en Tetravac/Repevax. Tetravac er registeret til 13 år, mens Repevax er uden øvre alder for vaccination. Repevax vil blive hjemtaget særligt til brug til flygtninge fra Ukraine. Repevax kan (i modsætning til Tetravac) ikke anvendes til grundvaccination.

I Ukraine gives ikke pneumokokvaccination.

Dette betyder, at ukrainske børn under 2 år i Danmark skal tilbydes Prevenar 13, enten 3 doser eller 2 doser, afhængig af alder ved opstart af vaccination. Uvaccinerede børn under 1 år tilbydes 3 doser med minimumsintervallet, mens børn, der er over 1 år ved første vaccination, gives to vacciner med mindst 2 måneders interval.

I Ukraine gives MFR ved 12 måneder og ved 6 år.

Hvis barnet har fået disse to vacciner, skal der ikke gives mere. Er der kun givet én eller ingen MFR-vaccine, skal barnet tilbydes den/de manglende vacciner med korrekt minimumsinterval (én måned).

I Ukraine gives der en separat DiTe-vaccine og Pol-vaccine ved 6 år.

Er denne givet, skal der ikke gives mere. Er den ikke givet, tilbydes barnet en DiTeKiPol-vaccine (Tetravac) mindst 3 år fra sidste grundvaccine.

I Ukraine gives hepatitis B-vaccination ved fødslen, ved 2 måneder og ved 6 måneder.

Da vaccination mod hepatitis B ikke er en del af det danske børnevaccinationsprogram, vil børnene ikke blive tilbudt denne vaccine gratis i Danmark, med mindre barnet er født af en hepatitis B-positiv moder eller har en husstandskontakt, som er kronisk hepatitis B-bærer.

I Ukraine gives BGC ved fødslen.

Denne vaccine er ikke en del af vaccinationsprogrammet i Danmark. Børn født i Danmark af ukrainske forældre vil derfor som udgangspunkt ikke blive tilbudt denne vaccine som en del af børnevaccinationsprogrammet. BCG-vaccination af nyfødte kan dog overvejes grundet høj incidens af tb i Ukraine, se EPI-NYT 27a/17, og særligt hvis der er aktuel eller nylig tb-smitte i familien. Der henvises i øvrigt til ”Tuberkulose hos børn og unge, Diagnostik og behandling” fra Dansk Pædiatrisk Selskab.

I Ukraine gives ingen HPV-vacciner.
Ukrainske børn i Danmark i alderen 12-17 år bør tilbydes HPV-vaccination svarende til det danske børnevaccinationsprogram.