Flygtninge fra Ukraine

Siden den 30. april 2022 har det været muligt at vaccinere voksne flygtninge fra Ukraine gratis mod difteri, polio og mæslinger, EPI-NYT 24/2022. Den midlertidige bekendtgørelse der hjemler vaccinationstilbuddet (https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/524) blev ophævet den 31. oktober 2022. Indtil der kan tages stilling til en evt. forlængelse af tilbuddet, er det derfor ikke muligt at tilbyde gratis vaccination mod de nævnte sygdomme til voksne flygtninge fra Ukraine.

Forebyggelse af smitsomme sygdomme i forbindelse med modtagelse af flygtninge fra Ukraine

På grund af krigen i Ukraine er der kommet et stort antal flygtninge fra Ukraine til Danmark.

Sundhedsstyrelsen (SST) har udgivet sundhedsfaglige anbefalinger til personer fordrevet fra Ukraine om nødvendige sundhedsydelser, når de kommer til Danmark. Anbefalingerne henvender sig til hele sundhedsvæsenet herunder tilbud, der ikke henvises til fra almen praksis, men har et særligt fokus på almen praksis, dog afhængigt af den enkelte flygtnings opholdsgrundlag og de for gruppen gældende regler. I forhold til gratis vaccination af personer, som har søgt men endnu ikke fået opholdstilladelse efter særloven, har Indenrigs- og Sundhedsministeriet (SUM) den 28. april udstedt en bekendtgørelse og SST den 6. maj udstedt en tilhørende vejledning, som beskriver retsgrundlaget for tilbud om gratis vaccination afhængig af opholdsgrundlag og alder (børn/voksne).

Ukraine er et land med en høj forekomst af et udsnit af smitsomme sygdomme som fx tuberkulose og hiv, samt en moderat til høj forekomst af kroniske sygdomme som kronisk hepatitis B og C, hjerte-kar-sygdomme, diabetes og kroniske lungesygdomme.

I forhold til børnevacciner er tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet i Ukraine meget varierende, og der bør derfor være opmærksomhed på dette. Tilslutningen til covid-19-vaccination har også været lav i Ukraine. Særligt mæslinger, influenza og covid-19 kan udgøre en udbrudsrisiko hos de ukrainske flygtninge.

I forhold til antimikrobiel resistens (AMR) er der rapporteret om en generel høj forekomst i Ukraine. Ved krigsskader bør fokus være på traumatiske sår, der kan medføre infektioner med multiresistente bakterier som Acinetobacter baumanii, Klebsiella pneumoniae m.fl.

Ukrainske flygtninge der kommer til Danmark som borgere eller som patienter, og her kommer i kontakt med det danske sundhedsvæsen skal modtages og håndteres i henhold til Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer (NIR) - NIR generelle og NIR supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren.

For ukrainske flygtninge der kommer til Danmark som borgere på asylcentre og lignende følges Sundhedsstyrelsens Hygiejne ved langvarig, midlertidig indkvartering af mange personer.

Ved privat indkvartering af ukrainske flygtninge opfordres der til skærpet opmærksomhed på vaccinestatus og tegn og symptomer på smitsom sygdom.

Ved sundhedsfaglig vurdering af flygtninge fra Ukraine i det danske sundhedsvæsen bør der i forhold til smitsomme sygdomme være særlig opmærksomhed på:

 • En anamnese der indeholder afklaring af tidligere og nuværende smitsomme sygdomme samt brug af antibiotika inden for de seneste 6 måneder.

 • Ukraine har en tuberkuloseincidens på 73 pr 100.000, hvilket vil sige ca. én tuberkulosepatient per 1.000 personer – af disse er ca. ¼ multiresistent tuberkulose (MDR-TB). Læs mere om selektiv screening for tb her.

 • Ved gravide flygtninge bør der generelt være opmærksomhed på infektionssygdomme som hepatitis B, hiv og syfilis, se nedenfor. Endvidere bør anamnesen indeholde oplysninger om, hvorvidt den gravide har opholdt sig i landlige omgivelser ved kvæg- fåre- og gedebesætninger, hvor der kan være risiko for Q-feber. Læs mere om Q-feber her.

 • Under trange levevilkår kan der være risiko for smitte med lus og scabies (fnat). Læs mere her.

 • For resistente mikroorganismer bør der være opmærksomhed på, om flygtningene har været i kontakt med eget eller andre landes sundhedsvæsen før eller under flugten. Flygtninge skal ved indlæggelse på danske sygehuse podes for MRSA og for multiresistente organismer (MDRO) og evt. isoleres i henhold til SST's vejledninger. Læs mere her.

 • Vaccinationsstatus og tilbud om vaccination:
  • Dette gælder vaccination af såvel børn som voksne. De sygdomme der vurderes at have det største epidemiske potentiale – både i Ukraine og blandt grupper af flygtninge herfra - er mæslinger, difteri, polio og luftvejsinfektioner som covid-19 og influenza.

  • Lokalt kan der tages stilling til prioritering af vaccinetilbud alt afhængig af, hvor flygtninge fra Ukraine skal indkvarteres. Læs mere her om vaccination af børn og voksne.

 • Hos flygtninge med nyopståede øvre eller nedre luftvejssymptomer bør det overvejes at teste for covid-19 og influenza samt evt. anden differentialdiagnostik.
 • Flygtninge der medbringer husdyr skal være opmærksomme på vaccinekrav af dyr, særligt rabies. Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside og på Statens Serum Instituts hjemmeside om post-eksposure profylakse (PEP) ved rabies og information om forholdsregler mod rabies.