Vaccinations- og revaccinationsvejledninger

Vaccination med PPV23 og PCV13 afhænger af flere ting. Vær blandt andet opmærksom på rækkefølgen vaccinerne gives i hvis de kombineres, og om og hvornår der er behov for revaccination.

Anbefalinger for gratis vaccination med PPV23 og klausuleret tilskud til PCV13

Gratis vaccination med PPV23 kan på nuværende tidspunkt tilbydes til personer der er fyldt 65 år, personer i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom samt beboere på plejehjem og nogle botilbud. Ved vaccination med PPV23 skal den sundhedsprofessionelle være opmærksom på at borgeren ikke har modtaget en PPV23 inden for de seneste 6 år. For borgere i særlig høj risiko for IPS hvor der er mistanke om nedsat immunrespons ved vaccination, se Tabel 2.

PCV13 tilbydes ikke gratis, men kan tilbydes med klausuleret tilskud til personer, der er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom. Se Tabel 2 eller Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
For både PPV23 og PCV13 er der særlige vaccinationsregimer for personer under 18 år med særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom, manglende milt eller dysfunktion af milten, personer i immunsupprimerende behandling samt stamcelletransplanterede. Se mere om dette under afsnittet til venstre ”Vaccinationsregimer for udvalgte risikogrupper”.

Tabel 1. Vaccinationsvejledning for pneumokokvaccinationerne PPV23 og PCV13.

Risikogrupper PPV23 PCV13 

Borgere med forhøjet risiko eller som er omfattet af det gratis vaccinationstilbud grundet COVID-19:

 • Raske personer på 65 år og derover

 • Beboere på plejehjem eller botilbud

Vaccination hvert 6. år
1 dosis PPV23. Ingen antistofmåling.
Anbefales ikke

Borgere med forhøjet risiko:

 • Borgere på 65 år og derover med kronisk hjerte-, lunge-, lever-, nyresygdom eller diabetes mellitus

Vaccination hvert 6. år
1 dosis PPV23. Ingen antistofmåling.
Anbefales ikke

Borgere i særlig høj risiko:

 • Særlige risikogrupper under 18 år

 • Manglende milt eller dysfunktion af milten

 • Immunsuppression

 • Liquorlækage

 • Tidligere invasiv pneumokoksygdom

 • Cochlear implantation

 • Stamcelletransplantation

 • Organtransplantation

Vaccination hvert 6. år
1 dosis PPV23. Ingen antistofmåling.

Revaccination inden 6 år
Hvis der er mistanke om nedsat immunrespons ved vaccination, så kan der laves en antistofmåling efter 3-5 år og herefter eventuelt fremskynde revaccination.
Anbefales. Der gives
klausuleret tilskud.
1 dosis PCV13. Ingen
revaccination.

Anbefalinger ved kombination af PPV23 og PCV13

I tilfælde hvor borgere anbefales at modtage både PPV23 og PVC13, anbefales forskellige intervaller alt efter hvilke vacciner personen har modtaget tidligere.

Figur 1. Forslag til vaccinationsprogram for grupper med særlig høj risiko for IPS og for grupper med forhøjet risiko, hvor det vurderes aktuelt at give begge vacciner.

Viser at vaccination med PCV13 afhænger af om personen tidligere er vaccineret med PPV23

Revaccination

Anbefalingerne for revaccination for hhv. PPV23 og PCV13 varierer alt efter type vaccine og hvilken risikogruppe personen befinder sig i. Se uddybning for de specifikke anbefalinger nedenfor i tabel 2 og 3.

Tabel 2. Anbefalinger for revaccination i forbindelse med PPV23

PPV23
<6 år siden sidste PPV23 Revaccination kan overvejes, hvis patienten vurderes at have særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom og der er mistanke om nedsat immunrespons ved vaccination, eksempelvis grundet immunsuppression.

Hos personer i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom kan antistofmåling foretages efter 3-5 år, hvorefter nødvendigheden for revaccination vurderes.
>6 år siden sidste PPV23

Revaccination anbefalesfor personer der er fyldt 65 år eller er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom.

Antistofmåling er ikke nødvendig.

 

 

Tabel 3. Anbefalinger for revaccination i forbindelse med PCV13

 PCV13
Ingen revaccination.
Behovet for revaccination med PCV13 er endnu ikke fastlagt og derfor anbefales det kun at vaccinere med PCV13 én gang, hvis personen ikke tidligere har fået vaccinen. Der er ikke behov for antistofmåling. 

Antistofmåling

Ved antistofmåling sendes en blodprøve til Mikrobiologisk Diagnostik & Virologi. Ved behov for hjælp til tolkning af svar, kan Diagnostisk Callcenter på SSI kontaktes.

PPV23 antistoftest: SSI analyse nr. 695. Analysen kan benyttes ved ukendt vaccinationsstatus, samt til at vurdere behovet for fremskyndet revaccinationer til borgere i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom. Ved antistofmåling indeholder svaret anbefalinger om eventuel revaccination. Ved behov for de individuelle niveauer skal der rettes henvendelse til laboratoriet.

PCV13 antistoftest: SSI analyse nr. 706. I sjældne tilfælde kan analysen benyttes til at undersøge antistofniveau hos børn med risikofaktorer eller i tilfælde hvor der mistænkes vaccinesvigt eller nedsat immunrespons. Resultatet angives med antistofkoncentration for hver af de 12 typer i μg/mL.

Hyporesponsiveness kan opstå ved gentagne PPV23-vaccinationer med for kort tidsinterval. Det vil sige, at gentagne vaccinationer giver et lavere immunrespons end det primære respons. Der er ikke observeret sådanne tilfælde ved intervaller på over 6 år mellem to på hinanden følgende PPV23-vaccinationer.

Usikker vaccinationsstatus PPV23

Personer med usikker vaccinationsstatus bør få målt antistoffer før eventuel vaccination.

Med prøvesvaret følger en vurdering af om personen er beskyttet eller ubeskyttet og således bør revaccineres. Beslutningen omkring hvornår der skal foretages ny antistofmåling skal tages i forhold til om det er en frisk/rask person eller en med andre risikofaktorer, samt i forhold til det fundne antistofniveau. Ved behov for hjælp til tolkning af svar, kan Diagnostisk Callcenter på SSI kontaktes.

Har patienten ikke responderet efter gentagne vaccinationer med PPV23, vil der ikke opnås effekt ved yderligere revaccination.