Pneumokoksygdom - risikogrupper

Anbefalinger i forbindelse med vaccination med den ene eller begge pneumokokvacciner varierer alt efter bagvedliggende årsag eller sygdom hos modtageren. Derfor er nedenstående tabeller opdelt i forhold til den vurderede risiko for at få pneumokoksygdom.

Vær opmærksom på, at der skelnes mellem personer i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom og personer i forhøjet risiko. PPV23 er gratis for personer der er fyldt 65 år, beboere på plejehjem og nogle botilbud (se Tabel 1). Desuden tilbydes PPV23 gratis til personer i særlig høj risiko, denne gruppe tilbydes også klausuleret tilskud til PCV13 (se Tabel 2).

Tabel 1. Personer der er omfattet af tilbuddet om gratis PPV23 vaccine grundet forhøjet risiko for IPS og samfundsrisikoen for COVID-19

Omfattet af tilbud om gratis PPV23 grundet forhøjet risiko samt COVID-19 Eksempler 
Raske ældre >65 år  
Beboere på plejehjem og botilbud Plejehjem, jf. servicelovens § 192, plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v., plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap, og friplejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om friplejeboliger.
Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft  
Personer med andre alvorlige sygdomme eller tilstande, som efter en konkret lægefaglig giver særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom  

 

Tabel 2. Personer der tilbydes gratis PPV23 og klausuleret tilskud til PCV13 grundet særlig høj risiko for IPS

Tilbydes PPV23 gratis og tilskud til PCV13 grundet særlig høj risiko Eksempler
Særlige risikogrupper under 18 år Patienter med cyanotiske hjertesygdomme, hjerteinsufficiens, palliativ operation for hjertesygdom, hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation, kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose), hypodynamisk respirationsinsufficiens, nefrotisk syndrom, immundefekter (eksklusiv agammaglobulinæmi og svær kombineret immundefekt).
Personer med manglende milt eller dysfunktion af milten Splenektomerede personer eller tilstande, der kan medføre funktionel aspleni eller hypospleni. Nogle sygdomme eks. hæmoglobinopati og cøliaki kan føre til varierende grad af hyposplenisme, men behovet for vaccination må bero på klinisk vurdering.
Personer med immunsuppression Patienter med medfødt immunsuppression inklusiv B-celle svigt eller sygdomme, der medfører immunsuppression, eksempelvis HIV. Patienter med hæmatologiske cancere, der både pga. sygdommen og behandlingen kan være immunsupprimerede, samt patienter i behandling med immunsupprimerende midler, eksempelvis grundet inflammatoriske lidelser eller øvrige cancerformer.
Personer med liquorlækage Personer med liquorlækage som følge af traume, større kraniekirurgi eller indlæggelse af shunt.
Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom  
Personer med cochlear implantation  
Stamcelletransplantation
Organtransplantation  

På nuværende tidspunkt er der ikke et tilbud om gratis PPV23 vaccination til borgere under 65 år med forhøjet risiko for IPS, men det forventes at tilbuddet bliver udvidet til denne gruppe til foråret 2021 (se Tabel 3). Der tilbydes desuden ikke længere klausuleret tilskud til PCV13 til borgere med forhøjet risiko for pneumokoksygdom.

Tabel 3. Personer med forhøjet risiko for IPS

Forhøjet risiko Eksempler 
Diabetes mellitus Patienter i medicinsk behandling.
Kronisk hjertesygdom Eksempelvis patienter med svær koronarsygdom, inkompensation/hjertesvigt eller svær klaplidelse. Undtaget isoleret hypertension.
Kronisk lungesygdom
Patienter med KOL, astma eller kronisk bronkit samt patienter med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.
Kronisk nyresygdom  Patienter med nefrotisk syndrom, kronisk nyresvigt eller personer i dialyse.
Kronisk leversygdom Patienter med cirrose, galdevejsatresi og kronisk hepatitis.
Erhvervsmæssig eksposition Svejsere