Påmindelsesordning 2014: Særligt for sundhedsfagligt personale

Der kan være situationer, hvor påmindelser om manglende vaccination giver anledning til, at forældrene kontakter deres praktiserende læge for råd og vejledning.

Manglende registrering af vaccinationer i DDV

Vaccinationer givet i udlandet vil ikke være registreret (ca. 5-6% af ikke-registrerede vaccinationer). I Danmark har der siden november 2015 været pligt til at registrere vaccinationer i DDV. Den hyppigste årsag til manglende registrering før dette blev indført er at vaccinationerne ikke er blevet afregnet med sygesikringen. Dette kan skyldes forglemmelse eller at børnevaccinationerne er givet på børneafdelinger eller ambulatorier. Lægen kan enkelte gange have registreret en vaccination på en forælders cpr.nr.

Forsinket eller manglende vaccination og tilpasning til børnevaccinationsprogrammet

Optælling af vaccinationer
Optælling af vaccinationer til generering af påmindelser er alene baseret på antal vaccinationer, der er registreret i DDV, og der tages ikke højde for ydelseskoden, der indikerer alder ved vaccination.

Hvis et barn ifølge DDV fx kun har fået én Di-Te-Ki-Pol-HiB vaccination med ydelseskode 8343 (Di-Te-Ki-Pol-Hib-vaccination, når barnet er 12 måneder), vil denne tælle som den første Di-Te-Ki-Pol-HiB vaccination, og det vil fremgå af påmindelsen, at barnet mangler sin 2. og 3. Di-Te-Ki-Pol-HiB vaccination, der normalt gives ved 5 og 12 måneder, også selvom barnet har fået en vaccination, da det var 12 måneder.

Forsinkelse i vaccinationsprogrammet
Hvis et barn er meget forsinket i vaccinationsprogrammet, kan man risikere, at forældrene bliver påmindet om en vaccination, som det er for tidligt at give i forhold til de forrige vaccinationer. Hvis fx et barn først har fået den tredje Di-Te-Ki-Pol grundvaccination, da det var fire år i stedet for 12 mdr. som anbefalet, vil det fremgå af påmindelsen, der sendes til det 6½ årige barn, at det mangler sin 5 års Di-Te-Ki-Pol revaccination. Dette er også korrekt, men vaccinationen skal først gives 4 år efter grundvaccinationen, dvs. når barnet bliver 8 år.

Atypiske kombinationer af vaccinationer med Di-Te-Ki-Pol 
I nogle tilfælde har et barn fået flere end de anbefalede Di-Te-Ki-Pol grundvaccinationer, eller det har fået en eller flere Di-Te-Ki-Pol revaccinationer uden at være grundvaccineret først, eller der er fx. givet en ekstra Di-Te booster vaccination på skadestuen sideløbende med børnevaccinationsprogrammet. 

I disse tilfælde kan en skræddersyet løsning med anvendelse af enkelt komponent vacciner til videre vaccination være mere hensigtsmæssigt end, hvad der fremgår af påmindelsen. I sådanne særtilfælde kan sundhedspersonale altid kontakte Afdeling for Infektionsepidemiologi for nærmere rådgivning om videre vaccination.

Hvordan oprettes vaccinationer der er givet korrekt, men ikke er registreret i DDV?

Forældre kan selv tjekke barnets gule vaccinationskort for at se, om barnet har fået de vaccinationer, der fremstår som manglende i brevet. Hvis dette er tilfældet, opfordres forældrene til de 2 og 6½-årige børn til selv, at oprette de manglende vaccinationer i DDV via www.fmk-online.dk. Hvis de er i tvivl om barnet har fået de manglende vaccinationer anbefales det, at de kontakter deres praktiserende læge med henblik på yderligere rådgivning.

Hvis manglende vaccinationer skyldes, at lægen eller dennes medhjælp har glemt at afregne en vaccination med sygesikringen, er afregning stadig mulig op til 3 år efter, at vaccinationen har fundet sted. Ved afregning indenfor dette tidsrum modtages stadigt et honorar og vaccinationen bliver registreret i DDV, dog med 3 måneders forsinkelse. Alternativt kan lægen også oprette de manglende vaccinationer direkte i DDV via www.fmk-online.dk.

Eksterne Link

Lov om ændring af sundhedsloven