Center for Biosikring og Bioberedskab

Center for Biosikring og Bioberedskab (CBB) er den statslige myndighed for biosikring og er en del af sikkerheds-
beredskabet. CBB skal kontrollere, at virksomheder og institutioner overholder reglerne for arbejde med materialer, der kan misbruges til fremstilling af biologiske våben. CBB skal desuden opretholde et døgnberedskab til imødegåelse af faren ved udslip af farlige biologiske stoffer.

Centrets opgaver som statslig myndighed for biosikring følger af lov nr. 474 af 17. juni 2008 og bekendtgørelse nr. 981 af 15. oktober 2009 med senere ændringer samt bekendtgørelse af lov om sikring af dyrepatogener (LBK nr. 53 af 11/01/2017) og den tilhørende bekendtgørelse nr. 803 af 22/06/2017.

Biologiske våben er forbudt i internationale konventioner, og alle lande er forpligtet til at imødegå spredning af våbenegnede komponenter. Visse biologiske stoffer, teknologier og apparater kan både have en helt fredelig anvendelse i f.eks. forskning eller industrivirksomhed, men kan også misbruges til fremstilling og brug af biologiske våben (dobbelt anvendelighed). Ud fra en risiko- og trusselsvurdering opstiller CBB en række sikringskrav til de virksomheder, der ønsker at arbejde med materiale, der har dobbelt anvendelighed. CBB vejleder og uddanner i biosikring samt kontrollerer reglernes overholdelse.

Ved mistanke om udslip, tyveri, misbrug eller bortkomst af farlige biologiske stoffer eller andet materiale med dobbelt anvendelighed skal man - hvad enten det er utilsigtet eller et led i et biologisk anslag - straks rette henvendelse til CBB, der opretholder en døgnbemandet vagtfunktion, som skal sikre imødegåelse af en eventuel fare fra et ukontrolleret udslip af farlige biologiske stoffer.

Centrets myndighedsudøvelse – herunder regelfastsættelse og operative beredskab - er evidensbaseret og inkluderer lægefaglig, mikrobiologisk og våbenteknisk specialkompetence. Centret er organiseret i en laboratorie-, operations- og forvaltningssektion. Centrets chef er overlæge John-Erik Stig Hansen.

Yderligere information, vejledninger og blanketter findes på www.biosikring.dk