Stigning i antallet af gruppe A-streptokokinfektioner

Der er aktuelt en stigning i antal infektioner med gruppe A-streptokokker (GAS) i Danmark.

GAS giver hver vinter/forår anledning til bl.a. halsbetændelser, men antallet af sygdomstilfælde blev kraftigt reduceret i forbindelse med covid-19-restriktioner i 2020 og har frem til efteråret 2022 ligget på et stabilt lavt niveau. Der er aktuelt en stigning i både ikke-invasive og invasive infektioner.

De ikke-invasive infektioner vil typisk manifestere sig som hals- og overfladiske hudinfektioner. I nogle tilfælde vil GAS give anledning til mere alvorlige invasive tilfælde, dvs. infektioner der påvises i blod eller andre normalt sterile områder. GAS er altid følsomme for almindelig penicillin og manglende effekt heraf bør føre til fornyet lægelig vurdering.

SSI har udarbejdet en risikovurdering, som blev udgivet 20. januar 2023. Heri blev risikoen ved yderligere smittespredning, i de kommende uger til måneder, samlet set vurderet til at være lav for børn og voksne, men moderat for ældre og immunsvækkede.

Fra en række lande i Europa er der rapporteret om et stigende antal alvorlige invasive tilfælde (iGAS), herunder dødsfald, blandt børn. SSI følger situationen nøje i den kommende tid, både nationalt og internationalt, og denne side vil løbende blive opdateret med nyeste data fra Danmark.

De præsenterede data er baseret på data fra den nationale mikrobiologiske database (MiBa), som indeholder prøvesvar for alle mikrobiologiske prøver i Danmark, både fra primærsektoren (heriblandt prøver fra praktiserende læger) og hospitalssektoren. Data er koblet til CPR-registret via CPR-nummer for opgørelse af dødsfald og bopæl.

Tilfælde er defineret som en dyrkningspositiv prøve, der enten kategoriseres som værende ikke-invasiv (fx svælg-, sår-, hud-, øre-, næse-, absces-, vaginal-, og cervixpodninger) eller invasiv (fx blod, spinalvæske, ledvæske, kammebiopsier, peritoneal- og ascitesvæske, pleuravæske og knoglevæv). Prøver, der er forudgået af anden GAS-positiv prøve med samme kategori (invasiv/ikke-invasiv) inden for 30 dage, inkluderes ikke.

Seneste data

Nedenfor præsenteres de seneste data, som er baseret på et udtræk fra 16. marts 2023 og hvor det forventes, at positive prøver frem til 14. marts er inkluderet.

Forekomst (incidens) af ikke-invasive og invasive tilfælde af gruppe A-streptokokker, per måned , per måned 2018 - marts 2023

Aldersfordeling

De invasive infektioner er aktuelt hyppigere end vanligt i alle aldersgrupper. Den højeste incidens findes blandt de ældre over 85 år og dernæst hos ældre over 65 år samt hos de 0-5-årige børn.

Forekomst (incidens) af invasive tilfælde af gruppe A-streptokokker, per aldersgruppe, januar 2022 - marts 2023

Regional fordeling

Der ses en stigende tendens i fire regioner. Der er aktuelt højest incidens i Region Sjælland.

Forekomst (incidens) af invasive tilfælde af gruppe A-streptokokker, per region, november 2022 - februar 2023

Alvorlighed

Baseret på længden af indlæggelse og andelen af indlagte, der modtager intensiv behandling, er der ikke tegn på, at alvorligheden af iGAS er anderledes end tidligere.

Dødelighed

30-dages dødeligheden for personer med invasiv sygdom er både blandt børn, midaldrende og ældre på niveau med tidligere år. Dødeligheden er højst blandt de ældre og lavest blandt børn.

Typer af invasive infektioner

I MiBa-data er der ingen tegn til, at fordelingen i infektionstyper er anderledes fra tidligere. Hos voksne med iGAS påvises gr. A streptokokker langt oftest i blodet. Hos børn påvises bakterien oftest i blod, men led- og knogle samt lungehulen (pleura) er også hyppige lokalisationer.

Typer af invasive infektioner 2018-2023

Typningsresultater

På SSI foretages helgenomsekventering af alle modtagne GAS-isolater fra invasive infektioner, hvorfra der bestemmes MLST (multilokus sekvenstype) og emm-type.

De oftest forekommende varianter er fortsat MLST-28/emm-1.0 og MLST-36/emm-12.0 som er fundet i henholdsvis 52 % og 33 % af sekventerede isolater i februar. De to varianter har også historisk været de mest prævalente i Danmark, men der er i overvågningen fortsat fokus på en specifik ny undervariant af MLST-28/emm-1.0, som besidder en unik kombination af virulensgener. Den nye undervariant er observeret i alle landsdele, og blev i februar fundet i 26 % af tilfælde, et lille fald fra januar hvor den udgjorde 33 %.

Multilocus-sekvenstypning af invasive gruppe A-streptokokker indrapporteret siden januar 2022

Læs mere