Gravidscreening

Gravidscreeningen

Generel screening for hepatitis B har været et tilbud siden 1. november 2005. Fra 1. januar 2010 har hiv og syfilis været en del af den generelle screening.
Det var fra 1. juli 1994 obligatorisk at tilbyde alle gravide hivtest og rådgivning, men ordningen blev ophævet i juni 1997, da tilslutningen var lav (66 %).

Rutinemæssig undersøgelse foretages ved første graviditetsundersøgelse hos egen læge.
Analysen for hiv, syfilis og hepatitis B udføres på samme blodprøve som blodtypebestemmelsen.
Screeningen tilbydes alle gravide og udføres som andre blodprøver efter informeret samtykke og kan fravælges af den gravide.

På rekvisitionssedlen anfører den praktiserende læge det forventede fødested, idet blodbanken både skal afgive hepatitis B-svar til den praktiserende læge og til fødestedet.

På vandrejournalen anfører lægen dato for undersøgelserne eller om de evt. er fravalgt.

Negative blodprøvesvar gives rutinemæssigt til den gravide ved 2. graviditetsundersøgelse, og resultatet for hepatitis B indføres i vandrejournalen.

I tilfælde af positivt svar for hepatitis B skal den praktiserende læge sikre, at fødestedet er informeret, så barnet kan gives specifikt immunglobulin og første hepatitis B-vaccine umiddelbart efter fødslen.

Resultatet af hiv- og syfilisundersøgelserne sendes til den praktiserende læge, som af diskretionshensyn ikke bør indføre svaret i vandrejournalen.
I tilfælde af positivt svar på screeningundersøgelse for hiv og syfilis skal den praktiserende læge sikre, at prøvesvaret bekræftes (evt. efter rådgivning fra blodbanken). Dette er især vigtigt ved syfilis, da screeningtesten giver et stort antal falsk positive, som kun kan afkræftes ved serologisk specialundersøgelse.

Bekræftede positive svar afgives hurtigst muligt til den gravide i forbindelse med en konsultation. Det er den praktiserende læges ansvar straks at henvise den gravide til specialafdeling med henblik på udredning, rådgivning, kontrol og behandling af moder og barn via de relevante regionale specialenheder.

Den praktiserende læge skal endvidere sikre sig, at et bekræftet positivt svar på undersøgelse for hiv og syfilis er modtaget af fødestedet.
Bekræftede, positive svar skal anmeldes på sædvanlig vis jfr. Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme.

Den praktiserende læges opgaver i gravidscreeningen

Fødestedets opgaver

Det anbefales, at fødeafdelingen ud fra Sundhedsstyrelsens vejledning udarbejder en lokal instruks, så der kan etableres rutiner for håndtering af prøvesvar på undersøgelse for hepatitis B, hiv og syfilis samt indførelse af svar i fødestedets journal.

Hvis det valgte fødested ændres, skal det oprindeligt valgte fødested videresende resultaterne af screeningen til det nye fødested.

Hvis en gravid er HBsAg-positiv, og der skal gives hepatitis B-vaccination og specifikt immunglobulin til den nyfødte ved fødslen, skal dette tydeligt fremgå af journalen.

Når en gravid testes positiv for hepatitis B i gravidscreeningen, sender Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, Statens Serum Institut, 4 måneder efter en immuniseringsformular til fødestedet. Er den gravide ukendt i gravidscreeningen, har fødestedet mulighed for at udfylde en immuniseringsformular lige efter fødslen - tryk her, og sende formularen til Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelses sikre postkasse: sygdomsanmeldelse@ssi.dk.

Derudover er fødestedet forpligtet til at oprette hepatitis B-vaccination og vaccinationsforløb ”Hepatitis B post-eksposition til nyfødte” i FMK (Fælles Medicinkort) / Det Danske Vaccinationsregister (DDV) under ”Opret ny vaccination”, hvor det er muligt at oprette både vaccination og vaccinationsforløb samtidig.

Gravide, der får påvist én af de tre infektioner, skal følges i et tæt samarbejde mellem obstetrisk og infektionsmedicinsk/venerologisk/gastromedicinsk afdeling.

Fødestedet skal have rutiner, der sikrer, at egen læge har henvist hiv- og syfilis-smittede til specialafdeling, og at de følges derfra.

Relevante behandlinger og aftaler skal stå i journalen.

Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse på Statens Serum Institut har i et samarbejde med blodbankerne tilrettelagt en monitorering af ordningen.

Sundhedsstyrelsens vejledning om ordningen kan ses her.