Behandling af personoplysninger i forbindelse med modelberegninger for covid-19

Oplysning til registrerede om behandling af personoplysninger i projekt om matematisk modellering af covid-19.

Statens Serum Institut (SSI) har sammen med en række danske forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder dannet en ekspertgruppe, der har til opgave at udvikle matematiske modeller til effektivt at belyse udviklingen i smittespredningen af covid-19, herunder belastningen af kritiske sygehusfunktioner, samt effekten af myndighedernes tiltag for gradvis genåbning af samfundet. SSI er dataansvarlig for projektet. Ud over repræsentanter fra SSI, består ekspertgruppen af repræsentanter fra Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Statistik, Region Hovedstaden og Sundhedsstyrelsen, som behandler oplysninger på vegne af SSI og efter instruks fra SSI. 

På siden Udbrud med covid-19 er alle rapporter mv. fra ekspertgruppen samlet under fanen "Modelberegninger af covid-19 for scenarier ved genåbning af Danmark".

Ekspertgruppen vil til brug for udviklingen af de matematiske modeller anvende data både med og uden personoplysninger fra forskellige datakilder. Data omfatter bl.a. oplysninger om indlagte patienter på danske sygehuse med en covid-19 diagnose og patienter med positiv/afventende covid-19 test. Oplysningerne vil omfatte både almindelige oplysninger og følsomme oplysninger, herunder demografiske oplysninger og helbredsoplysninger. Derudover anvendes forskellige aggregerede data, der afspejler aktiviteten i forskellige dele af samfundet som udtryk for kontakthyppighed og dermed smitterisiko, fx trafik- og rejsedata, mobilitetsdata og forbrugsdata. 

Ekspertgruppen har adgang til data via en såkaldt forskermaskine, som er et sikkert analysemiljø, hvor ekspertgruppen har fjernadgang til at analysere data, uden at data udleveres fysisk. Ekspertgruppens medlemmer har alene adgang til data i pseudonymiseret form, hvilket betyder, at direkte personhenførbare oplysninger som navne og adresser er fjernet, og personnummeret er krypteret. Forud for ekspertgruppens adgang til oplysningerne, behandler SSI oplysningerne med cpr-numre for at kunne indsamle og sammenstille de relevante oplysninger. Repræsentanterne fra ekspertgruppen har ikke adgang til disse oplysninger.

Nedenfor fremgår en oversigt over personoplysninger i projektet samt en beskrivelse af retsgrundlaget og tidsperioden for projektet samt dine rettigheder som registreret. 

Oversigt over personoplysninger i projektet

Nedenfor finder du en liste over, hvilke kategorier af personer der behandles oplysninger om, herunder hvilken type af personoplysninger, der indgår i arbejdet. Listen omfatter desuden en oversigt over, hvor de enkelte personoplysninger stammer fra. Listen opdateres løbende.

Hvor stammer oplysningerne fra?
Hvilken personkategori vedrører oplysningerne? Hvilke oplysninger anvendes?
Regionerne
Indlagte patienter, der har en covid-19-diagnose eller en positiv/afventende mikrobiologisk prøve for covid-19
Pseudonymiserede oplysninger, vedr. tidspunkt for indlæggelse, diagnose og mikrobiologiske prøvesvar
Statens Serum Institut: Sammenstilling af oplysninger fra MiBa, CPR-registret, Dødsårsagsregisteret, Autorisationsregistret, Landspatientregisteret og regionernes journalsystemer
Personer, der har fået taget en prøve for covid-19
Pseudonymiserede oplysninger om alder, køn, bopælskommune, svar på covid-19-prøven, evt. indlæggelsestidspunkt, brug af respirator, dødsårsag og øvrige diagnoser (fx kræft, hjertesygdom og graviditet).
Statens Serum Institut
Personer, der har fået taget en prøve for covid-19
Data vedr. prøvesvar i MiBa på prøveniveau, således at der er oplysninger om alle prøver, en patient har fået taget.
1813 Personer, der har kontaktet 1813 i perioden siden april 2020
Pseudonymiserede oplysninger vedr. opringningsårsag, herunder om der er tale om influenzalignende symptomer
Sundhedsdatastyrelsen: Landspatientregistret (LPR)
Personer, der har været i kontakt med sygehusvæsenet
Pseudonymiserede oplysninger vedr. tidspunkt for indlæggelse, indlæggelsesafdeling og diagnoser
Sundhedsdatastyrelsen: Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og Svære Psykiske Lidelser (RUKS)
Personer med en eller flere af følgende diagnoser: Astma, demens, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), leddegigt, osteoporose (knogleskørhed), skizofreni, Diabetes (type 1 og 2)
Pseudonymiserede oplysninger om diagnoser og varighed
Sundhedsdatastyrelsen: Yderregisteret
Sundhedsfaglige, der har et ydernummer
Pseudonymiserede oplysninger om speciale, kapacitet, praksisform, mv.
Sundhedsdatastyrelsen: Det Centrale Personregister
Hele populationen
Pseudonymiserede oplysninger vedr. bopæl og familierelationer
Sundhedsdatastyrelsen: Autorisationsregisteret
Sundhedsfaglige, der har en autorisation
Pseudonymiserede oplysninger om speciale, tidsperiode mv.
Sundhedsdatastyrelsen: Sygesikringsregisteret
Personer, der har modtaget en ydelser fra almen praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter eller psykologer, samt personer, der har foretaget ydelsen
Pseudonymiserede oplysninger vedr. konsultationen, om modtageren (alder, køn, bopælsregion mv.) og om yderens speciale, ydernummer, praksisregion mv.)
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: DREAM-databasen
Hele populationen Pseudonymiserede oplysninger om beskæftigelsesgrad, branche, ydelser, bopæls- og arbejdskommune, alder og køn.
Praktiserende læger Patienter med influenzalignende sygdom i konsultation. Kriterier for indberetning af influenzalignende sygdom er pludselig opstået sygdom med feber, muskelsmerter og symptomer fra luftvejene. Pseudonymiserede oplysninger fra udvalgte (ca. 110) praktiserende læger vedr. influenzalignende sygdom hos patienter i konsultation og det totale antal patienter, de har set i deres konsultation.

(Listen er senest opdateret den 19. august 2020)

Ekspertgruppen anvender desuden en række data, hvori der ikke indgår personhenførbare oplysninger. Den fulde liste over data, som indgår i projektet, findes nedenfor under fanen ”Adgang til data, der anvendes i modelberegninger om covid-19”, hvor det også fremgår, hvilke muligheder man har som forsker for at få adgang til de data, der indgår projektet.

Retsgrundlag og tidsperiode for behandling af personoplysningerne

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, artikel 9, stk. 2, litra j, samt databeskyttelseslovens §§ 10, stk. 1, og 11, stk. 1, samt sundhedslovens § 222. Oplysningerne, der indgår i ekspertgruppens arbejde, anvendes udelukkende i videnskabeligt og statistisk øjemed og vil ikke blive anvendt direkte over for enkeltpersoner. De aggregerede resultater fra ekspertgruppens beregninger kan anvendes i SSI’s arbejde med at håndtere covid-19-pandemien, herunder rådgive relevante myndigheder. De aggregerede oplysninger kan også senere blive anvendt ifm. publicering af videnskabelige artikler.

Projektet forventes at være afsluttet senest den 30. april 2021. Herefter vil oplysningerne blive opbevaret af SSI, så længe det er forskningsmæssigt nødvendigt, herunder for eksempel til brug for en eventuel evaluering af ekspertgruppens arbejde og af indsatsen i forbindelse med covid-19, samt til fremtidig forskning i covid-19. 

Dine rettigheder som registreret

Dine sædvanlige rettigheder efter databeskyttelsesreglerne, herunder din ret til indsigt, berigtigelse, begrænsning og indsigelse, finder ikke anvendelse på behandlingen af personoplysningerne i projektet, da oplysningerne udelukkende behandles i videnskabeligt og statistisk øjemed, jf. databeskyttelseslovens § 22, stk. 5. Tilsvarende finder retten til sletning ikke anvendelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 17, stk. 3, litra d. 

Hvis du har spørgsmål til vores behandlinger af personoplysninger eller til dine rettigheder i forbindelse med behandlingen, kan du kontakte Statens Serum Institut via Borger.dk eller ved at sende os en mail til SSIdatabeskyttelse@ssi.dk. Du kan også sende din henvendelse til Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 Kbh S. 

Ministerområdet har også en fælles databeskyttelsesrådgiver (DPO) Helle Ginnerup-Nielsen, der er ansat i Sundheds- og Ældreministeriets departement, og som blandt andet har til opgave at rådgive ministeriet og styrelserne om databeskyttelse og de databeskyttelsesretlige regler. DPO’en kan kontaktes på databeskyttelse@sum.dk

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at SSI behandler personoplysninger om dig i strid med reglerne. Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger.