Privatlivspolitik til forældre m.m.

Her finder du information om, hvordan Statens Serum Institut (SSI) behandler personoplysninger om dit barn.

Statens Serum Institut (SSI) behandler dit barns personoplysninger for at oprette et vaccinationsforløb til dit barn i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) og for efterfølgende at kunne sende invitationen til vaccine.

Vi behandler også personoplysninger om dit barn i forbindelse med eventuel gennemførelse af vaccination og mulig opfølgning heraf. Det er frivilligt, om du vil lade dit barn blive vaccineret. Læs nedenfor, hvordan oplysninger om dit barn behandles i forbindelse hermed.

SSI er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som behandles om dit barn i forbindelse med invitation til vaccination og den efterfølgende registrering i DDV. Det betyder, at det er SSI, der skal sikre, at reglerne om behandling af personoplysninger overholdes, herunder at behandlingen sker med passende sikkerhed.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til, hvordan SSI behandler personoplysninger om dig, er du altid velkommen til at kontakte vores Afdeling for Databeskyttelse og Informationssikkerhed på ssidatabeskyttelse@ssi.dk.

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, bør du kontakte SSI via Digital Post. Du kan læse mere om, hvordan du bruger Digital Post på siden Sikker kommunikation med SSI.

Du er også velkommen til at kontakte Indenrigs- og Sundhedsministeriets koncernfælles databeskyttelsesrådgiver (DPO), Helle Ginnerup-Nielsen.
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder:

  • På e-mail: databeskyttelse@sum.dk
  • Ved brev: Holbergsgade 6, 1057 København K, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

Formålet med behandling af personoplysninger om dit barn, kategorien af personoplysninger og det retlige grundlag

SSI behandler personoplysninger om dit barn med det formål at oprette et vaccinationsforløb for dit barn, samt at invitere dit barn til vaccination. Hvis du på vegne af dit barn tager imod vaccinationen, vil vaccinationen blive registreret i DDV. Hvis du ikke tager imod tilbuddet om vaccination af dit barn, vil dit fravalg af vaccination ikke blive registreret.

Vi behandler også oplysninger om dit barn som led i opfølgning på vaccineinvitationer mv. I den forbindelse behandler vi almindelige oplysninger om dit barn, herunder adresse, sygesikringsgruppe og regionskode. Vi har ret til at behandle disse oplysninger efter sundhedslovens*  § 157 a, stk. 1, jf. artikel 6, stk. 1, litra c og e i databeskyttelsesforordningen, da behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af SSI's opgave med at drive en elektronisk registrering af oplysninger om de enkelte borgeres vaccinationer.

Vi behandler oplysninger om dit og dit barns cpr-nummer for at sikre entydig identifikation af dig og dit barn i forbindelse med vaccinationen og sikre korrekt registrering. Cpr-numre må vi behandle med hjemmel i databeskyttelseslovens**  § 11, stk. 1.

Vi behandler også dit cpr-nummer, navn og adresse med henblik på, at du kan få informationen i dette brev og varetage dit barns interesser. Dette sker efter forældreansvarslovens § 3, jf. artikel 6, stk. 1, litra c og e, samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Vaccinationen registreres i DDV. DDV har til formål at give borgere og sundhedspersonale et samlet overblik over givne vaccinationer. SSI anvender oplysningerne i DDV til at overvåge og vurdere vaccinationstilslutning og -effekt samt undersøge eventuelle sammenhænge mellem vaccination og uventede reaktioner eller bivirkninger ved vaccination. Det gør SSI som led i SSI's myndighedsopgave efter sundhedslovens § 157 a, stk. 6, og § 222.

Hvor stammer personoplysninger om dit barn fra?

SSI har modtaget oplysninger om cpr-nummer, navn, adresse, sygesikringsgruppe og regionskode fra Sundhedsdatastyrelsen via styrelsens adgang til cpr-registeret.

Hvem modtager oplysningerne om dit barn?

SSI videregiver personoplysninger til den region, som dit barn bor i, hvis du skal have mulighed for at booke tid til vaccination til dit barn uden, at det foregår via egen læge.
Sundhedspersoner og visse myndigheder har adgang til DDV til afgrænsede formål, bl.a. når de skal registrere din vaccination. Du kan læse om, hvem der har adgang og til hvilke formål i sundhedslovens § 157 a.

Det er dit barns region eller praktiserende læge, der har ansvaret for journalføring og indberetning af vaccinationen i DDV. Hvis du vil vide mere om dit barns praktiserende læge eller regions behandling af personoplysninger, kan du kontakte dit barns egen læge eller region.

SSI deler personoplysningerne med vores databehandlere, herunder Sundhedsdatastyrelsen og Statens IT. SSI har indgået databehandleraftaler med databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes overholdelse af databehandleraftalerne efter gældende regler herom.

SSI anvender dit barns oplysninger til forskning. SSI kan også i visse situationer videregive dit barns oplysninger som led i forskning, nærmere bestemt til videnskabelige og statistiske undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning. Det må vi efter databeskyttelseslovens § 10.

SSI kan være forpligtet til at videregive personoplysninger til andre sundhedspersoner eller myndigheder på sundhedsområdet.

Tidsperiode for behandling af personoplysningerne

SSI opbevarer personoplysningerne fra det tidspunkt, hvor de bliver indsamlet, for at kunne oprette et vaccinationsforløb til dit barn og for efterfølgende at kunne invitere dit barn til vaccination. SSI opbevarer også oplysninger for at foretage overvågning af vaccinerne på generelt plan. Personoplysningerne vil blive opbevaret indtil det tidspunkt, hvor det ikke længere er relevant for SSI at tilbyde og overvåge vaccinerne.

Det er ikke muligt at angive, hvornår dette tidspunkt indtræder. SSI vil løbende overveje behandlingens nødvendighed og vil på det tidspunkt, hvor behandlingen ikke længere vurderes nødvendig, slette eller anonymisere personoplysningerne.

Tager du imod tilbuddet om at få vaccineret dit barn, vil vaccinationsoplysningerne i DDV dog blive slettet to år efter dit barns død i henhold til reglerne om opbevaring af vaccineoplysninger i bekendtgørelse nr. 1615 af 18. december 2018 om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Hvis du ikke tager imod tilbuddet om at lade dit barn blive vaccineret, vil oplysningerne om dit barns vaccinationsforløb blive opbevaret i systemet så længe, det er relevant.

Du kan læse mere om opbevaring og behandling af personoplysninger i DDV her: Persondataorientering for behandling af personoplysninger på SSI under fanen ”Er du blevet vaccineret?”. 

Overførsel til modtagere i tredjelande herunder internationale organisationer

SSI vil som udgangspunkt ikke overføre personoplysninger om dit barn til modtagere uden for EU og EØS.
Hvis SSI får behov for at overføre oplysninger til lande uden for EU og EØS, vil det ske efter reglerne i databeskyttelsesforordningens kapitel 5, som har til hensigt at opretholde det samme sikkerhedsniveau som i EU og EØS.

Forældremyndighedsindehaver

Som forældremyndighedsindehaver over dit barn, har du mulighed for at udøve nedenstående rettigheder på dit barns vegne. Dit barn har også selv mulighed for at udøve sine rettigheder, hvis dit barn er gammel nok til at forstå konsekvensen heraf. Dette vil bero på en konkret vurdering. Et barn, der er fyldt 15 år, kan som udgangspunkt selv udøve sine rettigheder.

Den registreredes rettigheder

Som registreret har man efter databeskyttelsesforordningen en række grundlæggende rettigheder (se nedenfor). Du kan læse mere om dit barns rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Rettighederne kan dog være undergivet visse begrænsninger:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du og/eller dit barn har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dit barn, samt en række yderligere oplysninger. Du og/eller dit barn har endvidere ret til at se registreringen af vaccine efter bekendtgørelse nr. 1615 af 18. december 2018 om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Du har adgang til at se registrering af vacciner for dit barn via sundhed.dk

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du og/eller dit barn har ret til at få urigtige oplysninger om ham/hende rettet. Hvis der er registreret forkerte oplysninger om dit barn i DDV, kan du eller barnet også tage kontakt til vaccinerende sundhedsperson, fx dit barns læge, som kan rette egne fejlindberetninger.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du og/eller dit barn ret til at få slettet oplysninger om dit barn, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du og/eller dit barn har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger om dit barn begrænset. Hvis dit barn har ret til at få begrænset behandlingen, må SSI fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med barnets samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du og/eller dit barn har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod SSI's ellers lovlige behandling af personoplysninger om sig.
Hvis du har spørgsmål til dit barns rettigheder, bedes du kontakte SSI via Digital Post. Du kan læse mere om, hvordan du bruger Digital Post på siden Sikker kommunikation med SSI.

Begrænsninger i rettighederne

I mange tilfælde kan vi ikke slette dit barns oplysninger, når du og/eller dit barn beder om det. Det er fordi, SSI som myndighed er underlagt regler om notatpligt, journalisering og generelle krav til dokumentation i bl.a. offentlighedsloven og arkivloven, jf. også databeskyttelsesforordningens artikel 17, stk. 3, litra b.

Når SSI behandler personoplysninger udelukkende til videnskabelig og statistisk øjemed, er der en række begrænsninger af rettighederne efter databeskyttelsesretten. Det betyder, at du bl.a. ikke har ret til indsigt, berigtigelse, begrænsning, indsigelse og sletning af personoplysninger, når oplysningerne anvendes til sådanne formål, jf. også databeskyttelseslovens § 22, stk. 5, og databeskyttelsesforordningens artikel 17, stk. 3, litra d.

Klage til Datatilsynet

Du og/eller dit barn har ret til at indgive en klage til Datatilsynet over SSI's behandling af oplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

*Lovbekendtgørelse nr. 210 af 27. juni 2022 af sundhedsloven med senere ændringer.

**Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.