Privatlivspolitik for børn og unge

Statens Serum Institut (SSI) behandler oplysninger om dig. Det kan du læse mere om her.

Læs SSI's privatlivspolitik for børn og unge i en forkortet udgave i nedenstående flyer. Eller læs en længere tekst med SSI's privatlivspolitik for børn og unge under billedet.

Illustration af flyer

Statens Serum Institut (SSI) behandler dine personoplysninger for at oprette et vaccinationsforløb til dig i Det Danske Vaccinationsregister (DDV). Vi behandler også oplysninger om dig, når du bliver inviteret til vaccination og eventuelt vaccineret.

SSI behandler oplysninger om dig i DDV for at kunne tilbyde dig en vaccine, og vaccinen vil også senere bliver registreret i registeret. Det er frivilligt at blive vaccineret.

Du kan læse nedenfor, hvordan vi bruger dine oplysninger. SSI er ansvarlig for, at behandle dine oplysninger efter reglerne og på en sikker måde. SSI er det, man kalder dataansvarlig.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til, hvordan SSI behandler personoplysninger om dig, er du altid velkommen til at kontakte vores Afdeling for Databeskyttelse og Informationssikkerhed på ssidatabeskyttelse@ssi.dk.

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, bør du kontakte SSI via Digital Post. Du kan læse mere om, hvordan du bruger Digital Post på siden Sikker kommunikation med SSI.

Du er også velkommen til at kontakte Indenrigs- og Sundhedsministeriets koncernfælles databeskyttelsesrådgiver (DPO), Helle Ginnerup-Nielsen.
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder:

  • På e-mail: databeskyttelse@sum.dk
  • Ved brev: Holbergsgade 6, 1057 København K, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

Hvorfor behandler vi oplysninger om dig, hvilke oplysninger behandler vi, og hvorfor må SSI behandle oplysninger om dig?

SSI behandler oplysninger om dig for at kunne oprette dig i systemet og tilbyde dig en vaccine. Vi behandler også oplysningerne for at kunne registrere din eventuelle vaccine og følge op på det. Til det bruger vi dit cpr-nummer, navn, din adresse, oplysninger om din sygesikringsgruppe og oplysninger om, hvilken region du bor i.

Vi har ret til at behandle dine oplysninger efter sundhedslovens § 157 a, stk. 1, jf. artikel 6, stk. 1, litra c og e, i GDPR*. Det er fordi, dine oplysninger er nødvendige for, at SSI kan invitere dig til at få vaccine og kan vide, om du er blevet vaccineret. Vi behandler dit cpr-nummer for at sikre os, hvem du er. cpr-numre må vi behandle efter databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Ved invitationen til vaccine og den eventuelle efterfølgende vaccination bliver dine oplysninger registreret i DDV. Det er den person, der vaccinerer dig, som sørger for det. Oplysningerne i DDV giver et samlet overblik over dine vaccinationer. Du kan selv tilgå DDV fra sundhed.dk, og din læge kan også se oplysningerne i DDV, når det er nødvendigt.

SSI anvender oplysningerne i DDV til at vurdere vaccinationstilslutning og effekten. Det er også sådan, at vi kan overvåge bivirkninger. Registreringen gør det også muligt at undersøge eventuelle sammenhænge mellem vaccination og uventede reaktioner eller bivirkninger ved vaccinationen. Alt dette er noget, SSI har fået til opgave at gøre efter sundhedslovens § 157 a, stk. 6, og § 222.

Hvor kommer dine oplysninger fra?

SSI har modtaget oplysninger om dit cpr-nummer, dit navn, din adresse, din sygesikringsgruppe og den region, du bor i, fra Sundhedsdatastyrelsen.

Hvem får lov til at bruge dine oplysninger?

SSI videregiver eller overlader personoplysninger om dig til andre myndigheder, fordi andre myndigheder også skal bruge dem til deres opgaver.
SSI kan videregive personoplysninger til den region, du bor i, hvis du skal have mulighed for at booke tid til vaccination uden at det foregår via din læge. Regionen får også dine oplysninger, så din vaccine kan blive skrevet ind i DDV.

Det er din region eller praktiserende læge, der har ansvaret for, at det bliver skrevet ind i din patientjournal og for indberetning af vaccinationen i DDV. Hvis du vil vide mere om din praktiserende læge eller regions behandling af personoplysninger, kan du kontakte din egen læge eller region.

SSI deler personoplysningerne med dem, som hjælper SSI med den tekniske del. Det er det, man kalder en databehandler, og det er f.eks. Sundhedsdatastyrelsen. Sundhedsdatastyrelsen hjælper SSI med at behandle dine oplysninger, når du skal indkaldes til vaccination mv. SSI har indgået, det man kalder en databehandleraftale med databehandlerne og fører tilsyn med, at databehandlerne overholder databehandleraftalerne.

SSI anvender dine oplysninger til forskning. SSI kan også i visse situationer videregive dine oplysninger som led i forskning, nærmere bestemt til videnskabelige og statistiske undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning. Det må vi efter databeskyttelseslovens § 10.

SSI kan være forpligtet til at videregive personoplysninger til andre sundhedspersoner eller andre myndigheder på sundhedsområdet.

Hvor lang tid har vi dine oplysninger?

Vi har dine oplysninger, fordi vi har oprettet dig i systemet for at kunne tilbyde dig en vaccine. Personoplysningerne vil blive opbevaret, så længe SSI har brug for dem, for at SSI kan tilbyde og overvåge vaccinerne. Det er ikke muligt lige nu at sige, hvor lang tid vi skal beholde oplysningerne om dig. SSI vil løbende overveje, om vi har brug for oplysningerne om dig. Hvis SSI på et tidspunkt ikke længere har brug for oplysningerne om dig, sletter eller anonymiserer SSI oplysningerne.

Tager du imod tilbuddet om at blive vaccineret, vil vaccinationsoplysningerne i DDV blive slettet to år efter din død. Det er der regler om i bekendtgørelse nr. 1615 af 18. december 2018 om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Hvis du ikke tager imod tilbuddet om at blive vaccineret, vil oplysningerne om dit vaccinationsforløb blive opbevaret i systemet så længe, vi har brug for det.
Du kan læse mere om opbevaring og behandling af personoplysninger i DDV her: Persondataorientering for behandling af personoplysninger på SSI under fanen ”Er du blevet vaccineret?”.

Hvor i verden kommer dine oplysninger hen?

SSI behandler som udgangspunkt kun oplysningerne i Danmark. Hvis SSI får behov for at behandle dine oplysninger uden for Danmark, vil SSI og modtagerne stadigvæk skulle overholde databeskyttelsesreglerne.

Hvis SSI får behov for at overføre oplysninger til lande uden for EU og EØS, vil det ske efter de regler, der gælder, når oplysninger skal uden for EU og EØS. Dem finder man i GDPR kapitel 5. Reglerne går ud på, at dine oplysninger skal behandles lige så sikkert uden for EU og EØS som inden for EU.

Hvilke rettigheder har du?

Du har nogle rettigheder, fordi vi behandler dine oplysninger, se nedenfor. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder på www.datatilsynet.dkDer kan være begrænsninger i dine muligheder for at bruge dine rettigheder:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at se de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Du har også en særlig ret til at se oplysninger om din vaccine. Den følger af bekendtgørelse nr. 1615 af 18. december 2018 om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Du har adgang til at se registrering af vacciner via sundhed.dk.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Hvis du ikke mener, de oplysninger vi har om dig, er rigtige, kan du i visse tilfælde få dem rettet.
Hvis der er registreret forkerte oplysninger om dig i DDV, kan du også tage kontakt til den, der vaccinerede dig, fx din læge. De skal nemlig selv rette deres egne fejl.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv, inden vi almindeligvis sletter oplysningerne.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset muligheden for at vi kan bruge dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset muligheden for at bruge dine oplysninger, må SSI fremover kun bruge dine oplysninger i ganske få tilfælde.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at sige fra over for SSI's ellers lovlige behandling af personoplysninger om dig.

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, kan du kontakte SSI. Hvis du har en digital postkasse kan du bruge den. Så ved vi, hvem du er, og dine oplysninger bliver sendt sikkert. Du kan læse mere om, hvordan du bruger Digital Post på siden Sikker kommunikation med SSI

Begrænsninger i rettighederne

I mange tilfælde kan vi ikke slette dine oplysninger, når du beder om det. Det er fordi, SSI som myndighed er underlagt nogle regler, der kræver, at SSI kan dokumentere, hvad SSI laver. At vi kan lade være med at slette dine oplysninger står i artikel 17, stk. 3, litra b, i GDPR.

Når SSI behandler personoplysninger udelukkende til videnskabelige formål og til statistik, bliver dine muligheder for at bruge dine rettigheder også begrænset af databeskyttelsesretten. Det betyder, at dine muligheder for f.eks. at få slettet, begrænset eller rettet dine oplysninger er indskrænket. SSI må indskrænke dine rettigheder efter reglerne i GDPR. Det følger af artikel 17, stk. 3, litra d, i GDPR og af databeskyttelseslovens § 22, stk. 5.

Hvad gør du, hvis du er utilfreds med den måde, vi håndterer dine oplysninger på?

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på, kan du klage. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet over SSI's behandling af oplysninger om dig. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

*Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).