Behandling af personoplysninger ifm. vaccination

Her finder du oplysninger om, hvordan Statens Serum Institut behandler personoplysninger om dig i forbindelse med gennemførelsen af vaccination.

Her finder du information om, hvordan Statens Serum Institut (SSI) behandler personoplysninger om dig. Vi behandler dine personoplysninger for at oprette et vaccinationsforløb til dig i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) og for efterfølgende at kunne sende invitationen til vaccine til dig. Vi behandler også personoplysninger om dig i forbindelse med eventuel gennemførelse af vaccination og mulig opfølgning herpå. Det er frivilligt, om du vil blive vaccineret. Læs nedenfor, hvordan oplysninger om dig behandles i forbindelse hermed.

SSI er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som behandles om dig i forbindelse med invitation til vaccine og den efterfølgende registrering i DDV. Det betyder, at det er SSI, der skal sikre, at reglerne om behandling af personoplysninger overholdes, herunder at behandlingen sker med passende sikkerhed.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til, hvordan SSI behandler personoplysninger om dig, er du altid velkommen til at kontakte vores Afdeling for Databeskyttelse og Informationssikkerhed på ssidatabeskyttelse@ssi.dk.

Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, bør du kontakte SSI via Digital Post. Du kan læse mere om, hvordan du bruger Digital Post på siden Sikker kommunikation med SSI.

Du er også velkommen til at kontakte Indenrigs- og Sundhedsministeriets koncernfælles databeskyttelsesrådgiver (DPO), Helle Ginnerup-Nielsen.
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder:

  • På e-mail: databeskyttelse@sum.dk
  • Ved brev: Holbergsgade 6, 1057 København K, att. ”databeskyttelsesrådgiver”

Formålet med behandling af personoplysninger om dig, kategorien af personoplysninger og det retlige grundlag

SSI behandler personoplysninger om dig med det formål at oprette et vaccinationsforløb for dig, samt at invitere dig til vaccination. Hvis du tager imod vaccinationen, vil vaccinationen blive registreret i DDV. Hvis du ikke tager imod tilbuddet om vaccination, vil dit fravalg af vaccination ikke blive registreret.

Vi behandler også oplysninger om dig som led i opfølgning på vaccineinvitationer mv. I den forbindelse behandler vi almindelige oplysninger om dig, herunder adresse, sygesikringsgruppe og regionskode. Vi har ret til at behandle disse oplysninger efter sundhedslovens*  § 157 a, stk. 1, jf. artikel 6, stk. 1, litra c og e i databeskyttelsesforordningen, da behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af SSIs opgave med at drive en elektronisk registrering af oplysninger om de enkelte borgeres vaccinationer.

Vi behandler oplysninger om dit cpr-nummer for at sikre entydig identifikation af dig i forbindelse med oprettelsen af vaccinationsforløbet, invitationen til vaccinationen og for at sikre korrekt registrering af din eventuelle vaccination samt til brug for opfølgning. CPR-numre må vi behandle med hjemmel i databeskyttelseslovens**  § 11, stk. 1.

Vaccinationen registreres i DDV. DDV har til formål at give borgere og sundhedspersonale et samlet overblik over givne vaccinationer. SSI anvender oplysningerne i DDV til at overvåge og vurdere vaccinationstilslutning og -effekt samt undersøge eventuelle sammenhænge mellem vaccination og uventede reaktioner eller bivirkninger ved vaccination. Det gør SSI som led i SSI's myndighedsopgave efter sundhedslovens § 157 a, stk. 6, og § 222.

Hvor stammer personoplysninger om dig fra?

SSI har modtaget oplysninger om cpr-nummer, navn, adresse, sygesikringsgruppe og regionskode fra Sundhedsdatastyrelsen via styrelsens adgang til cpr-registeret.
Hvem modtagere oplysningerne om dig?

SSI videregiver personoplysninger til den region, du bor i, hvis du skal have mulighed for at booke tid til vaccine uden, at det foregår via egen læge.
Sundhedspersoner og visse myndigheder har adgang til DDV til afgrænsede formål, bl.a. når de skal registrere din vaccination. Du kan læse om, hvem der har adgang og til hvilke formål i sundhedslovens § 157 a.

Det er regionen eller din praktiserende læge, der har ansvaret for journalføring og indberetning af vaccinationen i DDV. Hvis du vil vide mere om din praktiserende læge eller regions behandling af personoplysninger, kan du kontakte din egen læge eller region.

SSI deler personoplysningerne med vores databehandlere, herunder Sundhedsdatastyrelsen og Statens It. SSI har indgået databehandleraftaler med databehandlerne og fører tilsyn med databehandlernes overholdelse af databehandleraftalerne efter gældende regler herom.

SSI anvender dine oplysninger til forskning. SSI kan også i visse situationer videregive dine oplysninger som led i forskning, nærmere bestemt til videnskabelige og statistiske undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning. Det må vi efter databeskyttelseslovens § 10.

SSI kan være forpligtet til at videregive personoplysninger til andre sundhedspersoner eller andre myndigheder på sundhedsområdet.

Tidsperiode for behandling af personoplysningerne

SSI opbevarer personoplysningerne fra det tidspunkt, hvor de bliver indsamlet for at kunne oprette et vaccinationsforløb til dig og for efterfølgende at kunne invitere dig til vaccination. SSI opbevarer også oplysninger for at foretage overvågning af vaccinerne på generelt plan. Personoplysningerne vil blive opbevaret indtil det tidspunkt, hvor det ikke længere er relevant for SSI at tilbyde og overvåge vaccinerne.

Det er ikke muligt at angive, hvornår dette tidspunkt indtræder. SSI vil løbende overveje behandlingens nødvendighed og vil på det tidspunkt, hvor behandlingen ikke længere vurderes nødvendig, slette eller anonymisere personoplysningerne.

Tager du imod tilbuddet om at blive vaccineret, vil vaccinationsoplysningerne i DDV dog blive slettet to år efter din død i henhold til reglerne om opbevaring af vaccineoplysninger i bekendtgørelse nr. 1615 af 18. december 2018 om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Hvis du ikke tager imod tilbuddet om at blive vaccineret, vil oplysningerne om dit vaccinationsforløb blive opbevaret i systemet, så længe det er relevant.

Du kan læse mere om opbevaring og behandling af personoplysninger i DDV her: Persondataorientering for behandling af personoplysninger på SSI under fanen ”Er du blevet vaccineret?”.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

SSI vil som udgangspunkt ikke overføre personoplysninger om dig til modtagere uden for EU og EØS.

Hvis SSI får behov for at overføre oplysninger til lande uden for EU og EØS, vil det ske efter reglerne i databeskyttelsesforordningens kapitel 5, som har til hensigt at opretholde det samme sikkerhedsniveau som i EU og EØS.

Den registreredes rettigheder

Som registreret har man efter databeskyttelsesforordningen en række grundlæggende rettigheder (se nedenfor). Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Rettighederne kan dog være undergivet visse begrænsninger.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Du har endvidere ret til at se registreringen af vaccine efter bekendtgørelse nr. 1615 af 18. december 2018 om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Du har adgang til at se registrering af vacciner via sundhed.dk.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Hvis der er registreret forkerte oplysninger om dig i DDV, kan du tage kontakt til den vaccinerende sundhedsperson, fx din læge, som kan rette egne fejlindberetninger.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af personoplysninger om dig begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må SSI fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod SSIs ellers lovlige behandling af personoplysninger om dig.
Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder, bedes du kontakte SSI via Digital Post. Du kan læse mere om, hvordan du bruger Digital Post på siden Sikker kommunikation med SSI.

Begrænsning i rettighederne

I mange tilfælde kan vi ikke slette dine oplysninger, når du beder om det. Det er fordi, SSI som myndighed er underlagt regler om notatpligt, journalisering og generelle krav til dokumentation i bl.a. offentlighedsloven og arkivloven, jf. også databeskyttelsesforordningens artikel 17, stk. 3, litra b.

Når SSI behandler personoplysninger udelukkende til videnskabelig og statistisk øjemed, er der en række begrænsninger af rettighederne efter databeskyttelsesretten. Det betyder, at du bl.a. ikke har ret til indsigt, berigtigelse, begrænsning, indsigelse og sletning af personoplysninger, når oplysningerne anvendes til sådanne formål, jf. også databeskyttelseslovens § 22, stk. 5, og databeskyttelsesforordningens artikel 17, stk. 3, litra d.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet over SSIs behandling af oplysninger om dig. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

*Bekendtgørelse nr. 210 af 21. januar 2022 af Sundhedsloven.

**Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.