Infektionsberedskab

Infektionsberedskab

Kontakt

Infektionsberedskab

Formål

Infektionsberedskabet varetager den forskningsbaserede nationale og internationale overvågning af infektioner. Dette omfatter special- og beredskabsdiagnostik, mikrobiologiske referencefunktioner, det digitale infektionsberedskab, rådgivning af sundhedsvæsen og myndigheder samt deltagelse i det operationelle beredskab mod infektiøse trusler.

Infektionsberedskabet omfatter flere nationale WHO-centre, er del af flere europæiske netværk, og er nationalt kontaktpunkt for det europæiske varslingssystem EWRS og WHO’s internationale sundhedsregulativ IHR. Infektionsberedskabet skaber og formidler viden om diagnostik, overvågning, forebyggelse og kontrol af infektioner. Vores formidling er rettet mod borgere, sundhedsfaglige personer samt nationale og internationale institutioner og myndigheder.

Opgaver

De tre nationale beredskabslaboratorier Bakterier, Parasitter og Svampe, Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik samt Tuberkulose og Mykobakterier varetager forskning, laboratoriebaseret overvågning, udvikling, rådgivning og mikrobiologiske referencefunktioner. Afdelingerne tilbyder relevant, rationel og kvalitetssikret mikrobiologisk state-of-the-art specialdiagnostik til det danske sundhedsvæsen.

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse har en central rolle i forbindelse med den nationale overvågning af infektioner og vaccinationer, rådgivning om forebyggelse af infektioner og infektionshygiejne samt det operationelle beredskab ved udbrud.

Under den faglige direktør er der endvidere placeret et mindre sekretariat, der bl.a. varetager fælles datahåndtering, der er et væsentligt tværgående element i den fremtidige strategi for digitalisering.

Læs mere om Sekretariat for Dataintegration og Dataanalyse, DIAS

Sekretariatet har ansvar for drift og udvikling af MiBa (den danske mikrobiologidatabase) og HAIBA (Hospital Acquired Infections Database). Sekretariatet har, i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen, ansvar for IT-udviklingsprojekter. herunder eRES, som er udvikling af MiBa-baseret resistensovervågning. Internt på Statens Serum Institut er opgaverne knyttet til konsolidering af overvågningsdatabaser samt dataunderstøttelse af overvågnings-, udviklings- og forskningsopgaver på tværs af afdelinger i infektionsberedskabet.

Sekretariatet skal virkeliggøre en fælles vision om at overvågning og infektionskontrol er baseret på sammenhængende IT-systemer, hvor deling af data og formidling af information foregår digitalt og med fælles standarder.

Med sekretariatet samles forskellige kompetencer i forhold til systemejerskab, IT-projekter, IT-arkitektur, datamanagement, databasehåndtering, mikrobiologisk og epidemiologisk ekspertise.

Opgaver:

  • Ét digitalt smitteberedskab: Udvikle og drive et infektionsberedskab baseret på et samlet dataflow, hvor alle deler samme automatisk opdaterede data. eRES projektet vil bl.a. fungere som motor for denne udvikling. Overvågning af antibiotikaresistens er et indsatsområde.
  • IT-drift: Konsolidere og integrere enkeltstående laboratoriedatabaser indenfor infektionsberedskabet. Efterleve nye krav til IT-sikkerhed.
  • Standarder: Udvikle og oversætte fælles case-definitioner til computeralgoritmer. Udvikle fælles nationale klassifikationer inden for mikrobiologi og sikre automatisk deling af disse med klinisk mikrobiologiske afdelinger.
  • Datarapportering og datadeling: Løsninger til rapportering til ECDC, WHO, Rigsarkivet. Udstille data til offentligheden. Udvikling og dataunderstøttelse af interaktive løsninger for visning, datadeling, og kvalitetssikring.
  • Ansvar for drift og udvikling af MiBa, HAIBA, eRES og overvågningsdatabaser på SSI: Ansvar for tværgående samarbejde og integration i eksterne systemer, herunder visning af svar på Sundhed.dk samt i regionale EPJ-systemer og MiBalert.

Kåre Mølbak

Kontakt

Kåre Mølbak, Faglig direktør, Infektionsberedskab - Ledelse og stab / Infektionsberedskab
T. 32683157 @. krm@ssi.dk