Information om biologisk materiale

Sundhedslovens § 32 bekendtgør, at restmateriale fra diagnostiske undersøgelser må gemmes i sikrede biobanker og udleveres til fremtidige forskningsprojekter, såfremt der er indhentet tilladelse hertil fra en Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet.

Materialet, der ellers ville blive smidt ud, er en uvurderlig ressource. Forskning på materialet kan føre til vigtig ny viden og bedre medicinske behandlinger, til gavn for de oprindelige donorer og den danske befolkning.

Ønsker du som borger, at dit biologiske materiale, afgivet i forbindelse med behandling, ikke må benyttes til fremtidig forskning, kan du fravælge dette via Vævsanvendelsesregisteret, jf. sundhedslovens § 29.

Er SSI i besiddelse af indsamlet biologisk materiale vedrørende dig og dit barn, kan du derudover anmode om at få det destrueret, jf. sundhedslovens § 33. Anmodningen skal sendes via www.borger.dk, hvor du skal bruge din digitale signatur (NemID) og vælge Statens Serum Institut og herunder Danmarks Nationale Biobank som modtager. Såfremt der er tale om destruktion af et barns biologiske materiale, skal der foreligge en digital signatur fra forældremyndighedsindehaverne (dvs. begge forældre skal rette henvendelse).

Når SSI har modtaget anmodningen, foretages der en søgning efter eventuelt biologisk materiale. Såfremt SSI finder relevant biologisk materiale gennemføres destruktionen, og du får en bekræftelse herfor. Almindelig sagsbehandlingstid er 30 dage, men ved spidsbelastning og ferie, kan der gå lidt længere. Der kan i undtagelsesvise tilfælde være mulighed for at få udleveret det biologiske materiale.

Guide til henvendelse til Danmarks Nationale Biobank via borger.dk