Uge 50 - 2022

Influenzasæsonen ser ud til at begynde nu, mens RSV-epidemien er aftagende

Influenza

Antallet af positive influenzaprøver ligger fortsat på et lavt niveau, svarende til det normalt forventede på dette tidspunkt i sæsonen. I de seneste to uger er dog set en stigende tendens, med en stigende positivprocent og en fordobling per uge i antallet af positive prøver for både influenza A og B prøver (se figur 1). Dette kan betyde, at den årlige influenzasæson nu er begyndt.
Influenzatestaktiviteten i Danmark har ligget højt siden 2021, og ligger fortsat meget højt, med over 6.000 testede personer pr. uge. Der ses aktuelt mest influenza A, hvor 207 personer testede positiv for influenza A i uge 49, mens 77 personer testede positiv for influenza B. Udviklingen i antallet påviste influenzatilfælde af influenza A og B samlet per uge i denne sæson, sammenlignet med de fem foregående sæsoner, ses i figur 2. En række andre lande i Europa har allerede set en stigning i influenzatilfælde fra uge 45.

Udviklingen af influenza i Danmark kan følges dagligt på SSI’s influenza-dashboard.

Figur 1. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent påvist med influenza blandt testede.personer


Figur 2. Laboratoriepåvist influenza A og B samlet, i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

En del af de positive influenzaprøver indsendes til subtypning på SSI’s influenzalaboratorium. Fordelingen af påviste subtyper fremgår af figur 3. For influenza A er det både subtyperne H1N1 og H3N2, der påvises. Af de typede influenza B-prøver tilhører alle undertypen Victoria. Da influenzasæsonen først er ved at begynde, er det endnu for tidligt at vurdere, hvor godt årets anvendte influenzavaccinestammer matcher med de cirkulerende virussubtyper.

Figur 3. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI i denne sæson 

Også i Influmeter, hvor borgere indrapporterer influenzalignende symptomer, ser vi en stigning, se figur 4.

Figur 4. Andelen af Influmeterdeltagere med influenzalignende sygdom (ILS) i nuværende sæson

Influenzavaccination

Der er i år allerede opnået en høj vaccinationsdækning blandt plejehjemsbeboere (85%) og ældre over 65 (80%). Vaccinationsdækningen ligger dog stadigt lavt blandt de øvrige målgrupper, herunder børn 2-6 år (20% modtaget minimum én vaccine), gravide i 2. og 3. trimester (26%) samt sundheds- og plejepersonale (21%).

Tabel 1. Influenzavaccination fordelt på målgrupper pr. 13. december 2022 

Respiratorisk syncytialvirus (RSV)

Vi har i løbet af efteråret 2022 i Danmark haft en atypisk RSV-sæson. Før covid-19-pandemien cirkulerede RSV i vintermånederne, men i år og sidste år lå sæsonerne i sensommeren og det tidlige efterår (se figur 5). Vi har i år set mange tilfælde og indlæggelser, især blandt de mindste børn under 2 år og i særdeleshed børn under 6 måneder. Vi har i denne sæson dog også bemærket en lidt usædvanlig stigning blandt ældre voksne, især blandt de ældste på over 80 år, hvor stigningen i RSV lå et par uger senere end hos de små børn. Vi ser fortsat en høj incidens blandt de ældste, som dog ser ud til at være faldende. Sæsonen ser samlet set ud til at være toppet i uge 45.

Udviklingen af RSV kan ses på SSI’s RSV-dashboard.

Figur 5. Laboratoriepåviste tilfælde af RS-virus i denne og fem foregående sæsoner

Ud over de diagnostiske prøver tages der hver uge luftvejsprøver hos de alment praktiserende læger, som deltager i den nationale sentinelovervågning af influenza. Disse prøver undersøges for en række forskellige luftvejsvirus og er vigtige, fordi de giver et billede af hvilke luftvejsvirus, der cirkulerer. Siden sæsonens begyndelse er der taget 1450 prøver, hvoraf 48% er fundet positiv for et eller flere af de inkluderede luftvejsvirus. Også i sentinelovervågningen kan det ses, at RS-virus har udgjort en stor andel af de positive prøver i efterårsmånederne (se figur 6). Derudover er der også påvist en del enterovirus/rhinovirus mens fx SARS-CoV-2 ikke er blevet påvist i lige så stort omfang.

Figur 6. Laboratoriepåviste luftvejsvira i sentinelovervågningen, siden uge 40, 2022

(Teamet for overvågning af influenza og andre luftvejsvirusinfektioner, Statens Serum Institut)