Uge 7/9 - 2022

Lille stigning i påviste influenzatilfælde

I de seneste tre uger er der set en tiltagende stigning i antallet af laboratoriepåviste influenzatilfælde i Danmark. Antallet af smittede ligger dog stadig på et lavt niveau og langt under det normale for dette tidspunkt af sæsonen.

I uge 8 blev i alt 6.180 personer testet for influenza, hvoraf 194 blev fundet positive, alle med influenza A. I uge 7 blev i alt 100 fundet positive, i uge 6 blev 65 fundet positive og i uge 5 blev 32 fundet positive. Stigningen fremgår af figur 1, som også viser de fem foregående sæsoners smittetal.

I alt er der indtil videre i denne sæson blevet påvist smitte med influenza hos 832 personer, heraf 765 med influenza A og 67 med influenza B. De få påviste smittede skal endda ses på baggrund af en usædvanlig høj influenzatestaktivitet i denne sæson. Indtil videre er mere end 143.000 personer blevet testet for influenza, hvilket er væsentlig flere end normalt. Det høje antal testede og få påviste tilfælde medfører en meget lav positivprocent, som dog er steget lidt i de senere uger.

Med hensyn til de berørte aldersgrupper, har smitteforekomsten igennem sæsonen indtil nu været højest blandt børn < 2 år, men er i de seneste to uger steget hos de lidt større børn og særlig markant i aldersgruppen 15-44 år.

Geografisk set har særligt hovedstadsområdet haft stigende smitte i de seneste uger, derudover ses tegn på stigende smitte på bl.a. Fyn, tabel 1.

Der har indtil nu kun været 183 indlæggelser med influenza i denne sæson, men med en tydelig stigning i hovedstadsområdet i de seneste uger.

Der har været i alt kun 7 registrerede influenzarelaterede dødsfald i hele sæsonen.

Blandt de påviste smittede med influenza A ses overvejende subtype A (H3N2).

Laboratoriepåvist influenza i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Antal personer med påvist influenza A- og B-virus i de seneste to uger, fordelt på klinisk mikrobiologisk afdeling 

Det skal nævnes, at den begyndende stigning i influenzatilfælde ikke viser sig i de øvrige overvågningssystemer, dvs. hverken i sentinel- og vagtlægeovervågningssystemerne, som måler andelen af personer, som kontakter egen læge eller vagtlæge med influenzalignende symptomer, eller i Influmeter, som viser antallet af borgere med selvrapporterede symptomer på influenza.

Se alle de seneste danske influenzaovervågningsdata her.

Også i de fleste andre europæiske lande ses kun sporadisk influenzaforekomst af lav intensitet.

Status på influenzavaccination

Mere end 1,7 million personer er blevet influenzavaccineret i denne sæson, svarende til ca. 30% af den danske befolkning. Rekord høj vaccinationstilslutning er opnået blandt beboere på plejehjem (84%) og personer i aldersgrupperne +82 år (81%) og 65-81 år (78%). Der ses derimod kun lav tilslutning blandt sundheds- og plejepersonale (29%) og blandt børn i alderen 2-6 år (30%).

Man kan løbende følge med i vaccinationstallene på influenzadashboardet her.

Andre luftvejsvirus

I overvågningen af luftvejsvirus på SSI er der efter en større bølge af human metapneumovirus en nedgang i forekomsten af denne. Siden uge 2 er det SARS-CoV-2, der forårsager covid-19, der har udgjort den største andel af påviste luftvejsvirus i prøver modtaget på SSI til luftvejsdiagnostik og overvågning.

Ud over de diagnostiske prøver tages hver uge luftvejsprøver hos de alment praktiserende læger, som deltager i den nationale sentinelovervågning af influenza. Disse prøver er vigtige at få ind til nærmere undersøgelse på SSI, hvor de testes for influenza, SARS-Cov_2 og andre luftvejsvirus. Indtil nu er der modtaget ca. 1.100 prøver fra uge 40 til og med uge 8. Disse prøver og prøveresultater vil blive nærmere beskrevet på SSI’s hjemmeside og i EPI-NYT i nærmeste fremtid.

Se nærmere på overvågningssiden her.