Uge 10/11 - 2022

Sen influenzasæson er i gang

I de seneste uger er der set en yderligere stigning i antallet af laboratoriepåviste influenzatilfælde i Danmark. Antallet af smittede per 100.000 er nu på niveau med flere tidligere influenzasæsoner. Stigningen kommer dog på et usædvanligt sent tidspunkt i sæsonen, hvor der indtil nu har været meget lav forekomst af influenza, ligesom det er set i flere andre europæiske lande. Det er forventningen, at der vil ske en yderligere stigning i antallet af smittede i de kommende uger.

I uge 10 blev i alt 1.179 personer fundet positive for influenza ud af 8.355 testede, hvilket er mere end en fordobling fra ugen før. I uge 9 blev i alt 6.264 personer testet for influenza, hvoraf 507 blev fundet positive for influenza. Stigningen fremgår af figur 1, som også viser de fem foregående sæsoners smittetal.

Laboratoriepåvist influenza i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner 

I alt er der indtil videre i denne sæson blevet påvist influenza hos 2.533 personer, heraf 2.459 med influenza A og 74 med influenza B. Der har været en usædvanlig høj influenzatestaktivitet igennem hele sæsonen, som har afspejlet sig i positivprocenten, der i de tidligere uger har været på et meget lavt niveau, svarende til niveauet uden for den typiske influenzasæson. Positivprocenten har dog været stigende de seneste uger, og er steget yderligere fra 8% i uge 9 til 14% i uge 10 på trods af at der også er taget flere prøver i uge 10 end i uge 9.

Med hensyn til de berørte aldersgrupper, er smitteforekomsten højest blandt børn i alderen 7-14 år, efterfulgt af de 15-44 årige og +85 år.

Geografisk ses en stigning i alle regioner af landet, men smitten er stadig højst i hovedstadsområdet, tabel 1.

Antal personer med påvist influenza A- og B-virus i de seneste to uger, fordelt på klinisk mikrobiologisk afdeling 

Der har indtil nu kun været 516 indlæggelser med influenza i denne sæson, men med en tydelig stigning i de seneste par uger, særligt i hovedstadsregionen.

Der har i alt været otte registrerede influenzarelaterede dødsfald i hele sæsonen, defineret som dødsfald der opstår indenfor 30 dage efter en positiv test.

Blandt de påviste smittede med influenza A ses overvejende subtype H3N2. De fleste tilhører den genetiske clade kaldet 3C.2a1b.2a.2, som har nogle ændringer i forhold til influenzasæsonvaccinens H3N2-komponent. På baggrund af denne forskel vurderes det, at der vil være nedsat effektivitet af vaccinen overfor H3N2 (se nærmere nedenfor).

Se alle de seneste danske influenzaovervågningsdata her.

Andre europæiske lande rapporterer også om stigende influenzaforekomst.

Status på influenzavaccination

Mere end 1,7 million personer er blevet influenzavaccineret i denne sæson, svarende til ca. 30% af den danske befolkning. Rekordhøj vaccinationstilslutning er opnået blandt beboere på plejehjem (83%) og personer i aldersgrupperne +82 år (81%) og 65-81 år (78%). Der ses derimod kun lav tilslutning blandt sundheds- og plejepersonale (28%) og blandt børn i alderen 2-6 år (30%).

Man kan løbende følge med i vaccinationstallene på influenzadashboardet her.

Effekten af årets influenzavacciner

I influenzasæsonen 2021/2022 blev det for første gang anbefalet, at alle børn i alderen 2-6 år skulle vaccineres med en levende svækket influenzavaccine. Vaccineeffektiviteten (VE) af denne vaccine over for influenza A er beregnet til 71% (95% konfidensinterval: 50-83%) blandt børn i alderen 2-6 år.

Vaccineeffektiviteten af den inaktiverede 4-valente influenzavaccine, som anvendes til større børn, voksne og ældre personer, er over for influenza A beregnet til 43% (95% konfidensinterval 30-53%) blandt personer i alderen 7-44 år. Der kan ikke påvises en beskyttende effekt af vaccinen blandt personer på 45 år og ældre over for den influenza A-virustype, der cirkulerer. Den dominerende influenzatype A H3N2 er desuden kendt for at ændre sig i løbet af en sæson, og disse ændringer kan svække vaccinens effekt. Derudover kan den lave effekt skyldes, at det nu er mere end fem måneder siden, at sæsonens influenzavacciner blev givet, og effekten aftager over tid. Endelig er der er en alderseffekt, idet evnen til at danne antistoffer efter vaccination er aftagende med alderen, hvorfor det er forventeligt, at den estimerede VE generelt vil være højere blandt yngre end ældre personer. Det forventes dog at vaccinerede vil have en mindsket risiko for et alvorligt forløb af influenzainfektion, selvom der ikke ses effekt af vaccinen imod influenzainfektion.

Andre luftvejsvirus

I overvågningen af luftvejsvirus på SSI har SARS-CoV-2, der forårsager covid-19, i ugerne 2-8 udgjort en stor andel af påviste luftvejsvirus i prøver modtaget på SSI til luftvejsdiagnostik og overvågning. Dette billede har nu ændret sig, og de seneste par uger er det langt overvejende influenzavirus der påvises.

Ud over de diagnostiske prøver tages der hver uge luftvejsprøver hos de alment praktiserende læger, som deltager i den nationale sentinelovervågning af influenza. Disse prøver er vigtige at få ind til nærmere undersøgelse på SSI, hvor de testes for influenza, SARS-Cov-2 og andre luftvejsvirus. Indtil nu er der modtaget ca. 1.200 prøver fra uge 40 til og med uge 10. Disse prøver og prøveresultater er nærmere beskrevet på SSI’s hjemmeside.

Se desuden nærmere på overvågningssiden over luftvejsinfektioner her.