Uge 41-2020

Overvågningen af influenza og andre luftvejsinfektioner er begyndt

Statens Serum Instituts overvågning af sæsoninfluenza og andre luftvejsinfektioner er nu begyndt.

Influenzaaktiviteten i Danmark vil som vanligt blive overvåget hver uge igennem sæsonen, fra uge 40 i 2020 indtil uge 20 i 2021. Data fra influenzaovervågningen vil blive opdateret UGENTLIGT på Statens Serum Instituts hjemmeside, dog ikke i uge 42.

INFLUENZA-NYT vil derudover blive udsendt, når der sker betydelige ændringer i influenzasituationen nationalt eller internationalt. INFLUENZA-NYT vil give et kort overblik over situationen med link til overvågningsdata på hjemmesiden.

Influenzaovervågningen er kort fortalt baseret på antallet af positive laboratorieprøver, antallet af henvendelser fra borgere med tegn på influenzalignende sygdom til vagtlæger og til en gruppe af praktiserende læger (sentinel-læger), antallet af patienter indlagt på hospital med influenza, herunder patienter indlagt på intensivafdeling med alvorlig influenzasygdom, samt antallet af influenzarelaterede dødsfald. Som et yderligere overvågningsredskab anvendes Influmeter, som viser andelen af borgere med selvrapporterede symptomer på influenza. Alle data fra disse systemer vises hver uge på influenzaovervågningssiden på ssi.dk.

I den forestående sæson forventes overvågningen imidlertid at blive noget forstyrret som konsekvens af den nye coronavirus (SARS-CoV-2) og coronavirus sygdommen (COVID-19). Det skyldes dels overlappet af symptomer mellem influenza og COVID-19, dels de ændrede rutiner for prøvetagning for COVID-19, influenza og andre luftvejssygdomme, som aktuelt ikke foretages hos de praktiserende læger men hos de regionale og nationale COVID-19 testcentre.

Eksempelvis vil sentinelovervågningen, som viser andelen af henvendelser fra patienter med ”influenzalignende symptomer (ILS)” set i forhold til det samlede antal henvendelser hos den praktiserende læge, repræsentere forekomsten af dels patienter med influenza, dels patienter med COVID-19. Laboratorietestning og overvågningen af laboratoriebekræftede patienter bliver derfor særlig vigtig.

Seneste overvågningstal

I uge 40 var der ingen positive influenzaprøver.

Forekomsten af patienter med influenzalignende symptomer i sentinelsystemet siden begyndelsen af 2020 ses af figuren. Frem til cirka uge 11 repræsenterede ILS-konsultationsprocenten alene influenza, men herefter har sentineltallene repræsenteret en kombination af mulig influenza eller COVID-19. ILS-konsultationsprocenten har i de seneste uger været faldene, efter en stigning i august. De viste grænser for graden af sygdomsaktivitet skal fortolkes med stor forsigtighed, da vi ikke har erfaringer fra tidligere sæsoner med forekomst af COVID-19 at sammenligne den aktuelle situation med.

Sentinelovervågning: andelen af patienter med influezalignende symptomer (ILS) uge 1 - 40, 2020

Tilbuddet om gratis influenzavaccination begyndte den 1. oktober 2020

Som tidligere beskrevet i EPI-NYT tilbydes i år gratis influenzavaccination til særlige risikogrupper fra den 1. oktober frem til den 15. januar 2021. For gravide i 2. eller 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter tilbydes dog gratis vaccination til udgangen af februar 2021.

På grund af COVID-19 er det gratis tilbud i denne sæson udvidet til at omfatte alt personale ansat i sundheds- og plejesektoren, som har direkte kontakt til de nævnte risikogrupper.

For at øge tilslutningen til influenzavaccination i år, jævnfør Danmarks målsætning om at nå WHO’s anbefalede dækning på 75% af alle ældre på 65 år og derover, er til denne sæson indkøbt ekstra mange vacciner. Normalt indkøbes cirka 1 million influenzavacciner, men i år er der indkøbet cirka 1,5 millioner vacciner. Det forventes ikke at blive muligt at skaffe yderligere vacciner til Danmark, hvorfor der kan opstå en mangelsituation dersom mange borgere uden for de definerede risikogrupper også bliver vaccineret, for eksempel i kommunalt eller privat regi. Det er derfor vigtigt, at influenzavaccinerne fortrinsvis gives til borgere i særlig risiko for at blive alvorligt syge af influenza, som beskrevet i EPI-NYT uge 38/39-2020.

I 2020/2021-sæsonen tilbydes 4-valente inaktiverede influenzavacciner til alle risikogrupper. Vaccinerne beskytter mod to typer influenza A-virus og to typer influenza B-virus. Derudover tilbydes en højdosis 3-valent vaccine til ældre på 85 år og derover, som på grund af svækket immunsystem generelt responderer dårligere på standardvaccinen og derfor har gavn af højdosisvaccinen.

Årets influenzavacciner er nærmere omtalt i EPI-NYT uge 38/39-2020.