Uge 13-2020

Markant fald i influenza i de seneste to uger

Som allerede beskrevet i Influenza-Nyt den 10. marts har influenzasæsonen i 2019/2020 været den mildeste i flere år. Dette kan skyldes en kombination af en sen start på sæsonen, en relativt mild vinter og at influenzavaccinen har givet god beskyttelse i år. SSI’s seneste influenzaovervågningsdata frem til nu (uge 12) viser, at forekomsten af influenza i Danmark stadig ligger på et meget lavt niveau, med få påviste tilfælde og kun få patienter indlagt på hospital med influenza.

Antallet af påviste influenzatilfælde i Danmark er tilmed faldet markant alene i de seneste to uger. Det store fald falder tidsmæssigt nøje sammen med de i samfundet indførte tiltag overfor spredningen af ny coronavirus, COVID-19, som begyndte med virkning fra den 12. marts.

Til gengæld er der samtidig sket en stigning i antallet af patienter med influenzalignende symptomer, formodentlig til dels på grund af øget opmærksomhed på smitte med COVID-19.

Laboratoriepåviste influenzatilfælde

Tal fra MiBa viser, at i alt 260 personer i Danmark i uge 12 fik påvist influenza, hvoraf 234 havde influenzatype A og 26 havde influenzatype B. Til sammenligning fik i alt 884 personer påvist influenza i uge 11, altså et fald på 70%. Antallet af prøver undersøgt for influenza har ligget nogenlunde stabilt i disse tre uger, cirka 4.000 prøver per uge.

Faldet i påviste tilfælde understøttes af et samtidig stejlt fald i andelen af positive influenzaprøver, fra 20% i uge 11 til kun 7% i uge 12 (influenza A+B), som vist i figuren nedenfor.

Det er meget usædvanligt at se så kraftigt et fald i positive influenzaprøver på så kort tid. Normalt aftager influenzaen mere gradvist i løbet af forårsperioden.

Antal test undersøgt for influenza A og B samt antal test med  laboratoriepåviste influenza opgjort dagligt fra uge 1 til uge 13, 2020

Siden influenzasæsonens begyndelse, dvs. fra uge 40 (2019) til uge 12 (2020), er i alt 52.592 patienter blevet testet for influenza, hvoraf 7.449 patienter har fået påvist enten influenza A eller B. Antallet af påviste influenzatilfælde væsentligt lavere end i både 2018/2019 og 2017/2018, som var to usædvanligt hårde sæsoner.

Patienter med influenzalignende symptomer

De øvrige overvågningssystemer har hidtil igennem sæsonen ligeledes afspejlet den meget lave forekomst af influenza. Kun relativt få patienter med influenzalignende symptomer (ILS) er blevet rapporteret af vagtlæger eller rapporteret af borgere selv igennem Influmeter, sammenlignet med tidligere sæsoner. På samme måde viser overvågningen fra de praktiserende læger i sentinelsystemet, at andelen af ILS-patienter har ligget på et meget lavt niveau igennem hele sæsonen frem til nu, og lavere end de foregående fem sæsoner.

Derimod er der i de seneste to uger registreret en stigning i antallet af patienter med influenzalignende symptomer både i vagtlæge- og sentinelovervågningen. Den mest oplagte forklaring på denne stigning er henvendelser fra patienter på grund af øget opmærksomhed på COVID-19. Det ser dog ud til, at antallet af disse henvendelser til vagtlæger og registreringer i Influmeter er ved at falde igen.

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

Vagtlægeovervågning: Influenzaaktiviteten i denne sæson fordelt på regioner

Patienter med influenza indlagt på hospital

Også antallet af patienter indlagt på hospital med influenza ligger stadig lavt. Fra uge 40 (2019) til og med uge 12 (2020) har i alt 2.128 patienter på hospital fået påvist influenza, hvilket er det laveste antal set siden 2014/2015. Til sammenligning var 7.191 patienter indlagt med influenza på det samme tidspunkt af den alvorlige influenzasæson i 2017/2018. I den igangværende sæson i alt 73 influenzarelaterede dødsfald blevet registreret blandt indlagte patienter.

Den dominerende influenzatype har indtil nu været type A. I begyndelsen af sæsonen dominerede subtype A(H1N1)pdm09, men dette skiftede til subtype A(H3N2), som også samlet set har udgjort den største andel indtil nu.

Se alle data fra influenzaovervågningen på SSI’s hjemmeside her.

Influenza og dødelighed i Europa

I det øvrige Europa har influenzaforekomsten været betydeligt varierende fra land til land. Samlet set begyndte sæsonen tidligere end sædvanligt i flere europæiske lande, og enkelte lande har set høj influenzaforekomst. Derimod begyndte sæsonen blandt andet i Danmark senere end normalt og har været mild. Som i Danmark har der i Europa generelt været dominans af influenza A, særligt subtype A(H1N1)pdm09.

Data fra overvågningen af overdødelighed via EuroMOMO-projektet viser, at dødeligheden i Europa ligger på et lavt normalt niveau for årstiden. Dette dog med undtagelse af Italien, hvor der nu ses forhøjet dødelig, særligt blandt ældre, hvilket givetvis forklares af udbruddet af COVID-19. EuroMOMO-programmet følger, i lighed med i Danmark, udviklingen i de øvrige europæiske lande løbende. Programmet er lige nu, med økonomisk støtte fra ECDC, ved at etablere udvidet overvågning af COVID-19-epidemien og dens effekt på dødeligheden i Europa, i tæt samarbejde med netværkets 24 medlemslande, ECDC og WHO.